รายงานการใช้จ่ายงบประมาณจำแนกตามโครงการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
วันที่ 02 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566


   รายงานแยกประเภทโครงการ
ลำดับ
ปีงบประมาณ
โครงการกิจกรรม
งบประมาณ
ใช้จ่าย
คงเหลือ
% จ่าย
1
2566
เดินทางไปราชการอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการการอ่านการเขียนภาษาไทย ศธ 04002/4953 ลว 31 ต.ค.65 (สพฐ.)
600.00
0.00
600.00
0.00
2
2566
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 1 ระยะเวลา 5 เดือน (พฤศจิกายน -มีนาคม 2566) ศธ 04002/4954 ลว 31 ต.ค.65 (สพฐ.)
170,000.00
0.00
170,000.00
0.00
3
2566
จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2566 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่ ครั้งที่ 1 ศธ 04002/ว4881 ลว 27 ต.ค.65 (สพฐ.)
3,000,000.00
0.00
3,000,000.00
0.00
4
2566
จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2566 เป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให่ราชการสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่และโรงเรียน ครั้งที่ 1 (เพิ่มเติม) ระยะ 3 เดือน (ตุลาคม - ธันวาคม 2565) ศธ 04002/4909 ลว 28 ต.ค.65 (สพฐ.)
17,145.00
0.00
17,145.00
0.00
5
2566
งบอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (70%) ศธ 04002/ว4832 ลว 25 ต.ค.65 (สพฐ.)
18,138,741.00
0.00
18,138,741.00
0.00
6
2566
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ให้กับโรงเรียนบ้านผือ (รายการผูกพันเดิม) 2565-2566 ศธ 04002/4734 ลว 19 ต.ค.65 (สพฐ.)
11,401,900.00
0.00
11,401,900.00
0.00
7
2566
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566) ศธ 04002/ว4811 ลว 25 ต.ค.65 (สพฐ.)
5,985,000.00
0.00
5,985,000.00
0.00
8
2566
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2566 เป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ครั้งที่ 1 ศธ 04002/ว4735 ลว 19 ต.ค.65 (สพฐ.)
1,566,000.00
0.00
1,566,000.00
0.00
9
2566
ค่าเช่าบ้านครั้งที่ 1 ระยะเวลา 5 เดือน (ตุลาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566) ศธ 04002/5197 ลว 14 พ.ย.65 (สพฐ.)
730,000.00
0.00
730,000.00
0.00
10
2566
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์และครูแกนนำสำหรับโรงเรียน รุ่นที่ 2 ศธ 04002/5085 ลว 9 พ.ย.65 (สพฐ.)
3,500.00
0.00
3,500.00
0.00
11
2566
Active Learning ศธ 04002/5054 ลว 8 พ.ย.65 (สพฐ.)
5,000.00
0.00
5,000.00
0.00
12
2566
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนเพื่อขับเคลื่อนการศึกษา DLTV ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึการศึกษา 2565 ศธ 04002/5180 ลว 14 พ.ย.65 (สพฐ.)
5,850.00
0.00
5,850.00
0.00
13
2566
พี่เลี้ยงเด็กพิการ ระยะเวลา 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) ศธ 04002/5142 ลว 10 พ.ย.65 (สพฐ.)
1,235,520.00
0.00
1,235,520.00
0.00
14
2566
ค่าจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์ ระยะ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) ครั้งที่ 1 (สพฐ.)
568,080.00
0.00
568,080.00
0.00
15
2566
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียว) ศธ 04002/5190 ลว 14 พ.ย.65 (สพฐ.)
17,035,700.00
0.00
17,035,700.00
0.00
16
2566
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้กับโรงเรียน 2 รายการ ศธ 04002/5252 ลว 21 พ.ย.65 (สพฐ.)
781,600.00
0.00
781,600.00
0.00
17
2566
โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (รายการงบปีเดียว) ศธ 04002/5190 ลว 14 พ.ย.65 (สพฐ.)
7,086,400.00
0.00
7,086,400.00
0.00
18
2566
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน กรณีรวมและเลิกสถานศึกษา รับ-นักเรียน ครั้งที่ 1 ศธ 04002/ว5485 ลว 2 ธ.ค.65 (สพฐ.)
557,540.00
0.00
557,540.00
0.00
19
2566
ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับศึกษานิเทศก์รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ศธ 04002/ว5470 ลว 1 ธ.ค.65 (สพฐ.)
5,500.00
0.00
5,500.00
0.00
20
2566
โครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566 ศธ 04002/ว5488 ลว 2 ธ.ค.65 (สพฐ.)
5,500.00
0.00
5,500.00
0.00
21
2566
ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรพัฒนาวิทยากรแกนนำตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนอโครงการคอนเน็กอีดี (สพฐ.)
6,480.00
0.00
6,480.00
0.00
22
2566
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารงานการคลัง สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จำนวน 2 รุ่นศธ 04002/125 ลว 12 ม.ค.66 (สพฐ.)
5,000.00
0.00
5,000.00
0.00
23
2566
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ"ที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรม" สำหรับศึกษานิเทศก์ ()
2,200.00
0.00
2,200.00
0.00
24
2566
โครงงานคุณธรรม สำหรับศึกษานิเทศก์ ศธ 04002/ว5845 ลว 27 ธ.ค.65 (สพฐ.)
2,200.00
0.00
2,200.00
0.00
25
2566
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางออกแบบการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพหุปัญญา BGD ศธ 04002/ว20 ลว 4 ม.ค.66 (สพฐ.)
7,000.00
0.00
7,000.00
0.00
26
2566
ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระยะเวลา 6 เดือน (ตุลาคม-มีนาคม 2566) ศธ04002/ว195 ลว 19 ม.ค.66 (สพฐ.)
1,190,400.00
0.00
1,190,400.00
0.00
27
2566
โครงการคอนเน็กอีดี รุ่นที่ 1 ศธ04002/146 ลว 16 มค.66 (สพฐ.)
20,000.00
0.00
20,000.00
0.00
28
2566
โครงการพัฒนาครูเพื่อการเรียนรู้สู่ฐานสมรรถนะในการดำเนินการจัดกิจกรรมแลกเแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงรุก ศธ 04002/150 ลว 16 มค.66 (สพฐ.)
40,000.00
0.00
40,000.00
0.00
29
2566
งบดำเนินงาน เพื่อสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี 2566 (มกราคม-ธันวาคม 2566) ศธ 04002/167 ลว 17 มค.66 (สพฐ.)
27,432.00
0.00
27,432.00
0.00
30
2566
โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ศธ 04002/197 ลว 19 ม.ค.66 (สพฐ.)
4,800.00
0.00
4,800.00
0.00
31
2566
จัดสรรโครงการประเมินความสมารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ศธ 04002/259 ลว 25 ม.ค.66 (สพฐ.)
5,630.00
0.00
5,630.00
0.00
32
2566
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานนิเทศการศึกษาสำหรับผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กทม. ศธ 04002/253 ลว 25 ม.ค.66 (สพฐ.)
5,000.00
0.00
5,000.00
0.00
33
2566
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษาประจำปีงบประมาณ 2566 ศธ 04002/207 ลว 20 ม.ค.66 (สพฐ.)
15,000.00
0.00
15,000.00
0.00
34
2566
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง (ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท) ศธ 04002/171 ลว 17 ม.ค.66 (สพฐ.)
535,200.00
0.00
535,200.00
0.00
35
2566
จ้างเหมาบริการ สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ครั้งที่ 2 ระยะเวลา 3 เดือน (มกราคม-มีนาคม 2566) ศธ 04002/ว198 ลว 19 ม.ค.66 (สพฐ.)
1,341,000.00
0.00
1,341,000.00
0.00