รายงานการใช้จ่ายงบประมาณจำแนกตามโครงการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
วันที่ 11 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564


   รายงานแยกประเภทโครงการ
ลำดับ
ปีงบประมาณ
โครงการกิจกรรม
งบประมาณ
ใช้จ่าย
คงเหลือ
% จ่าย
1
2564
รายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพี่เลี้่ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ระยะเวลา 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) (สพฐ.)
1,476,000.00
920,610.00
555,390.00
62.37
2
2564
งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ) ค่าเดินทางไปนิเทศ กำกับติดตาม และประเมินผลเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตรูปแบบ Active Leaning (สพฐ.)
5,000.00
0.00
5,000.00
0.00
3
2564
กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 3 รายการ (สพฐ.)
17,937,103.00
17,937,103.00
0.00
100.00
4
2564
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ) เพื้่อเป็นค่าตอบแทนจ้างบุคลกรวิทยาศาสตร์ อัตราเดือน 15000 บาท ระยะเวลา 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) (สพฐ.)
1,041,480.00
773,200.00
268,280.00
74.24
5
2564
ค่าใช้จ่ายการประชุม กิจกรรมการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติที่ สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ งบรายรายอื่น ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษา NT ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพ (สพฐ.)
4,680.00
4,680.00
0.00
100.00
6
2564
ประชุมปฏิบัติการพัฒนาแบบวัดความสนใจในอาชีพ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในรูปแบบอิเล็คทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 25-28 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมบียอน สวีท บางพลัด จำนวน 6000 บาท (สพฐ.)
6,000.00
5,503.52
496.48
91.73
7
2564
กิจกรรมค่าตอบแทนพนักงาน จำนวน 2 เดือน (มกราคม -กุมภาพันธ์ 2564) รายการเงินสมทบกองทุนประสังคม 2 เดือน (มกราคม - กุมภาพันธ์ 2564) งบบุคลากร 39 อัตรา รวม 2206800 งบดำเนินงาน รวม 99900 บาท (สพฐ.)
2,306,700.00
2,275,448.06
31,251.94
98.65
8
2564
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) รายการงบปีเดียว (สพฐ.)
18,022,000.00
6,643,900.00
11,378,100.00
36.87
9
2564
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ราคาต่อหน่วย 10 ล้านบาทขึ้นไป (รายการผูกพันเดิม) ให้กับโรงเรียนเวทีราษฏร์บำรุง (สพฐ.)
4,726,500.00
1,985,200.00
2,741,300.00
42.00
10
2564
รายจ่ายงบประมาณเพื่อเป็นค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 3 เดือน(ตุลาคม-ธันวาคม2563) (สพฐ.)
432,000.00
432,000.00
0.00
100.00
11
2564
ค่าตอบแทนการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 1 ระยะเวลา 5 เดือน (พ.ย.2563-มีนาคม2564) โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (สพฐ.)
340,000.00
103,096.76
236,903.24
30.32
12
2564
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาทใหกับโรงเรียนเพียงหลวง 13 (ประชาบำรุง)จำนวน 2 รายการ (สพฐ.)
1,248,100.00
0.00
1,248,100.00
0.00
13
2564
การติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 และการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS : KPI Report System) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สพท.)
20,000.00
0.00
20,000.00
0.00
14
2564
พัฒนางานประชาสัมพันธ์และการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ (สพท.)
11,000.00
0.00
11,000.00
0.00
15
2564
พัฒนาปรับปรุงดูแลอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมและครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา (สพท.)
69,000.00
0.00
69,000.00
0.00
16
2564
เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงบประมาณ การเงินและพัสดุภาครัฐ (สพท.)
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
17
2564
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา (สพท.)
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
18
2564
ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน" กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สพท.)
100,000.00
100,000.00
0.00
100.00
19
2564
ส่งเสริม สนับสนุน ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 (สพท.)
7,000.00
0.00
7,000.00
0.00
20
2564
พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) (สพท.)
43,000.00
0.00
43,000.00
0.00
21
2564
ขับเคลื่อนการดำเนินการตามนโยบาย ตัวชี้วัด จุดเน้นสู่เป้าหมายความสำเร็จ (สพท.)
41,000.00
0.00
41,000.00
0.00
22
2564
จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สพท.)
20,000.00
0.00
20,000.00
0.00
23
2564
พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพบุคลากรทางด้านนโยบายและแผน (สพท.)
39,000.00
0.00
39,000.00
0.00
24
2564
ขับเคลื่อนและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน (สพท.)
40,000.00
39,286.00
714.00
98.22
25
2564
นิเทศติดตามประเมินผลและการประกวดการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน และโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (สพท.)
25,000.00
0.00
25,000.00
0.00
26
2564
อนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (สพท.)
35,000.00
19,992.00
15,008.00
57.12
27
2564
แข่งขันทักษะวิชาการและศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (สพท.)
38,000.00
10,000.00
28,000.00
26.32
28
2564
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (สพท.)
33,000.00
0.00
33,000.00
0.00
29
2564
พัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย (สพท.)
10,000.00
0.00
10,000.00
0.00
30
2564
ขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแบบใหม่ DLTV/DLIT/ETV ปี 2564 (Digital Literacy) (สพท.)
18,000.00
0.00
18,000.00
0.00
31
2564
พัฒนาเครือข่ายครูแนะแนวการศึกษาและอาชีพเพื่อการมีงานทำ (สพท.)
15,000.00
0.00
15,000.00
0.00
32
2564
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 (สพท.)
15,000.00
0.00
15,000.00
0.00
33
2564
พัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สพท.)
15,000.00
0.00
15,000.00
0.00
34
2564
แข่งขันทักษะรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2564 (สพท.)
18,000.00
0.00
18,000.00
0.00
35
2564
พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา (สพท.)
18,000.00
0.00
18,000.00
0.00
36
2564
ขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (Active Learning) สู่วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (สพท.)
20,000.00
0.00
20,000.00
0.00
37
2564
ค่าใช้จ่ายตามความต้องการจำเป็นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 (สพท.)
1,106,000.00
0.00
1,106,000.00
0.00
38
2564
กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสำหรับโรงเรียนปกติ ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา งบดำเนินงาน (สพฐ.)
2,340,000.00
0.00
2,340,000.00
0.00
39
2564
กิจกรรมคืนครูให้นักเรียน สำนักเรียนพิการ รายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ข้าราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ระยะเวลา 4 เดือน (ธันวาคม 2563 - มีนาคม 2564) (สพฐ.)
108,000.00
0.00
108,000.00
0.00
40
2564
ประชุมปฏิบัติการจัดการเรียนเป็นแหล่งชุมชนแห่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ พ.ศ.2564 (วันที่ 21-24 ธันวาคม 2563) ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท เขต บางพลัด กทม. (สพท.)
5,480.00
0.00
5,480.00
0.00
41
2564
รายการก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.101/26 แบบ 3 ห้องเรียน 1 ห้องธุรการ (ใต้ถุนโล่ง) โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ งบทั้งสิ้น 2,304,000 บาท ก่อหนี้ผูกพัน 1,890,000 บาท (สพฐ.)
414,000.00
0.00
414,000.00
0.00
42
2564
โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา กิจกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล สัญญาณดาวเทียมและดำเนินการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนในโครงการการจัดการทางไกลดาวเทียม (DLTV) (สพท.)
82,000.00
0.00
82,000.00
0.00
43
2564
ค่าเช่าบ้านครั้งที่ 2 (สพฐ.)
144,000.00
0.00
144,000.00
0.00
44
2564
กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคลได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษา งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรับนักเรียน (สพท.)
10,000.00
0.00
10,000.00
0.00
45
2564
งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการนิเทศการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
15,000.00
0.00
15,000.00
0.00
46
2564
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายงานค่าใช้จ่ายในการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ร้อยละ 30 จำนวน 3 รายการ (สพฐ.)
5,814,755.00
0.00
5,814,755.00
0.00
47
2564
กิจกรรมการจัดการการศึกษามัธยมตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายปฏิบัติงานสำหรับคณะกรรมการที่ปรึกษา / พี่เลี้ยง (Coaching Team)ื ครั้งที่ 3-4 และคณะกรรมการการประเมินครั้งที่ 2 Evaluation Team (สพท.)
21,950.00
0.00
21,950.00
0.00
48
2564
กิจกรรมการสร้างธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการนิเทศ กำหับ ติดตาม แบบบูรณาการ ตามโครงการโรงเรียนสุจริต (สพท.)
50,000.00
6,240.00
43,760.00
12.48
49
2564
กิจกรรมการจัดการศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอบวัสดุ) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังและส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ประจำปีงบประมาณ 2564 (สพท.)
5,000.00
0.00
5,000.00
0.00
50
2564
กิจกรรมการสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสมทบเงินกองทุนทดแทน ประจำปี 2564 (มกราคม-ธันวาคม 2564) (สพฐ.)
31,000.00
0.00
31,000.00
0.00
51
2564
กิจกรรมการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 2 รายการ จำนวน 2 รายการ (เรื่องน้ำและอากาศ ทดแทนให้ครูผู้เกษียณอายุ ลาออก เปลี่ยนสายงานและครูที่ไม่ผ่านก (สพท.)
15,000.00
0.00
15,000.00
0.00
52
2564
กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ เพื่อสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ School as learning Community) (สพฐ.)
140,900.00
0.00
140,900.00
0.00
53
2564
กิจกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก งบรายจ่ายอื่น โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน กรณรวมและเลิกสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563 ครั้งที่ 3 (สพฐ.)
210,300.00
0.00
210,300.00
0.00
54
2564
กิจกรรม ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ งบดำเนินงาน รายการค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ 2564 (สพฐ.)
144,000.00
0.00
144,000.00
0.00
55
2564
กิจกรรมการจัดการศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย (สพฐ.)
38,360.00
0.00
38,360.00
0.00
56
2564
งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ)เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสำหรับคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ครั้งที่ 1-4 (สพฐ.)
113,800.00
0.00
113,800.00
0.00
57
2564
กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ งบดำเนิน (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ) (สพฐ.)
6,440.00
0.00
6,440.00
0.00
58
2564
กิจกรรมพัฒนาคลังเครื่องมือมาตรฐานเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการคลังเครื่องมือมาตรฐาน เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศควรรษที่ 21 เพื่อใช้ในการดำเนินการประเมินคุณภาพของผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (สพฐ.)
90,835.00
0.00
90,835.00
0.00
59
2564
โครงการสนับสนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษาสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 (สพฐ.)
19,000.00
0.00
19,000.00
0.00
60
2564
กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (สพฐ.)
15,000.00
0.00
15,000.00
0.00
61
2564
โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล กิจกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ งบรายจ่ายอื่น (สพท.)
4,800.00
0.00
4,800.00
0.00
62
2564
กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (สพฐ.)
2,193,500.00
0.00
2,193,500.00
0.00
63
2564
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายพาหนะในการเดินทางให้ผู้เข้าร่วมประชุม ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนบียอนด์ สวีท บาง (สพฐ.)
5,500.00
0.00
5,500.00
0.00
64
2564
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน กิจกรรมสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ งบรายจ่ายอื่น รายการใช้จ่ายดำเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาและการพัฒนาผู้นำ (สพท.)
9,000.00
0.00
9,000.00
0.00
65
2564
กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ งบเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบการจัดการกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2564 จำนวน 4 ภูมิภาค (สพท.)
2,800.00
0.00
2,800.00
0.00
66
2564
กิจกรรมการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง) โรงเรียนบ้านนาตาล รายการก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว (อาคารน็อคดาวน์) จำนวน 2 หลัง ๆ ละ 325000 บาท (สพฐ.)
650,000.00
0.00
650,000.00
0.00
67
2564
โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดประเมินผล กิจกรรมขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา งบรายจ่ายอื่น เพื่อเป็นค่าพาหนะสำหรับศึกษานิเทศก์และครูผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำระบบสำรวจความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 8-11 (สพฐ.)
6,000.00
0.00
6,000.00
0.00
68
2564
กิจกรรมค่าตอบแทนพนักงานราชการและงบดำเนินงาน รายการเงินสมทบกองทุนประสังคม เพื่อเบิกจ่ายให้กับพนักงานราชการ จำนวน 1 เดือน (มีนาคม 2564) 1.งบบุคลากร จำนวน 49 อัตรา เป็นเงิน 1,103,400 บาท 2.งบดำเนินงาน จำนวน 36,600 บาท รวม (สพฐ.)
1.00
0.00
1.00
0.00
69
2564
งบบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 (หมวด ก ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ) (สพท.)
2,274,000.00
0.00
2,274,000.00
0.00
70
2564
งบบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 (หมวด ข ค่าสาธารณูปโภค) (สพท.)
770,000.00
0.00
770,000.00
0.00
71
2564
กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสำหรับโรงเรียนปกติ ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัด ตามภาระงานและติดตามคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 (สพฐ.)
1,000,000.00
0.00
1,000,000.00
0.00
72
2564
กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทดลองระบบฯ (ปพ.3) (สพฐ.)
4,500.00
0.00
4,500.00
0.00
73
2564
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา จำนวน 3 รายการ 1.ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน จำนวน 60,000 บาท 2.ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนานักเรียนแกนนำในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน 35,000 (สพฐ.)
131.00
0.00
131.00
0.00
74
2564
งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ) เพื่อเป็นค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ในการประชุมคณะทำงานดำเนินถอดบทเรียนและติดตามการดำเนินงานการถอดบทเรียนและติดตามผลการดำเนินการฯ (สพท.)
6.00
0.00
6.00
0.00
75
2564
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานเดินทางเข้าร่วมการประชุมโครงการการพัฒนาคลังเครื่องมือมาตรฐานเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 19-23 เมษายน 2564 (สพฐ.)
2,880.00
0.00
2,880.00
0.00
76
2564
กิจกรรม ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ งบดำเนินงาน รายการค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 4 เดือนมีนาคม-เมษายน 2564 (สพฐ.)
288,000.00
0.00
288,000.00
0.00
77
2564
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ร้อยละ 70 จำนวน 5 รายการ 1.ค่าจัดการเรียนการสอน งบประมาณ 6,093,300 บาท 2.ค่าหนังสือเรียน 7,268,743 บาท (สพฐ.)
22,222,078.00
0.00
22,222,078.00
0.00
78
2564
ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพของบุคคล (HCEC) ระหว่างวันที่ 7-9 เมษายน 2564 โรงแรมขอนแก่นโอเต๊ล ขอนแก่น (สพฐ.)
2,500.00
0.00
2,500.00
0.00
79
2564
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ งบรายจ่ายอื่น โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (สพฐ.)
11,200.00
0.00
11,200.00
0.00
80
2564
งบรายการค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 2 โรงเรียน 1.โรงเรียนบ้านสามัคคีชัย 2.โรงเรียนบ้านโปร่งสำราญ จำนวน 121,300 บาท (สพฐ.)
121.00
0.00
121.00
0.00
81
2564
กิจกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก กรณีรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2563 ครั้งที่ 1 งบรายจ่ายอื่น เพื่อเป็นค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 /2563 จำนวน 40 วัน ครั้งที่ รวม 16 โรงเรียน จำนวนเงิน 258,000 บาท - รายการค่าใช้จ่ายการ (สพฐ.)
408,000.00
0.00
408,000.00
0.00
82
2564
รายการเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เพื่อเรียนรู้ตลอดชีวิต รายการเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เพื่อเบิกจ่ายให้กับพนักงานราชการ จำนวน 3 เดือน (เมษายน-มิถุนายน 2564) 1.งบบุคลากร จำนวน 39 อัตรา จำนวนเงิน 3,310,200 บาท 2.งบดำเนินงาน จำนวนเงิน 109,600 บาท (สพฐ.)
3,310,200.00
0.00
3,310,200.00
0.00
83
2564
กิจกรรมครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 2 ระยะเวลา 2 เดือน (พฤษภาคม-มิถุนายน 2564) (สพฐ.)
102,000.00
0.00
102,000.00
0.00
84
2564
1.กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติค่าจ้างรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต จำนวน 15 อัตรา เป็นเงิน 695,250 บาท -ค่าจ้างบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานใน สนง.เขตพื้นที่ จำนวน 4 อัตรา เป็นเงิน 111,240 บาท -ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติง (สพฐ.)
1.00
0.00
1.00
0.00
85
2564
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษายั่งยืน กิจกรรมสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการสานพลังด้านการศึกษาและการพัฒนาผู้นำ (สพฐ.)
16.00
0.00
16.00
0.00
86
2564
กิจกรรมคืนครูให้นักเรียน สำหรับเด็กพิการ รายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ เพื่อจัดจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ข้าราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ระยะเวลา 3 เดือน (1เมษายน-30มิถุนายน 2564) งบดำเนินงาน (สพฐ.)
761.00
0.00
761.00
0.00