รายงานการใช้จ่ายงบประมาณจำแนกตามโครงการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
วันที่ 11 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564


   สรุปรวมทั้งหมด
โครงการ สพท. งบประมาณจาก สพฐ. งบประมาณจากหน่วยงานอื่น
งบประมาณจาก สพฐ.
ลำดับ
ปีงบประมาณ
โครงการกิจกรรม
งบประมาณ
ใช้จ่าย
คงเหลือ
% จ่าย
1
2564
รายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพี่เลี้่ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ระยะเวลา 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) (สพฐ.)
1,476,000.00
920,610.00
555,390.00
62.37
2
2564
งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ) ค่าเดินทางไปนิเทศ กำกับติดตาม และประเมินผลเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตรูปแบบ Active Leaning (สพฐ.)
5,000.00
0.00
5,000.00
0.00
3
2564
กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 3 รายการ (สพฐ.)
17,937,103.00
17,937,103.00
0.00
100.00
4
2564
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ) เพื้่อเป็นค่าตอบแทนจ้างบุคลกรวิทยาศาสตร์ อัตราเดือน 15000 บาท ระยะเวลา 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) (สพฐ.)
1,041,480.00
773,200.00
268,280.00
74.24
5
2564
ค่าใช้จ่ายการประชุม กิจกรรมการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติที่ สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ งบรายรายอื่น ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษา NT ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพ (สพฐ.)
4,680.00
4,680.00
0.00
100.00
6
2564
ประชุมปฏิบัติการพัฒนาแบบวัดความสนใจในอาชีพ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในรูปแบบอิเล็คทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 25-28 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมบียอน สวีท บางพลัด จำนวน 6000 บาท (สพฐ.)
6,000.00
5,503.52
496.48
91.73
7
2564
กิจกรรมค่าตอบแทนพนักงาน จำนวน 2 เดือน (มกราคม -กุมภาพันธ์ 2564) รายการเงินสมทบกองทุนประสังคม 2 เดือน (มกราคม - กุมภาพันธ์ 2564) งบบุคลากร 39 อัตรา รวม 2206800 งบดำเนินงาน รวม 99900 บาท (สพฐ.)
2,306,700.00
2,275,448.06
31,251.94
98.65
8
2564
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) รายการงบปีเดียว (สพฐ.)
18,022,000.00
6,643,900.00
11,378,100.00
36.87
9
2564
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ราคาต่อหน่วย 10 ล้านบาทขึ้นไป (รายการผูกพันเดิม) ให้กับโรงเรียนเวทีราษฏร์บำรุง (สพฐ.)
4,726,500.00
1,985,200.00
2,741,300.00
42.00
10
2564
รายจ่ายงบประมาณเพื่อเป็นค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 3 เดือน(ตุลาคม-ธันวาคม2563) (สพฐ.)
432,000.00
432,000.00
0.00
100.00
11
2564
ค่าตอบแทนการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 1 ระยะเวลา 5 เดือน (พ.ย.2563-มีนาคม2564) โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (สพฐ.)
340,000.00
103,096.76
236,903.24
30.32
12
2564
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาทใหกับโรงเรียนเพียงหลวง 13 (ประชาบำรุง)จำนวน 2 รายการ (สพฐ.)
1,248,100.00
0.00
1,248,100.00
0.00
13
2564
กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสำหรับโรงเรียนปกติ ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา งบดำเนินงาน (สพฐ.)
2,340,000.00
0.00
2,340,000.00
0.00
14
2564
กิจกรรมคืนครูให้นักเรียน สำนักเรียนพิการ รายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ข้าราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ระยะเวลา 4 เดือน (ธันวาคม 2563 - มีนาคม 2564) (สพฐ.)
108,000.00
0.00
108,000.00
0.00
15
2564
รายการก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.101/26 แบบ 3 ห้องเรียน 1 ห้องธุรการ (ใต้ถุนโล่ง) โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ งบทั้งสิ้น 2,304,000 บาท ก่อหนี้ผูกพัน 1,890,000 บาท (สพฐ.)
414,000.00
0.00
414,000.00
0.00
16
2564
ค่าเช่าบ้านครั้งที่ 2 (สพฐ.)
144,000.00
0.00
144,000.00
0.00
17
2564
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายงานค่าใช้จ่ายในการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ร้อยละ 30 จำนวน 3 รายการ (สพฐ.)
5,814,755.00
0.00
5,814,755.00
0.00
18
2564
กิจกรรมการสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสมทบเงินกองทุนทดแทน ประจำปี 2564 (มกราคม-ธันวาคม 2564) (สพฐ.)
31,000.00
0.00
31,000.00
0.00
19
2564
กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ เพื่อสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ School as learning Community) (สพฐ.)
140,900.00
0.00
140,900.00
0.00
20
2564
กิจกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก งบรายจ่ายอื่น โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน กรณรวมและเลิกสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563 ครั้งที่ 3 (สพฐ.)
210,300.00
0.00
210,300.00
0.00
21
2564
กิจกรรม ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ งบดำเนินงาน รายการค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ 2564 (สพฐ.)
144,000.00
0.00
144,000.00
0.00
22
2564
กิจกรรมการจัดการศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย (สพฐ.)
38,360.00
0.00
38,360.00
0.00
23
2564
งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ)เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสำหรับคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ครั้งที่ 1-4 (สพฐ.)
113,800.00
0.00
113,800.00
0.00
24
2564
กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ งบดำเนิน (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ) (สพฐ.)
6,440.00
0.00
6,440.00
0.00
25
2564
กิจกรรมพัฒนาคลังเครื่องมือมาตรฐานเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการคลังเครื่องมือมาตรฐาน เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศควรรษที่ 21 เพื่อใช้ในการดำเนินการประเมินคุณภาพของผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (สพฐ.)
90,835.00
0.00
90,835.00
0.00
26
2564
โครงการสนับสนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษาสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 (สพฐ.)
19,000.00
0.00
19,000.00
0.00
27
2564
กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (สพฐ.)
15,000.00
0.00
15,000.00
0.00
28
2564
กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (สพฐ.)
2,193,500.00
0.00
2,193,500.00
0.00
29
2564
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายพาหนะในการเดินทางให้ผู้เข้าร่วมประชุม ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนบียอนด์ สวีท บาง (สพฐ.)
5,500.00
0.00
5,500.00
0.00
30
2564
กิจกรรมการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง) โรงเรียนบ้านนาตาล รายการก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว (อาคารน็อคดาวน์) จำนวน 2 หลัง ๆ ละ 325000 บาท (สพฐ.)
650,000.00
0.00
650,000.00
0.00
31
2564
โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดประเมินผล กิจกรรมขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา งบรายจ่ายอื่น เพื่อเป็นค่าพาหนะสำหรับศึกษานิเทศก์และครูผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำระบบสำรวจความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 8-11 (สพฐ.)
6,000.00
0.00
6,000.00
0.00
32
2564
กิจกรรมค่าตอบแทนพนักงานราชการและงบดำเนินงาน รายการเงินสมทบกองทุนประสังคม เพื่อเบิกจ่ายให้กับพนักงานราชการ จำนวน 1 เดือน (มีนาคม 2564) 1.งบบุคลากร จำนวน 49 อัตรา เป็นเงิน 1,103,400 บาท 2.งบดำเนินงาน จำนวน 36,600 บาท รวม (สพฐ.)
1.00
0.00
1.00
0.00
33
2564
กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสำหรับโรงเรียนปกติ ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัด ตามภาระงานและติดตามคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 (สพฐ.)
1,000,000.00
0.00
1,000,000.00
0.00
34
2564
กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทดลองระบบฯ (ปพ.3) (สพฐ.)
4,500.00
0.00
4,500.00
0.00
35
2564
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา จำนวน 3 รายการ 1.ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน จำนวน 60,000 บาท 2.ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนานักเรียนแกนนำในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน 35,000 (สพฐ.)
131.00
0.00
131.00
0.00
36
2564
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานเดินทางเข้าร่วมการประชุมโครงการการพัฒนาคลังเครื่องมือมาตรฐานเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 19-23 เมษายน 2564 (สพฐ.)
2,880.00
0.00
2,880.00
0.00
37
2564
กิจกรรม ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ งบดำเนินงาน รายการค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 4 เดือนมีนาคม-เมษายน 2564 (สพฐ.)
288,000.00
0.00
288,000.00
0.00
38
2564
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ร้อยละ 70 จำนวน 5 รายการ 1.ค่าจัดการเรียนการสอน งบประมาณ 6,093,300 บาท 2.ค่าหนังสือเรียน 7,268,743 บาท (สพฐ.)
22,222,078.00
0.00
22,222,078.00
0.00
39
2564
ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพของบุคคล (HCEC) ระหว่างวันที่ 7-9 เมษายน 2564 โรงแรมขอนแก่นโอเต๊ล ขอนแก่น (สพฐ.)
2,500.00
0.00
2,500.00
0.00
40
2564
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ งบรายจ่ายอื่น โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (สพฐ.)
11,200.00
0.00
11,200.00
0.00
41
2564
งบรายการค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 2 โรงเรียน 1.โรงเรียนบ้านสามัคคีชัย 2.โรงเรียนบ้านโปร่งสำราญ จำนวน 121,300 บาท (สพฐ.)
121.00
0.00
121.00
0.00
42
2564
กิจกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก กรณีรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2563 ครั้งที่ 1 งบรายจ่ายอื่น เพื่อเป็นค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 /2563 จำนวน 40 วัน ครั้งที่ รวม 16 โรงเรียน จำนวนเงิน 258,000 บาท - รายการค่าใช้จ่ายการ (สพฐ.)
408,000.00
0.00
408,000.00
0.00
43
2564
รายการเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เพื่อเรียนรู้ตลอดชีวิต รายการเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เพื่อเบิกจ่ายให้กับพนักงานราชการ จำนวน 3 เดือน (เมษายน-มิถุนายน 2564) 1.งบบุคลากร จำนวน 39 อัตรา จำนวนเงิน 3,310,200 บาท 2.งบดำเนินงาน จำนวนเงิน 109,600 บาท (สพฐ.)
3,310,200.00
0.00
3,310,200.00
0.00
44
2564
กิจกรรมครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 2 ระยะเวลา 2 เดือน (พฤษภาคม-มิถุนายน 2564) (สพฐ.)
102,000.00
0.00
102,000.00
0.00
45
2564
1.กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติค่าจ้างรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต จำนวน 15 อัตรา เป็นเงิน 695,250 บาท -ค่าจ้างบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานใน สนง.เขตพื้นที่ จำนวน 4 อัตรา เป็นเงิน 111,240 บาท -ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติง (สพฐ.)
1.00
0.00
1.00
0.00
46
2564
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษายั่งยืน กิจกรรมสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการสานพลังด้านการศึกษาและการพัฒนาผู้นำ (สพฐ.)
16.00
0.00
16.00
0.00
47
2564
กิจกรรมคืนครูให้นักเรียน สำหรับเด็กพิการ รายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ เพื่อจัดจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ข้าราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ระยะเวลา 3 เดือน (1เมษายน-30มิถุนายน 2564) งบดำเนินงาน (สพฐ.)
761.00
0.00
761.00
0.00
   
รวม
87,383,342.00
31,080,741.34
56,302,600.66
35.57