รายงานการใช้จ่ายงบประมาณจำแนกตามโครงการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
วันที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565


   รายงานแยกประเภทโครงการ
ลำดับ
ปีงบประมาณ
โครงการกิจกรรม
งบประมาณ
ใช้จ่าย
คงเหลือ
% จ่าย
1
2565
(ศธ 04002/ว4451 ลว.15 ต.ค.64) จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานบุคลากรภาครัฐ งบบุคลากร ค่าตอบแทนพนักงานราช และงบดำเนินงาน เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ครั้งที่ 1 (สพฐ.)
5,666,100.00
5,559,145.86
106,954.14
98.11
2
2565
(ศธ 04002/ว4554) ลว.26 ตุลาคม 2564)รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของประชาชน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองของนักเรียนในอัตรา 2,000 บาท ต่อนักเรียน 1 คน (ครั้งที่ 2) (สพฐ.)
96,000.00
88,000.00
8,000.00
91.67
3
2565
(ศธ 04002/ว4555 ลว.26 ตุลาคม 2564) ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ครั้งที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.64) (สพฐ.)
5,401,500.00
5,374,500.00
27,000.00
99.50
4
2565
ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต 2565 2 เดือน (มีนาคม - เมษายน 2565) 04002/ว1650 ลว 29 เมษายน 2565 (สพฐ.)
398,200.00
252,076.60
146,123.40
63.30
5
2565
ศธ04002/ว4765 ลว.8 พ.ย.64 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป (รายการผูกพันใหม่) (2565-2566) ให้กับโรงเรียนบ้านผือ (สพฐ.)
3,568,000.00
0.00
3,568,000.00
0.00
6
2565
รายการค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 4 เดือน (ตุลาคม 2564-มกราคม 2565) (ศธ 04002/ว4762 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564) (สพฐ.)
536,000.00
508,703.23
27,296.77
94.91
7
2565
ศธ04002/ว4799 ลว.10 พ.ย.64 กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ) เพื่อเป็นค่าจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 3 เดือน (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) (สพฐ.)
419,310.00
419,310.00
0.00
100.00
8
2565
ศธ04002/ว4737 ลว.5 พ.ย.54 รายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ เพื่อจัดจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ข้าราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ระยะเวลา 5 เดือน (ตุลาคม 2564 -กุมภาพันธ์ 2565) (สพฐ.)
1,263,384.00
1,124,130.45
139,253.55
88.98
9
2565
ศธ04002/ว4717 ลว.5 พ.ย.65 รายการค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 1 ระยะเวลา 5 เดือน (พฤศจิกายน - มีนาคม 2565) (สพฐ.)
255,000.00
204,000.00
51,000.00
80.00
10
2565
ศธ04002/ว4763 ลว.8 พ.ย. 64แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (70%) (สพฐ.)
17,096,917.00
17,096,917.00
0.00
100.00
11
2565
การดำเนินงานเงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (โอนครั้งที่ 3) (สพฐ.)
50,960.00
50,960.00
0.00
100.00
12
2565
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นงบประมาณในการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (ศธ 04002/ว4839 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564) (สพฐ.)
15,743,700.00
13,818,900.00
1,924,800.00
87.77
13
2565
ศธ04008/ว4940 ลว.22 พ.ย.564)ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต รวมระยะเวลา 3 เดือน (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) (สพฐ.)
597,300.00
502,586.82
94,713.18
84.14
14
2565
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียว) สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท / หรือ สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ จำนวน 21,800,600 บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านแปดแสนหกร้อยบาทถ้วน (ศธ 04002/ว4914) (สพฐ.)
21,800,600.00
0.00
21,800,600.00
0.00
15
2565
งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่ำกว่า 10 ล้านบาท โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล กิจกรรมการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (ศธ 04002/ว4875 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564) (สพฐ.)
4,304,300.00
4,304,300.00
0.00
100.00
16
2565
ศธ04002/ว4947 ลว.23พ.ย.64 กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคลได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมสอดคล้องตามบริบท งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ) และแผนชั้นเรียนเต็มรูปแบบของสถานศึกษา ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565-2569) ระหว่างวัน (สพฐ.)
99,200.00
99,184.00
16.00
99.98
17
2565
ศธ04002/ว5113 ลว.30 พ.ย.65 กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ) เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตรวจประเมินแผนการเรียนรู้เดินทางไปนิเทศ กำกับติดตาม และประเมินเพศวิถีและทักษะชีวิตในรูปแบบ Active Leaning (สพฐ.)
5,000.00
0.00
5,000.00
0.00
18
2565
ศธ04002/ว5323 ลว.16 ธ.ค.64 ประชุมเชิงปฏิบัติการพันาศักยภาพยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านการอ่านออกเขียนได้ ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รูปแบบออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชั่น Zoom ระหว่างวันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2564 (สพฐ.)
1,000.00
0.00
1,000.00
0.00
19
2565
ศธ04002/ว5206 ลว.9 ธ.ค.64 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท ให้กับโรงเรียนในสังกัด จำนวน 3 รายการ (สพฐ.)
2,382,400.00
0.00
2,382,400.00
0.00
20
2565
ขับเคลื่อนและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 (สพท.)
35,000.00
7,000.00
28,000.00
20.00
21
2565
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา -2021 (Covid-19) (สพท.)
9,200.00
0.00
9,200.00
0.00
22
2565
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 (สพท.)
100,000.00
136,640.00
-36,640.00
136.64
23
2565
การเพิ่มโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (สพท.)
10,000.00
9,440.00
560.00
94.40
24
2565
นิเทศติดตามประเมินผล และการประกวดการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน และโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (สพท.)
10,000.00
8,676.00
1,324.00
86.76
25
2565
อนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและพัฒนากิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน (สพท.)
20,000.00
20,300.00
-300.00
101.50
26
2565
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อปฏิบัติหน้าที่นักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา (สพท.)
25,000.00
2,000.00
23,000.00
8.00
27
2565
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา (สพท.)
100,000.00
31,044.00
68,956.00
31.04
28
2565
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยและการส่งเสริมสมรรถนะการอ่านขั้นสูงเพื่อสอดรับวิถีใหม่ (New Normal) (สพท.)
20,000.00
4,000.00
16,000.00
20.00
29
2565
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สพท.)
20,000.00
0.00
20,000.00
0.00
30
2565
การพัฒนาเครือข่ายครูแนะแนวการศึกษาและอาชีพเพื่อการมีงานทำ (สพท.)
15,000.00
0.00
15,000.00
0.00
31
2565
ขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (Active Learning) สู่วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (สพท.)
10,000.00
0.00
10,000.00
0.00
32
2565
นิเทศแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (สพท.)
50,000.00
46,200.00
3,800.00
92.40
33
2565
พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา (สพท.)
20,000.00
20,000.00
0.00
100.00
34
2565
การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (สพท.)
10,000.00
10,000.00
0.00
100.00
35
2565
ค่าใช้จ่ายตามความต้องการและความจำเป็นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
717,000.00
85,520.00
631,480.00
11.93
36
2565
พัฒนาคุณภาพการวัดและประเมินผลการศึกษา (สพท.)
10,000.00
0.00
10,000.00
0.00
37
2565
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (สพท.)
40,000.00
40,000.00
0.00
100.00
38
2565
พัฒนากรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) (สพท.)
30,000.00
0.00
30,000.00
0.00
39
2565
พัฒนาครูในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย (สพท.)
35,800.00
35,450.00
350.00
99.02
40
2565
พัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย (สพท.)
30,000.00
23,568.00
6,432.00
78.56
41
2565
การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารการศึกษา (สพท.)
31,200.00
420.00
30,780.00
1.35
42
2565
ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน (สพท.)
32,000.00
0.00
32,000.00
0.00
43
2565
เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สพท.)
36,800.00
21,040.00
15,760.00
57.17
44
2565
ส่งเสริม สนับสนุน ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สพท.)
50,000.00
0.00
50,000.00
0.00
45
2565
อบรมสัมมนากฎหมาย อุทธรณ์และวินัยข้าราชการ (สพท.)
20,000.00
0.00
20,000.00
0.00
46
2565
ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในทุกมิติ (สพท.)
100,000.00
100,428.00
-428.00
100.43
47
2565
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 (สพท.)
53,010.00
39,270.00
13,740.00
74.08
48
2565
ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบการควบคุมภายในของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 (สพท.)
10,000.00
0.00
10,000.00
0.00
49
2565
การติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 และการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการ (KRS : KPI Report System) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25 (สพท.)
20,700.00
0.00
20,700.00
0.00
50
2565
พัฒนาปรับปรุงดูแลอาคารสถานที่สภาพแวดล้อม เพื่อการบรรลุเป้าหมายขององค์การและเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 (สพท.)
90,000.00
60,000.00
30,000.00
66.67
51
2565
จัดตั้งศูนย์บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สพท.)
5,000.00
0.00
5,000.00
0.00
52
2565
พัฒนางานประชาสัมพันธ์และการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ (สพท.)
10,000.00
0.00
10,000.00
0.00
53
2565
เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงบประมาณการเงินและพัสดุภาครัฐ (สพท.)
100,000.00
47,520.00
52,480.00
47.52
54
2565
ตรวจสอบการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด (สพท.)
20,000.00
0.00
20,000.00
0.00
55
2565
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านพลังงานและการลดต้นทุนของหน่วยงาน (สพท.)
1,290.00
0.00
1,290.00
0.00
56
2565
บริหารจัดการลดและคัดแยกขยะในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 (สพท.)
10,000.00
800.00
9,200.00
8.00
57
2565
ศธ04008/ว144 ลว.10 ม.ค.65 กิจกรรมในโครงการส่งเสริมโรงเรียนคุณภาพของชุมชนด้วยนวัตกรรม SLC เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ (สพฐ.)
71,000.00
12,000.00
59,000.00
16.90
58
2565
ศธ 04002/ว57 ลว.6 ม.ค.65 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน กิจกรรมการบริหารการจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก งบรายจ่ายอื่น เพื่อการสนับสนุนการเดินทางไปเรียนรวมของนักเรียน กรณีเรียนรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2564 ครั้งที่ 1 (ตุลาคม-พฤศจิกายน 25 (สพฐ.)
202,810.00
178,160.00
24,650.00
87.85
59
2565
ศธ 04002/ว5178 ลว. 8 ธ.ค.64 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม กิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) ระดับประเทศ และกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอ (สพท.)
6,000.00
6,000.00
0.00
100.00
60
2565
ศธ04002/ว194 ลว.18 ม.ค.65กิจกรรมช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทางสังคม งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน การดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
12,500.00
0.00
12,500.00
0.00
61
2565
ศธ04002/ว264 ลว.21 ม.ค.65 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปัจจัยสำหรับนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (สพฐ.)
2,145,500.00
2,145,500.00
0.00
100.00
62
2565
ศธ04009/ว207 ลว.18 ม.ค.65 การตรวจประเมินงานทางวิชาการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (สพฐ.)
15,300.00
20,110.00
-4,810.00
131.44
63
2565
งบบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (หมวด ก ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) (สพท.)
2,193,000.00
1,383,868.94
809,131.06
63.10
64
2565
งบบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (หมวด ข ค่าสาธารณูปโภค) (สพท.)
900,000.00
674,244.11
225,755.89
74.92
65
2565
ศธ04002/ว208 ลว.18 ม.ค.65 ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ครั้งที่ 2 (ม.ค.65) (สพฐ.)
1,719,000.00
1,736,910.00
-17,910.00
101.04
66
2565
ศธ04002/ว331 ลว.27ม.ค.65 กิจกรรมยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย งบดำเนินงาน(ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ) (สพท.)
5,000.00
1,000.00
4,000.00
20.00
67
2565
ศธ04002/ว372 ลว.31 ม.ค.65 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีกาศึกษา 2564 ร้องละ 30% เงินอุดหนุนทั่วไป (สพฐ.)
6,510,170.00
6,510,170.00
0.00
100.00
68
2565
ศธ04002/ว376 ลว.31 มกราคม 2565 1.งบบุคลากร(ค่าตอบแทนพนักงานราชการ) จำนวน 1 เดือน (มีนาคม 2565)จำนวน 49 อัตรา 2.งบดำเนินงาน สมทบ ปกส. (สพฐ.)
1,258,000.00
1,047,205.06
210,794.94
83.24
69
2565
ศธ 04002/ว402 ลว.2 ก.พ. 65 โครงการเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 งบดำเนิน (ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ)ค่าจ้างครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ( 2 อัตรา)(ก.พ.-ก.ย. 65) (สพฐ.)
480,000.00
180,000.00
300,000.00
37.50
70
2565
โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการการเรียนการสอนการวัดและประเมินผล กิจกรรมยกระดับปลการสอบการศึกษาระดับชาติที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ งบรายจ่ายอื่น เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระยะเวลา 1 เดือน (มกราคม 2565) (สพฐ.)
142,020.00
141,750.00
270.00
99.81
71
2565
ศธ04002/ว501 ลว.8 ก.พ.65 กิจกรรมค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ) รายการค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 (สพฐ.)
134,000.00
124,700.00
9,300.00
93.06
72
2565
ศธ04002/ว589 ลว.11 ก.พ.65 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา กิจกรรมป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด (สพฐ.)
59,000.00
13,217.20
45,782.80
22.40
73
2565
ศธ 04002/ว648 ลว.17 ก.พ. 65 การจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระยะเวลา 2 เดือน (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2565) (สพฐ.)
398,200.00
352,979.81
45,220.19
88.64
74
2565
ศธ04002/ว729 ลว.22 ก.พ.65 รายการค่าใช้จ่ายดำเนินงานตามโครงการยกระดับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ 2564 (สพฐ.)
21,260.00
20,975.00
285.00
98.66
75
2565
ศธ04002/ว735 ลว.23 ก.พ. 65ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณภาพ วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรมเอเชีย โครงการคุณภาพประจำตำบล (1ตำบล1โรงเรียนคุณภาพ) (สพฐ.)
5,500.00
5,500.00
0.00
100.00
76
2565
ศธ04002/ว706 ลว. 22 ก.พ.65 โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ.2565 (สพฐ.)
50,000.00
39,895.00
10,105.00
79.79
77
2565
ศธ 04002/ว796 ลว.25 ก.พ.65 โครงการตะหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย ค่าพาหนะในการการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสำรวจความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (สพฐ.)
8,000.00
5,780.00
2,220.00
72.25
78
2565
ศธ 04002/ว826 ลว.1 มี.ค.65 โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา กิจกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษางบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท DLTV ทดแทน ปี 57 (สพฐ.)
49,500.00
49,500.00
0.00
100.00
79
2565
ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ครั้งที่ 3 (ก.พ.65) (สพฐ.)
1,765,350.00
1,763,662.43
1,687.57
99.90
80
2565
ศธ04002/ว990 ลว.11 มี.ค. 65 โครงการคุณภาพประจำตำบล กิจกรรมโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระยะ 1 เดือน (กุมภาพันธ์ 2565) (สพฐ.)
126,240.00
126,000.00
240.00
99.81
81
2565
ค่าใช้จ่ายในการประชุมปรับปรุงคู่มือจัดทำแผนชั้นเรียนและระบบจัดเก็บข้อมูลแผนชั้นเรียนรายปี ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565-2569)ศธ 04006/ว882 ลว.18 มีนาคม 2565 (สพฐ.)
60,000.00
30,764.00
29,236.00
51.27
82
2565
ศธ ศธ 04002/ว1139 งบบุคลากร จำนวน 3 เดือน (เมษายน-มิถุนายน 2565) รายการเงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 3 เดือน (สพฐ.)
3,190,000.00
2,097,750.00
1,092,250.00
65.76
83
2565
ศธ04002/ว135 ลว.12 ม.ค. 65 เงินสมทบกองทุนทดแทนประจำปี 2565 (มกราคม ถึง ธันวาคม 2565) (สพฐ.)
28,440.00
28,440.00
0.00
100.00
84
2565
จัดสรรงบประมาณสำนักงานเขตพื้นที่ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 (ศธ04002/ว1191) (สพฐ.)
1,500,000.00
0.00
1,500,000.00
0.00
85
2565
จัดจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียน ระยะเวลา 4 เดือน (มีนาคม 2565-มิถุนายน 2565) ศธ04002/ว1181 (สพฐ.)
684,900.00
611,381.16
73,518.84
89.27
86
2565
ค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 3 ระยะเวลา 3 เดือน (มีนาคม - พฤษภาคม 2565) (สพฐ.)
402,000.00
406,551.61
-4,551.61
101.13
87
2565
งบอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 (70%) ครั้งที่ 1 ศธ 04002/ว1162 (สพฐ.)
21,855,078.00
21,855,078.00
0.00
100.00
88
2565
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 เป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่และโรงเรียน ครั้งที่ 4 ระยะเวลา 2 เดือน (มีนาคม - เมษายน 2565) ศธ 04002/ว1186 (สพฐ.)
3,548,700.00
3,526,490.35
22,209.65
99.37
89
2565
รายการค่าจ้างครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมองประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 4 ระยะเวลา 2 เดือน (มีนาคม - เมษายน 2565) (สพฐ.)
252,480.00
252,000.00
480.00
99.81
90
2565
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการวัดคุณธรรมออนไลน์ สำหรับผู้บริหาร ครูและบุคลการทางการศึกษา และโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.วันที่ 5-8 เมษายน 2565 โรงแรมพรรณราย อุดรธานี ศธ04002/ว1442 (สพฐ.)
9,600.00
0.00
9,600.00
0.00
91
2565
งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (OBEC AWARDS) ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม - 1 เมษายน 2565 ณ โรงแรมอิงธาร นครนายก(ศธ 04002/ว1480) ลงวันที่ 19 เมษายน 2565 (สพฐ.)
6,100.00
5,464.00
636.00
89.57
92
2565
งบดำเนินงาน เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2565 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) (ศธ 04002/ว1474) ลงวันที่ 19 เมษายน 2565 (สพฐ.)
3,000.00
3,400.00
-400.00
113.33
93
2565
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน งบอุดหนุน (23 โรงเรียน) เลขที่ใบกันเงิน 30190616 ลว 24 มี.ค.65 (สพฐ.)
2,500,000.00
2,500,000.00
0.00
100.00
94
2565
งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน งวดที่ 2 ศธ 04002/ว1600 ลว 26 เมษายน 2565 (สพฐ.)
12,500.00
0.00
12,500.00
0.00
95
2565
จัดสรรโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา งบดำเนินงาน ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม - 5 เมษายน 2565 ศธ 04002/ว1607 ลว. 26 เมษายน 2565 (สพฐ.)
2,800.00
0.00
2,800.00
0.00
96
2565
โครงการขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน กิจกรรมครูผู้ทรงคุณค่า งบรายจ่ายอื่น ระยะเวลา 2 เดือน (พฤษภา-มิถุนายน 2565) ศธ 04002/ว1553 ลว 22 เมษายน 2565 (สพฐ.)
102,000.00
51,000.00
51,000.00
50.00
97
2565
เดินทางไปเรียนรวมของนักเรียน กรณีรวมเลิกสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564 ครั้งที่ 2 (ธันวาคม - มีนาคม 2565 ) (สพฐ.)
394,590.00
289,815.00
104,775.00
73.45
98
2565
ค่าใช้จ่ายค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ (โครงการโรงเรียนสุจริต) 04002/1698 ลว 5 พ.ค.65 (สพฐ.)
100,000.00
8,000.00
92,000.00
8.00
99
2565
งบเหลือจ่าย งบลงทุนปีงบประมาณ 2565 (เฉพาะรายการงบลงทุนปีเดียว) ครั้งที่ 3 (สพฐ.)
878,020.00
0.00
878,020.00
0.00
100
2565
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดการความรู้ SLC ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2565 ศธ 04002/ว1782 ลว 10 พ.ค.65 (สพฐ.)
11,000.00
0.00
11,000.00
0.00
101
2565
ค่าเดินทางไปราชการสำหรับการประชุมจัดทำแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จ.ปทุมธานี ศธ 04002/ว1820 ลว 12 พ.ค.65 (สพฐ.)
6,100.00
0.00
6,100.00
0.00
102
2565
รายการค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการยกระดับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติที่สอดคล้อง PISA (สพฐ.)
6,900.00
0.00
6,900.00
0.00
103
2565
กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคลได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษา เพื่อเป็นค่ารับนักเรียนและดำเนินการในภารกิจ ศธ 04002/ว1919 ลว 20 พ.ค.65 (สพฐ.)
10,000.00
0.00
10,000.00
0.00
104
2565
ค่าใช้จ่ายในการประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2565 รุ่มที่ 1-2 วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2565 และ 26-27 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ บางพลัด กทม.ศธ 04002/ว1906 ลว 20 พ.ค.65 (สพฐ.)
6,140.00
5,856.00
284.00
95.37
105
2565
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาไทย ศธ 04002/ว1960 ลว 20 พ.ค.65 (สพฐ.)
5,000.00
0.00
5,000.00
0.00
106
2565
ค่าใช้จ่ายโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด จำนวน 18 โรงเรียน โรงเรียนละ 2000 บาท ศธ 04277/199 ลว 20 พ.ค.65 (สพฐ.)
36,000.00
0.00
36,000.00
0.00
107
2565
ศธ04006/ว1569 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 เป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่และโรงเรียน (งบกลาง) ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 3 เดือน (พฤษภาคม-กรกฎาคม 2565) (สพฐ.)
5,156,010.00
1,690,121.16
3,465,888.84
32.78
108
2565
จ้างครูวิทยาศาสตร์และคณิต 8 อัตรา ระยะเวลา 3 เดือน และปกส. ครั้งที่ 5(พฤษภาคม-กรกฏาคม 2565) ศธ 04002/2023 ลว.27 พ.ค.65 (สพฐ.)
364,320.00
0.00
364,320.00
0.00
109
2565
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ศธ 04002/2017 ลว.27 พ.ค.65 (สพฐ.)
15,000.00
0.00
15,000.00
0.00
110
2565
รายการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 6 ห้องเรียน (ชั้นล่าง 2 ชั้น ชั้นบน 4 ห้อง จำนวน 1 หลัง) ศธ 04002/2051 ลว 31 พ.ค.65 (สพฐ.)
4,955,000.00
0.00
4,955,000.00
0.00
111
2565
ค่า้จ่ายในการประชุมวิเคราะห์และตรวจสอบความถูกต้องแบบรายงานผู้สำเร็จสำเร็จการศึกษา (ปพ.3) (สพฐ.)
6,000.00
0.00
6,000.00
0.00
112
2565
งบประมาณเงินเหลือจ่าย ครั้งที่ 4 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565) (สพฐ.)
237,170.34
0.00
237,170.34
0.00
113
2565
DLTV (สพฐ.)
38,100.00
0.00
38,100.00
0.00
114
2565
ค่าใช้จ่ายในดารเดินทางเข้าร่วมประชุม พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร ในวันที่ 4-5 มิ.ย.65 2565 อำเภอ หัวหิน (สพฐ.)
9,970.00
0.00
9,970.00
0.00
115
2565
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมโครงการประชุมปฏิบัติการคู่มือการใช้โปรแกรมแบบวัดความสนใจในอาชีพนักเรียน ระหว่างวันที่ 29 พ.ค.-2 มิ.ย.65 โรงแรมบียอนด์ สวีท บางพลัด กทม (สพฐ.)
12,000.00
0.00
12,000.00
0.00