รายงานการใช้จ่ายงบประมาณจำแนกตามโครงการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
วันที่ 03 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2566


   รายงานแยกประเภทงบประมาณ
ลำดับ
ปีงบประมาณ
โครงการกิจกรรม
งบประมาณ
ใช้จ่าย
คงเหลือ
% จ่าย
1
2566
(ศธ 04002/4953 ลว 31 ต.ค.65) เดินทางไปราชการอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการการอ่านการเขียนภาษาไทย (สพฐ.)
600.00
0.00
600.00
0.00
2
2566
(ศธ 04002/4954 ลว 31 ต.ค.65) ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 1 ระยะเวลา 5 เดือน (พฤศจิกายน -มีนาคม 2566) (สพฐ.)
170,000.00
0.00
170,000.00
0.00
3
2566
(ศธ 04002/ว4881 ลว 27 ต.ค.65) จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2566 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่ ครั้งที่ 1 (สพฐ.)
3,000,000.00
0.00
3,000,000.00
0.00
4
2566
(ศธ 04002/4909 ลว 28 ต.ค.65) จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2566 เป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให่ราชการสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่และโรงเรียน ครั้งที่ 1 (เพิ่มเติม) ระยะ 3 เดือน (ตุลาคม - ธันวาคม 2565) (สพฐ.)
17,145.00
0.00
17,145.00
0.00
5
2566
(ศธ 04002/ว4832 ลว 25 ต.ค.65) งบอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (70%) (สพฐ.)
18,138,741.00
18,138,741.00
0.00
100.00
6
2566
(ศธ 04002/4734 ลว 19 ต.ค.65) ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ให้กับโรงเรียนบ้านผือ (รายการผูกพันเดิม) 2565-2566 (สพฐ.)
11,401,900.00
0.00
11,401,900.00
0.00
7
2566
(ศธ 04002/ว4811 ลว 25 ต.ค.65) จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566) (สพฐ.)
5,985,000.00
5,915,285.08
69,714.92
98.84
8
2566
(ศธ 04002/ว4735 ลว 19 ต.ค.65) จัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2566 เป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ครั้งที่ 1 (สพฐ.)
5,080,725.00
457,200.00
4,623,525.00
9.00
9
2566
(ศธ 04002/5197 ลว 14 พ.ย.65) ค่าเช่าบ้านครั้งที่ 1 ระยะเวลา 5 เดือน (ตุลาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566) (สพฐ.)
730,000.00
730,000.00
0.00
100.00
10
2566
(ศธ 04002/5085 ลว 9 พ.ย.65) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์และครูแกนนำสำหรับโรงเรียน รุ่นที่ 2 (สพฐ.)
3,500.00
3,500.00
0.00
100.00
11
2566
(ศธ 04002/5054 ลว 8 พ.ย.65) Active Learning (สพฐ.)
5,000.00
0.00
5,000.00
0.00
12
2566
(ศธ 04002/5180 ลว 14 พ.ย.65) ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนเพื่อขับเคลื่อนการศึกษา DLTV ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึการศึกษา 2565 (สพฐ.)
5,850.00
5,680.00
170.00
97.09
13
2566
(ศธ 04002/5142 ลว 10 พ.ย.65) พี่เลี้ยงเด็กพิการ ระยะเวลา 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) (สพฐ.)
1,235,520.00
0.00
1,235,520.00
0.00
14
2566
ค่าจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์ ระยะ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) ครั้งที่ 1 (สพฐ.)
568,080.00
0.00
568,080.00
0.00
15
2566
(ศธ 04002/5190 ลว 14 พ.ย.65) งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียว) (สพฐ.)
17,035,700.00
0.00
17,035,700.00
0.00
16
2566
(ศธ 04002/5252 ลว 21 พ.ย.65) ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้กับโรงเรียน 2 รายการ (สพฐ.)
781,600.00
0.00
781,600.00
0.00
17
2566
(ศธ 04002/5190 ลว 14 พ.ย.65) โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (รายการงบปีเดียว) (สพฐ.)
7,086,400.00
3,877,000.00
3,209,400.00
54.71
18
2566
(ศธ 04002/ว5485 ลว 2 ธ.ค.65) โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน กรณีรวมและเลิกสถานศึกษา รับ-นักเรียน ครั้งที่ 1 (สพฐ.)
557,540.00
0.00
557,540.00
0.00
19
2566
(ศธ 04002/ว5470 ลว 1 ธ.ค.65) ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับศึกษานิเทศก์รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 (สพฐ.)
5,500.00
0.00
5,500.00
0.00
20
2566
(ศธ 04002/ว5488 ลว 2 ธ.ค.65) โครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566 (สพฐ.)
5,500.00
5,500.00
0.00
100.00
21
2566
ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรพัฒนาวิทยากรแกนนำตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนอโครงการคอนเน็กอีดี (สพฐ.)
6,480.00
0.00
6,480.00
0.00
22
2566
(ศธ 04002/125 ลว 12 ม.ค.66) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารงานการคลัง สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จำนวน 2 รุ่น (สพฐ.)
5,000.00
5,000.00
0.00
100.00
23
2566
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ"ที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรม" สำหรับศึกษานิเทศก์ ()
2,200.00
0.00
2,200.00
0.00
24
2566
(ศธ 04002/ว5854 ลว 27 ธ.ค.65) โครงงานคุณธรรม สำหรับศึกษานิเทศก์ (สพฐ.)
2,200.00
0.00
2,200.00
0.00
25
2566
(ศธ 04002/ว20 ลว 4 ม.ค.66) ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางออกแบบการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพหุปัญญา BGD (สพฐ.)
7,000.00
0.00
7,000.00
0.00
26
2566
(ศธ 04002/ว195 ลว 19 ม.ค.66) ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระยะเวลา 6 เดือน (ตุลาคม-มีนาคม 2566) (สพฐ.)
1,190,400.00
0.00
1,190,400.00
0.00
27
2566
(ศธ 04002/146 ลว 16 มค.66) โครงการคอนเน็กอีดี รุ่นที่ 1 (สพฐ.)
20,000.00
0.00
20,000.00
0.00
28
2566
(ศธ 04002/150 ลว 16 มค.66) โครงการพัฒนาครูเพื่อการเรียนรู้สู่ฐานสมรรถนะในการดำเนินการจัดกิจกรรมแลกเแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงรุก (สพฐ.)
40,000.00
40,000.00
0.00
100.00
29
2566
(ศธ 04002/167 ลว 17 มค.66) งบดำเนินงาน เพื่อสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี 2566 (มกราคม-ธันวาคม 2566) (สพฐ.)
27,432.00
23,292.00
4,140.00
84.91
30
2566
(ศธ 04002/197 ลว 19 ม.ค.66) โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (สพฐ.)
4,800.00
0.00
4,800.00
0.00
31
2566
(ศธ 04002/259 ลว 25 ม.ค.66) จัดสรรโครงการประเมินความสมารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (สพฐ.)
5,630.00
0.00
5,630.00
0.00
32
2566
(ศธ 04002/253 ลว 25 ม.ค.66) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานนิเทศการศึกษาสำหรับผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กทม. (สพฐ.)
5,000.00
4,240.00
760.00
84.80
33
2566
(ศธ 04002/207 ลว 20 ม.ค.66) โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษาประจำปีงบประมาณ 2566 (สพฐ.)
15,000.00
0.00
15,000.00
0.00
34
2566
(ศธ 04002/171 ลว 17 ม.ค.66) ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง (ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท) (สพฐ.)
535,200.00
0.00
535,200.00
0.00
35
2566
(ศธ 04002/ว198 ลว 19 ม.ค.66) จ้างเหมาบริการ สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ครั้งที่ 2 ระยะเวลา 3 เดือน (มกราคม-มีนาคม 2566) (สพฐ.)
1,341,000.00
0.00
1,341,000.00
0.00
36
2566
(ศธ 04002/ว331 ลว 1 ก.พ.65) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการ (โครงการโรงเรียนสุจริต) (สพฐ.)
5,500.00
5,500.00
0.00
100.00
37
2566
(ศธ 04002/317 ลว 27 มค.66) โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทสไทย ระดับประถมศึกษา (สพฐ.)
15,000.00
0.00
15,000.00
0.00
38
2566
(ศธ 04002/ว319 ลว 30 มค.66) ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (สพฐ.)
1,935,000.00
1,935,000.00
0.00
100.00
39
2566
(ศธ 04002/365 ลว กพ.66) ค่าใช้จายในการดำเนินโครงการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 (สพฐ.)
5,430.00
5,430.00
0.00
100.00
40
2566
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบการควบคุมภายในของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 (สพท.)
13,680.00
0.00
13,680.00
0.00
41
2566
โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 (สพท.)
200,000.00
114,560.00
85,440.00
57.28
42
2566
โครงการพัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กรและการให้บริการ (สพท.)
20,040.00
0.00
20,040.00
0.00
43
2566
โครงการเสริมสร้าง พัฒนา และบริหารจัดการสู่องค์กรต้นแบบแห่งความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (สพท.)
16,280.00
10,320.00
5,960.00
63.39
44
2566
โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารงานกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 (สพท.)
275,000.00
152,685.00
122,315.00
55.52
45
2566
โครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล (สพท.)
100,000.00
66,714.00
33,286.00
66.71
46
2566
โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนที่ดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สพท.)
20,000.00
1,950.00
18,050.00
9.75
47
2566
โครงการนิเทศติดตามประเมินผล การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม)ในโรงเรียนและเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา (สพท.)
10,000.00
0.00
10,000.00
0.00
48
2566
โครงการการเพิ่มโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (สพท.)
10,000.00
0.00
10,000.00
0.00
49
2566
โครงการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566 (สพท.)
60,000.00
12,800.00
47,200.00
21.33
50
2566
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปจัดการเรียนการสอน Active Learning และการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียน (Assessment for Learning) ในศตวรรษที่ (สพท.)
30,000.00
10,000.00
20,000.00
33.33
51
2566
โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา (สพท.)
20,000.00
9,500.00
10,500.00
47.50
52
2566
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการบูรณาการระบบกำกับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา โดย คณะกรรมการฯ (ก.ต.ป.น.) (สพท.)
50,000.00
3,000.00
47,000.00
6.00
53
2566
โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับเขตพื้นที่การศึกษา OBEC Content Center: Digital literacy (สพท.)
10,000.00
0.00
10,000.00
0.00
54
2566
โครงการนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย (สพท.)
10,000.00
3,900.00
6,100.00
39.00
55
2566
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย (สพท.)
10,000.00
5,000.00
5,000.00
50.00
56
2566
โครงการนิเทศแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (สพท.)
50,000.00
50,000.00
0.00
100.00
57
2566
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการวิจัย ผลิตสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา (สพท.)
10,000.00
0.00
10,000.00
0.00
58
2566
โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม (สพท.)
10,000.00
0.00
10,000.00
0.00
59
2566
โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (RT, NT และ O-NET) (สพท.)
50,000.00
50,000.00
0.00
100.00
60
2566
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงบประมาณ การเงินและพัสดุภาครัฐ (สพท.)
150,000.00
11,690.00
138,310.00
7.79
61
2566
โครงการตรวจสอบภายในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด (สพท.)
30,000.00
3,160.00
26,840.00
10.53
62
2566
โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา (สพท.)
50,000.00
9,776.00
40,224.00
19.55
63
2566
โครงการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (สพท.)
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
64
2566
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย การอุทธรณ์และวินัย และระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สพท.)
20,000.00
0.00
20,000.00
0.00
65
2566
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายสำคัญเร่งด่วน (สพท.)
697,000.00
163,850.00
533,150.00
23.51
66
2566
(ศธ 04002/432 ลว 7 ก.พ.66) ประชุมคณะกรรมการการจัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล จำนวน 3 ครั้ง ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท กทม. (สพฐ.)
13,360.00
13,360.00
0.00
100.00
67
2566
(ศธ 04002/512 ลว 10 ก.พ.66) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา HCEC (สพฐ.)
1,700.00
1,700.00
0.00
100.00
68
2566
(ศธ 04002/502 ลว 10 ก.พ.66) ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ กำกับ ติดตามแบบบูรณาการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เกี่ยวข้องกับโครงการโรงเรียนสุจริต (สพฐ.)
10,000.00
9,890.00
110.00
98.90
69
2566
(ศธ 04002/631 ลว 17 ก.พ.66) โครงการโรงเรียนสุจริต (สพฐ.)
5,600.00
5,568.00
32.00
99.43
70
2566
(ศธ 04002/ว73 ลว 9 ม.ค.66) งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (30%) จำนวน 3 รายการ (สพฐ.)
5,842,010.00
5,842,010.00
0.00
100.00
71
2566
(ศธ 04002/ว742 ลว 27 ก.พ.66) โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา (สพฐ.)
3,000,000.00
0.00
3,000,000.00
0.00
72
2566
(ศธ 04002/ว830 ลว 1 มี.ค.66) ค่าใช้จ่ายในการประชุมการจัดทำตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)ระหว่างวันที่ 23 - 26 ก.พ.66 กทม. (สพฐ.)
6,100.00
0.00
6,100.00
0.00
73
2566
(ศธ 04006/ว679 ลว 21 ก.พ.66) ค่าเช่าบ้าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 (มีนาคม-พฤษภาคม 2566) (สพฐ.)
438,000.00
181,900.00
256,100.00
41.53
74
2566
(ศธ 04002/700 ลว 22 ก.พ.66) ค่าตอบแทนการจ้างพนักงานราชการ (ครั้งที่ 2) จำนวน 3 เดือน (มีนาคม - พฤษภาคม 2566) และ จำนวน 5 เดือน (ตุลาคม 65 - กุมภาพันธ์ 66) (สพฐ.)
3,467,000.00
1,902,775.08
1,564,224.92
54.88
75
2566
(ศธ 04002/ว888 ลว 9 มีนาคม 2566) งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ร้อยละ 70 (สพฐ.)
21,732,825.00
21,732,825.00
0.00
100.00
76
2566
(ศธ 04002/956 ลว 8 มี.ค.66) โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา (สพฐ.)
10,000.00
0.00
10,000.00
0.00
77
2566
(ศธ 04002/1036 ลว 13 มี.ค.66) โครงการขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหาเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษาและเด็กออกกลางคันให้เข้าสู่ระบบการศึกษา (โครงการพาน้องกลับมาเรียน) (สพฐ.)
12,000.00
0.00
12,000.00
0.00
78
2566
(ศธ 04002/1168 ลว 20 มี.ค.66) ค่าจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระยะเวลา 4 เดือน (เมษายน-กรกฏาคม 2566) ครั้งที่ 2 (สพฐ.)
315,600.00
0.00
315,600.00
0.00
79
2566
(ศธ 04002/1349 ลว 3 เมษายน 2566) ค่าจ้างสำหรับการปฏิบัติงานของพี่เลี้ยงเด็กพิาร ระยะ 3 เดือน (เมษายน-มิถุนายน 2566) (สพฐ.)
621,000.00
0.00
621,000.00
0.00
80
2566
(ศธ 04002/1282 ลว 29 มี.ค.66) โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (สพฐ.)
13,200.00
0.00
13,200.00
0.00
81
2566
(ศธ 04002/1226 ลว 27 มี.ค.66) โครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (สพฐ.)
60,000.00
0.00
60,000.00
0.00
82
2566
(ศธ 04002/1231 ลว 27 มี.ค.66) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ITA Online (สพฐ.)
11,000.00
10,740.00
260.00
97.64
83
2566
(ศธ 04002/ว1299 ลว.30 มี.ค.66) การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ครั้งที่ 3 (สพฐ.)
4,889,700.00
0.00
4,889,700.00
0.00
84
2566
(ศธ 04002/ว1387 ลว.5 เม.ย.66) ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย สำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 4 (สพฐ.)
600.00
0.00
600.00
0.00
85
2566
งบบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (หมวด ก.ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ) (สพท.)
2,078,000.00
1,147,153.04
930,846.96
55.20
86
2566
งบบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (หมวด ข.ค่าสาธารณูปโภค) (สพท.)
900,000.00
624,697.95
275,302.05
69.41
87
2566
(ที่ ศธ 04002/ว1463 ลงวันที่ 11 เมษายน 2566) เรื่องการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดความสามารถด้านการอ่าน Reading Test:RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เครื่องม (สพฐ.)
4,000.00
0.00
4,000.00
0.00
88
2566
(ที่ ศธ 04002/ว1412 ลงวันที่ 7 เมษายน 2566) เรื่องการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการกิจแนวทางการออกแบบการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพหุปัญญา) (สพฐ.)
36,000.00
0.00
36,000.00
0.00
89
2566
(ที่ ศธ 04002/ว1479 ลงวันที่ 12 เมษายน 2566) เรื่องการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ค่าใช้จ่ายในการขยายผลการฝึกอบรมเนื้อหาระดับประถมศึกษาปีที่ 2 ให้ร.ร.ในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ร.ร.รุ่น 1 และรุ่น 2) (สพฐ.)
16,000.00
0.00
16,000.00
0.00
90
2566
(ที่ ศธ 04002/ว1603 ลงวันที่ 24 เมษายน 2566) เรื่องการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ค่าตอบแทนครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 2 ระยะเวลา 2 เดือน พ.ค.-.ย.66) (สพฐ.)
68,000.00
0.00
68,000.00
0.00
91
2566
(ที่ ศธ 04002/ว1661 ลงวันที่ 27 เมษายน 2566) เรื่องการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบเงินอุดหนุน โครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก) (สพฐ.)
492,705.00
0.00
492,705.00
0.00
92
2566
(ที่ ศธ 04002/ว1687 ลงวันที่ 28 เมษายน 2566) เรื่องการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ/การประชุมการพัฒนาแนวทางการประเมินการเรียนรู้ฯตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท เขตบ (สพฐ.)
7,000.00
0.00
7,000.00
0.00
93
2566
(ที่ ศธ 04002/ว1378 ลงวันที่ 5 เมษายน 2566) เรื่องการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (โครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566) (สพฐ.)
50,000.00
0.00
50,000.00
0.00
94
2566
(ที่ ศธ 04002/ว1702 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2566) เรื่องการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพฐ.) (สพฐ.)
5,800.00
0.00
5,800.00
0.00
95
2566
(ที่ ศธ 04002/ว1770 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2566) เรื่องการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ชำระหนี้ตามคำพิพากษาศาลปกครอง/ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผอ.สพท./ประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการแหล่งเรีย (สพฐ.)
21,000.00
0.00
21,000.00
0.00
96
2566
(ที่ ศธ 04002/ว1857 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2566) เรื่องการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ประชุมการกำหนดกรอบโครงสร้าง สร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ/ประชุมการทบทวนคำสั่งและเอกสารหลักฐานการศึกษาตามหล (สพฐ.)
12,000.00
0.00
12,000.00
0.00
97
2566
(ที่ ศธ 04002/ว1915 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2566) เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมฯ) (สพฐ.)
7,200.00
0.00
7,200.00
0.00
98
2566
(ที่ ศธ 04002/ว1925 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2566) เรื่องการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นเพื่อการพัฒนานวัตกรรมการประเมินความถนัดผู้เรียนฯ ระหว่างวันที่ 26-28 เม.ย.66 ณ โรงแรมโรยัลสวีท กรุงเทพฯ/ประชุมการสรุปผ (สพฐ.)
5,500.00
0.00
5,500.00
0.00
99
2566
(ที่ ศธ 04002/ว1951 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2566) เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา) (สพฐ.)
3,000,000.00
0.00
3,000,000.00
0.00
100
2566
(ที่ ศธ 04002/ว1962 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2566) เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ITA Online) (สพฐ.)
45,000.00
0.00
45,000.00
0.00
101
2566
(ที่ ศธ 04002/ว2030 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2566) เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ค่าตอบแทนพนักงานราชการ มิถุนายน-สิงหาคม 2566) (สพฐ.)
3,459,000.00
0.00
3,459,000.00
0.00
102
2566
(ที่ ศธ 04002/ว2075 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2566) เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์และครูแกนนำ) (สพฐ.)
10,000.00
0.00
10,000.00
0.00
103
2566
รวม
129,671,473.00
2,450,755.99
127,220,717.01
1.89