รายงานการใช้จ่ายงบประมาณจำแนกตามโครงการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
วันที่ 23 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564


   รายงานแยกประเภทโครงการ
ลำดับ
ปีงบประมาณ
โครงการกิจกรรม
งบประมาณ
ใช้จ่าย
คงเหลือ
% จ่าย
1
2564
(ศธ 04002/ว4782 ลว.10 พ.ย. 63) รายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพี่เลี้่ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ระยะเวลา 6 เดือน (ต.ค.63 - มี.ค.64) (สพฐ.)
1,476,000.00
1,334,070.00
141,930.00
90.38
2
2564
(ศธ 04002/ว4752 ลว.9 พ.ย. 63) โครงการตรวจสอบและประเมินแผนการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต (สพฐ.)
5,000.00
5,000.00
0.00
100.00
3
2564
(ศธ 04002/ว4886 ลว.12 พ.ย. 63) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
17,937,103.00
17,937,103.00
0.00
100.00
4
2564
(ศธ 04002/ว4927 ลว.16 พ.ย. 63) โครงการจัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระยะเวลา 6 เดือน (ต.ค.63 - มี.ค.64) ครั้งที่ 1 (สพฐ.)
1,041,480.00
912,250.00
129,230.00
87.59
5
2564
(ศธ 04002/ว4906 ลว.13 พ.ย. 63) โครงการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ (NT) (สพฐ.)
4,680.00
4,680.00
0.00
100.00
6
2564
(ศธ 04002/ว5369 ลว.9 ธงค. 63) โครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนาแบบวัดความสนใจในอาชีพ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในรูปแบบอิเล็คทรอนิกส์ (สพฐ.)
6,000.00
5,503.52
496.48
91.73
7
2564
(ศธ 04002/ว5512 ลว.18 ธ.ค. 63) โครงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานบุคลากรภาครัฐ เพื่อเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน (ครั้งที่ 2) (สพฐ.)
2,306,700.00
2,275,448.06
31,251.94
98.65
8
2564
(ศธ 04002/ว4871 ลว.11 พ.ย. 63) โครงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) รายการงบปีเดียว (สพฐ.)
18,022,000.00
14,061,200.00
3,960,800.00
78.02
9
2564
(ศธ 04002/ว4838 ลว.10 พ.ย. 63) โครงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ราคาต่อหน่วย 10 ล้านบาทขึ้นไป (รายการผูกพันเดิม) ให้กับโรงเรียนเวทีราษฏร์บำรุง (สพฐ.)
4,726,500.00
4,254,000.00
472,500.00
90.00
10
2564
(ศธ 04002/ว5003 ลว.23 พ.ย. 63) รายจ่ายงบประมาณเพื่อเป็นค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 3 เดือน(ตุลาคม-ธันวาคม2563) (สพฐ.)
432,000.00
391,100.00
40,900.00
90.53
11
2564
(ศธ 04002/ว5029 ลว.23 พ.ย. 63) ค่าตอบแทนการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 1 ระยะเวลา 5 เดือน (พ.ย.63-มี.ค.64) โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (สพฐ.)
340,000.00
205,096.76
134,903.24
60.32
12
2564
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาทใหกับโรงเรียนเพียงหลวง 13 (ประชาบำรุง)จำนวน 2 รายการ (สพฐ.)
1,248,100.00
1,043,929.13
204,170.87
83.64
13
2564
การติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 และการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS : KPI Report System) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สพท.)
20,000.00
0.00
20,000.00
0.00
14
2564
พัฒนางานประชาสัมพันธ์และการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ (สพท.)
11,000.00
0.00
11,000.00
0.00
15
2564
พัฒนาปรับปรุงดูแลอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมและครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา (สพท.)
69,000.00
38,510.80
30,489.20
55.81
16
2564
เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงบประมาณ การเงินและพัสดุภาครัฐ (สพท.)
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
17
2564
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา (สพท.)
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
18
2564
ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน" กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สพท.)
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
19
2564
ส่งเสริม สนับสนุน ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 (สพท.)
7,000.00
0.00
7,000.00
0.00
20
2564
พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) (สพท.)
43,000.00
0.00
43,000.00
0.00
21
2564
ขับเคลื่อนการดำเนินการตามนโยบาย ตัวชี้วัด จุดเน้นสู่เป้าหมายความสำเร็จ (สพท.)
41,000.00
0.00
41,000.00
0.00
22
2564
จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สพท.)
20,000.00
0.00
20,000.00
0.00
23
2564
พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพบุคลากรทางด้านนโยบายและแผน (สพท.)
39,000.00
0.00
39,000.00
0.00
24
2564
ขับเคลื่อนและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน (สพท.)
40,000.00
39,286.00
714.00
98.22
25
2564
นิเทศติดตามประเมินผลและการประกวดการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน และโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (สพท.)
25,000.00
0.00
25,000.00
0.00
26
2564
อนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (สพท.)
35,000.00
19,992.00
15,008.00
57.12
27
2564
แข่งขันทักษะวิชาการและศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (สพท.)
38,000.00
0.00
38,000.00
0.00
28
2564
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (สพท.)
33,000.00
0.00
33,000.00
0.00
29
2564
พัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย (สพท.)
10,000.00
0.00
10,000.00
0.00
30
2564
ขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแบบใหม่ DLTV/DLIT/ETV ปี 2564 (Digital Literacy) (สพท.)
18,000.00
7,000.00
11,000.00
38.89
31
2564
พัฒนาเครือข่ายครูแนะแนวการศึกษาและอาชีพเพื่อการมีงานทำ (สพท.)
15,000.00
0.00
15,000.00
0.00
32
2564
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 (สพท.)
15,000.00
0.00
15,000.00
0.00
33
2564
พัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สพท.)
15,000.00
0.00
15,000.00
0.00
34
2564
แข่งขันทักษะรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2564 (สพท.)
18,000.00
0.00
18,000.00
0.00
35
2564
พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา (สพท.)
18,000.00
0.00
18,000.00
0.00
36
2564
ขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (Active Learning) สู่วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (สพท.)
20,000.00
0.00
20,000.00
0.00
37
2564
ค่าใช้จ่ายตามความต้องการจำเป็นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 (สพท.)
1,106,000.00
344,910.00
761,090.00
31.19
38
2564
(ศธ 04002/ว5518 ลว.18 ธ.ค. 63) จัดสรรงบประมาณค่าจ้างเหมาธุรการรายเดิมจ้างต่อเนื่อง ครั้งที่ 2 (ธ.ค.63-มี.ค.64) (สพฐ.)
2,340,000.00
1,943,387.09
396,612.91
83.05
39
2564
(ศธ 04002/ว5515 ลว.18 ธ.ค. 63) กิจกรรมคืนครูให้นักเรียนสำหรับนักเรียนพิการ รายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ข้าราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ระยะเวลา 4 เดือน (ธันวาคม 2563 - มีนาคม 2564) (สพฐ.)
108,000.00
45,000.00
63,000.00
41.67
40
2564
(ศธ 04002/ว147 ลว.11 ม.ค. 64) ประชุมปฏิบัติการจัดการเรียนเป็นแหล่งชุมชนแห่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ พ.ศ.2564 (วันที่ 21-24 ธันวาคม 2563) ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท เขตบางพลัด กทม. (สพฐ.)
5,480.00
0.00
5,480.00
0.00
41
2564
รายการก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.101/26 แบบ 3 ห้องเรียน 1 ห้องธุรการ (ใต้ถุนโล่ง) โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ งบทั้งสิ้น 2,304,000 บาท ก่อหนี้ผูกพัน 1,890,000 บาท (สพฐ.)
2,304,000.00
1,720,972.79
583,027.21
74.69
42
2564
(ศธ 04002/ว187 ลว.13 ม.ค. 64) โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา กิจกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล สัญญาณดาวเทียมและดำเนินการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนในโครงการการจัดการทางไกลดาวเทียม (DLTV) (สพฐ.)
82,000.00
82,000.00
0.00
100.00
43
2564
(ศธ 04002/ว5772 ลว.29 ธ.ค. 63) ค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 2 (สพฐ.)
144,000.00
118,200.00
25,800.00
82.08
44
2564
(ศธ 04002/ว36 ลว.5 ม.ค. 64) กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคลได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษา งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรับนักเรียน (สพฐ.)
10,000.00
7,765.00
2,235.00
77.65
45
2564
(ศธ 04002/ว258 ลว.19 ม.ค. 64) งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการนิเทศการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.)
15,000.00
15,000.00
0.00
100.00
46
2564
(ศธ 04002/ว255 ลว.19 ม.ค. 64) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายงานค่าใช้จ่ายในการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ร้อยละ 30 จำนวน 3 (สพฐ.)
5,814,755.00
5,814,755.00
0.00
100.00
47
2564
(ศธ 04002/ว215 ลว.15 ม.ค. 64) กิจกรรมการจัดการการศึกษามัธยมตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายปฏิบัติงานสำหรับคณะกรรมการที่ปรึกษา / พี่เลี้ยง (Coaching Team) ครั้งที่ 3-4 และคณะกรรมการการประเมินครั้งที (สพฐ.)
21,950.00
0.00
21,950.00
0.00
48
2564
(ศธ 04002/ว6 ลว.4 ม.ค. 64) กิจกรรมการสร้างธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ (งบดำเนินงาน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการนิเทศ กำกับ ติดตาม แบบบูรณาการตามโครงการโรงเรียนสุจริต (สพฐ.)
50,000.00
46,554.00
3,446.00
93.11
49
2564
(ศธ 04002/ว391 ลว.29 ม.ค. 64) กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังและส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ประจำปีงบประมาณ 2564 (สพฐ.)
5,000.00
3,290.00
1,710.00
65.80
50
2564
(ศธ 04002/ว300 ลว.21 ม.ค.64) กิจกรรมการสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสมทบเงินกองทุนทดแทนลูกจ้างชั่วคราว ประจำปี 2564 (มกราคม-ธันวาคม 2564) (สพฐ.)
31,000.00
31,000.00
0.00
100.00
51
2564
(ศธ 04002/ว498 ลว.5 ก.พ.64) กิจกรรมการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 2 รายการ (เรื่องน้ำและอากาศ ทดแทนให้ครูผู้เกษียณอายุ ลาออก เปลี่ยนสายงานและค (สพฐ.)
15,000.00
4,800.00
10,200.00
32.00
52
2564
(ศธ 04002/ว464 ลว.4 ก.พ.64) กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ เพื่อสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ School as learning Community) (สพฐ.)
140,900.00
117,950.00
22,950.00
83.71
53
2564
(ศธ 04002/ว500 ลว.5 ก.พ.64) กิจกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก งบรายจ่ายอื่น โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน กรณรวมและเลิกสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563 ครั้งที่ 3 (สพฐ.)
210,300.00
196,185.00
14,115.00
93.29
54
2564
(ศธ 04002/ว494 ลว.4 ก.พ.64) กิจกรรม ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ งบดำเนินงาน รายการค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ 2564 (สพฐ.)
144,000.00
139,850.00
4,150.00
97.12
55
2564
(ศธ 04002/ว568 ลว.9 ก.พ.64) กิจกรรมการจัดการศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย (สพฐ.)
38,360.00
45,860.00
-7,500.00
119.55
56
2564
(ศธ 04002/ว501 ลว.5 ก.พ.64) งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ)เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสำหรับคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ครั้งที่ 1-4 (สพฐ.)
113,880.00
15,020.00
98,860.00
13.19
57
2564
(ศธ 04002/ว691 ลว.17 ก.พ.64) กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ) (สพฐ.)
6,440.00
6,260.00
180.00
97.20
58
2564
(ศธ 04002/ว700 ลว.18 ก.พ.64) กิจกรรมพัฒนาคลังเครื่องมือมาตรฐานเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการคลังเครื่องมือมาตรฐาน เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศควรรษที่ 21 เพื่อใช้ในการดำเนินการประเมินคุณภาพของผู้เรียน (NT) ชั้นประถม (สพฐ.)
90,835.00
90,835.00
0.00
100.00
59
2564
(ศธ 04006/ว500 ลว.17 ก.พ.64)โครงการสนับสนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษาสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 (สพฐ.)
19,000.00
0.00
19,000.00
0.00
60
2564
(ศธ 04002/ว742 ลว.19 ก.พ.64) กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (สพฐ.)
15,000.00
0.00
15,000.00
0.00
61
2564
(ศธ 04002/ว830 ลว.1 ก.พ.64)โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล กิจกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ งบรายจ่ายอื่น (สพฐ.)
4,800.00
4,800.00
0.00
100.00
62
2564
(ศธ 04002/ว860 ลว.1 มี.ค.64)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
2,193,500.00
2,193,500.00
0.00
100.00
63
2564
(ศธ 04002/ว1997 ลว.11 มี.ค.64)โครงการประชุมปฏิบัติการทดลองใช้ร่างแบบวัดแววความสนใจในอาชีพ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (สพฐ.)
5,500.00
5,500.00
0.00
100.00
64
2564
(ศธ 04002/ว998 ลว.11 มี.ค.64)โครงการจัดสรรงบประมาณในการนิเทศติดตามโรงเรียนในโครงการคอนเน็กซ์อีดี ประจำปีงบประมาณ 2564 (สพฐ.)
9,000.00
9,000.00
0.00
100.00
65
2564
(ศธ 04002/ว1088 ลว.18 มี.ค.64)โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบการจัดการกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2564 (สพฐ.)
2,800.00
2,800.00
0.00
100.00
66
2564
(ศธ 04002/ว1078 ลว.18 มี.ค.64)โครงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (สำหรับโรงเรียนที่ประสบอัคคีภัย) (สพฐ.)
650,000.00
554,000.00
96,000.00
85.23
67
2564
(ศธ 04002/ว1113 ลว.18 มี.ค.64)โครงการประชุมปฏิบัติการจัดทำระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการวิจัยพัฒนารูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้สำหรับการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
6,000.00
5,888.00
112.00
98.13
68
2564
(ศธ 04002/ว1130 ลว.22 มี.ค.64) โครงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการเงินสมทบกองทุนประกันสังคม และค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับพนักงานราชการ ครั้งที่ 3 (มี.ค.64) (สพฐ.)
1,140,000.00
1,125,195.00
14,805.00
98.70
69
2564
งบบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 (หมวด ก ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ) (สพท.)
2,274,000.00
1,587,471.03
686,528.97
69.81
70
2564
งบบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 (หมวด ข ค่าสาธารณูปโภค) (สพท.)
770,000.00
999,339.93
-229,339.93
129.78
71
2564
(ศธ 04002/ว1293 ลว.31 มี.ค.64) โครงการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2564 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 (สพฐ.)
1,000,000.00
332,140.41
667,859.59
33.21
72
2564
(ศธ 04002/ว1263 ลว.26 มี.ค.64)โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทดลองระบบการจัดทำและตรวจสอบแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ออนไลน์ (สพฐ.)
4,500.00
4,500.00
0.00
100.00
73
2564
(ศธ 04002/ว1279 ลว.29 มี.ค.64)โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (สพฐ.)
131,000.00
48,327.86
82,672.14
36.89
74
2564
(ศธ 04002/ว1285 ลว.30 มี.ค.64)โครงการประชุมคณะทำงานดำเนินการถอดบทเรียนและติดตามการดำเนินงานการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรังปรงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สพฐ.)
6,840.00
6,640.00
200.00
97.08
75
2564
(ศธ 04002/ว1474 ลว.8 เม.ย.64)โครงการจัดสรรสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครื่องมือ RT,NT ในวันที่ 19-23 เมษายน 2564 (สพฐ.)
2,880.00
0.00
2,880.00
0.00
76
2564
(ศธ 04002/ว1594 ลว.16 เม.ย.64)โครงการจัดสรรงบประมาณปี 2564 รายการค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 4 เดือนมีนาคม-เมษายน 2564 (สพฐ.)
288,000.00
248,400.00
39,600.00
86.25
77
2564
(ศธ 04002/ว1593 ลว.16 เม.ย.64)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ร้อยละ 70 จำนวน 5 รายการ 1.ค่าจัดการเรียนการสอน งบประมาณ 6,093,300 บาท 2.ค่าหนังสือเรียน 7,268,743 บาท (สพฐ.)
22,222,078.00
22,222,078.00
0.00
100.00
78
2564
(ศธ 04002/ว460 ลว.7 เม.ย.64) ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพของบุคคล (HCEC) ระหว่างวันที่ 7-9 เมษายน 2564 โรงแรมขอนแก่นโอเต๊ล ขอนแก่น (สพฐ.)
2,500.00
1,992.00
508.00
79.68
79
2564
(ศธ 04002/ว1425 ลว.5 เม.ย.64) ประชุมปฏิบัติการโครงการ อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง" (สพฐ.)
11,200.00
10,600.00
600.00
94.64
80
2564
รายการค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 2 โรงเรียน 1.โรงเรียนบ้านสามัคคีชัย 2.โรงเรียนบ้านโปร่งสำราญ จำนวน 121,300 บาท (สพฐ.)
121,300.00
121,300.00
0.00
100.00
81
2564
กิจกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก กรณีรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2563 ครั้งที่ 1 งบรายจ่ายอื่น เพื่อเป็นค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 /2563 จำนวน 40 วัน ครั้งที่ รวม 16 โรงเรียน - รายการค่าใช้จ่ายการ (สพฐ.)
408,000.00
184,644.15
223,355.85
45.26
82
2564
(ศธ 04002/ว1444 ลว.5 เม.ย.64) จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ครั้งที่ 4 (เม.ย.-มิ.ย.64) (สพฐ.)
3,419,800.00
3,418,394.00
1,406.00
99.96
83
2564
(ศธ 04002/ว1766 ลว.28 เม.ย.64)กิจกรรมครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 2 ระยะเวลา 2 เดือน (พฤษภาคม-มิถุนายน 2564) (สพฐ.)
102,000.00
0.00
102,000.00
0.00
84
2564
(ศธ 04002/ว1771 ลว.29 เม.ย.64)ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการและจ้างเหมาบริการสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโนงเรียน ครั้งที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย. 64) (สพฐ.)
5,074,647.00
5,049,105.00
25,542.00
99.50
85
2564
(ศธ 04002/ว1655 ลว.20 เม.ย.64) โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษายั่งยืน กิจกรรมสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการสานพลังด้านการศึกษาและการพัฒนาผู้นำ (สพฐ.)
16,300.00
10,000.00
6,300.00
61.35
86
2564
(ศธ 04002/ว1825 ลว.3 พ.ค.64) กิจกรรมคืนครูให้นักเรียนสำหรับนักเรียนพิการ รายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ เพื่อจัดจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ข้าราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ระยะเวลา 3 เดือน (เม.ย.-มิ.ย.64) งบดำเนินงาน (สพฐ.)
761,400.00
735,525.00
25,875.00
96.60
87
2564
(ศธ 04002/ว1852 ลว.5 พ.ค.64) ผลผลิตเด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน กิจกรรมสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ งบรายจ่ายอื่น (สพฐ.)
20,000.00
20,000.00
0.00
100.00
88
2564
(ศธ 04002/ว1889 ลว.11 พ.ค.64)โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเใช้เป็นงบประมาณในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงให้กับโรงเรียนขนาดกลาง (สพฐ.)
1,673,600.00
1,672,200.00
1,400.00
99.92
89
2564
(ศธ 04002/ว1947 ลว.14 พ.ค.64) จัดสรรสนับสนุนการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยระดับปฐมวัย รุ่นที่ 3 ที่ผ่านการประเมินเพื่อรับตรา และรุ่นที่ 9 ที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 6 โรงเรียน (สพฐ.)
18,000.00
18,000.00
0.00
100.00
90
2564
(ศธ 04002/ว2065 ลว.24 พ.ค.64) กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ School as Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ ประจำปีงบ (สพฐ.)
45,000.00
20,000.00
25,000.00
44.44
91
2564
(ศธ 04002/ว2193 ลว.2 มิ.ย.64) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากร โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล กิจกรรมโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 1 ล้านบาทถ้วน เพื่อเป็นงบประมาณในก (สพฐ.)
3,479,400.00
3,167,496.26
311,903.74
91.04
92
2564
(ศธ 04002/ว2209 ลว.4 มิ.ย.64) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตจากผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมการจัดการศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ (ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ) เพื่อสนับสนุนคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาเขตพ (สพฐ.)
3,000.00
3,000.00
0.00
100.00
93
2564
(ศธ 04002/ว2207 ลว.4 มิ.ย.64) โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา กิจกรรมเสริมสร้างจริยธรรมและความตระหนักในการป้องกันปราบปรามการทุจริตเชิงรุก งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) ศธ 04008/ว867 (สพฐ.)
40,000.00
7,440.00
32,560.00
18.60
94
2564
(ศธ 04002/ว2020 ลว.20 พ.ค.64) โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษายั่งยืน กิจกรรมการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาไทย งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพภาษาไทย ประจำปีงบประมาณ 2564 (สพฐ.)
5,000.00
5,000.00
0.00
100.00
95
2564
(ศธ 04002/ว2016 ลว.19 พ.ค.64) โครงการเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรมและจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ดำเนินการจัดทำงานวินัยในประเด็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ปีงบประม (สพฐ.)
20,000.00
16,630.00
3,370.00
83.15
96
2564
(ศธ 04002/ว2064 ลว.20 พ.ค.64) โครงการเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรมและจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม งบรายจ่ายอื่น ต้านภัย Covid-19 (สพฐ.)
5,700.00
5,700.00
0.00
100.00
97
2564
(ศธ 04002/ว2090 ลว.25 พ.ค.64) กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียน งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learing (สพฐ.)
8,000.00
8,000.00
0.00
100.00
98
2564
(ศธ 04002/ว2284 ลว.8 มิ.ย.64) จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาทถ้วน จำนวน 26 รายการ (สพฐ.)
1,191,650.00
1,189,092.06
2,557.94
99.79
99
2564
(ศธ 04002/ว2284 ลว.8 มิ.ย.64) จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาทถ้วน จำนวน 12 รายการ (สพฐ.)
522,480.00
521,290.46
1,189.54
99.77
100
2564
(ศธ 04002/ว2350 ลว.14 มิ.ย.64) จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาทถ้วน จำนวน 2 รายการ ให้กับโรงเรียนในพราดำริ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ และโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารและพื้นที่สูง (สพฐ.)
23,650.00
23,650.00
0.00
100.00
101
2564
(ศธ 04002/ว2322 ลว.10 มิ.ย.64) กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ และแผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน กิจกรรมคืนครูให้นักเรียนโรงเรียนปกติ สำหรับเ (สพฐ.)
27,000.00
13,875.00
13,125.00
51.39
102
2564
(ศธ 04002/ว2309 ลว.10 มิ.ย.64) กิจกรรมการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทางสังคม งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ) เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียนคุ้มครองเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2564 (สพฐ.)
5,000.00
5,000.00
0.00
100.00
103
2564
(ศธ 04002/ว2510 ลว.24 มิ.ย.64) กิจกรรมการจัดประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ) (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) (สพฐ.)
10,000.00
0.00
10,000.00
0.00
104
2564
(ศธ 04002/ว2448 ลว.18 มิ.ย.64)กิจกรรมการจัดการประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรายงานการตรวจสอบ และการจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ป.พ.3) แบบออนไลน์ (สพฐ.)
15,000.00
14,900.00
100.00
99.33
105
2564
(ศธ 04002/ว2415 ลว.17 มิ.ย.64) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด (สพฐ.)
36,000.00
35,925.24
74.76
99.79
106
2564
(ศธ 04002/ว2626 ลว.30 มิ.ย.64) กิจกรรมการช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน งบดำเนินงาสน (ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน (สพฐ.)
15,000.00
5,920.00
9,080.00
39.47
107
2564
(ศธ 04002/ว2647 ลว.30 มิ.ย.64) โครงการเสริมสร้างระเบียบวินัยคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ กิจกรรมส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learing งบรายจ่ายอื่น เพื่อจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับโรงเรียนวิถีพุทธ (สพฐ.)
21,000.00
21,000.00
0.00
100.00
108
2564
(ศธ 04002/ว2632 ลว.30 มิ.ย.64) โครงการเสริมสร้างระเบียบวินัยคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม รายการค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (สพฐ.)
48,000.00
40,340.00
7,660.00
84.04
109
2564
(ศธ 04002/ว2549 ลว.25 มิ.ย.64) โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา กิจกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รายการจัดสรรอุปกรณ์ DLTV ทดแทน ปี 57 (สพฐ.)
49,500.00
49,500.00
0.00
100.00
110
2564
(ศธ 04002/ว1946 ลว.14 พ.ค.64) โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การวัดและประเมินผล กิจกรรมการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยากรคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี (สพฐ.)
10,000.00
10,000.00
0.00
100.00
111
2564
(ศธ 04002/ว1949 ลว.14 พ.ค.64) โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา กิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และกิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการป้องกันการทุจริตป้องกันทุจริตเชิงรุก (สพฐ.)
150,000.00
43,400.00
106,600.00
28.93
112
2564
(ศธ 04002/ว1949 ลว.14 พ.ค.64) จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ) (สพฐ.)
8,000.00
0.00
8,000.00
0.00
113
2564
(ศธ 04002/ว2677 ลว.5 กรกฎาคม 64) รายการค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 5 เดือน พฤษภาคม - กรกฏาคม 2564 งบดำเนินงาน (สพฐ.)
560,000.00
468,600.00
91,400.00
83.68
114
2564
(ศธ 04002/ว2675 ลว.2 กรกฎาคม 64) การส่งเสริมการนิเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็งของนิเทศภายในสถานศึกษา (สพฐ.)
7,000.00
6,000.00
1,000.00
85.71
115
2564
(ศธ 04002/ว2726 ลว.6 กรกฎาคม 64) จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่าจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (70%) ครั้งที่ 2 (สพฐ.)
6,089,650.00
6,089,650.00
0.00
100.00
116
2564
(ศธ 04002/ว2790 ลว.15 กรกฎาคม 64) กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ และผลผลิตผู้จบการศึกษา (งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง) รายการผูกพันเดิม ครั้งที่ 3 ให้กับโรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง (สพฐ.)
2,552,400.00
2,552,400.00
0.00
100.00
117
2564
(ศธ 04002/ว2809 ลว.16 กรกฎาคม 64) โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน กิจกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อสนับสนุนการเดินทางไปเรียนรวมของนักเรียน กรณีรวมเลิกสถา (สพฐ.)
364,600.00
189,600.00
175,000.00
52.00
118
2564
(ศธ 04002/ว2814 ลว.19 กรกฎาคม 64) รายการเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เพื่อเบิกจ่ายให้กับพนักงานราชการ จำนวน 3 เดือน (กรกฏาคม - กันยายน 2564) (สพฐ.)
3,254,000.00
2,206,800.00
1,047,200.00
67.82
119
2564
(ศธ 04002/ว2775 ลว.13 กรกฎาคม 64) งบดำเนินงาน(ค่าตอบแทนสถานศึกษาให้พร้อมรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนฯ รอบที่ 2/2563 กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ (สพฐ.)
20,000.00
20,000.00
0.00
100.00
120
2564
กิจกรรมจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายดำเนินการโครงการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ แก่ศูนย์แนะแนวประจำเขตพื้นที่การศึกษา ศธ 04002/ว846 ลงวันที่ 21 กรกฏาคม 2564 (สพฐ.)
10,000.00
10,000.00
0.00
100.00
121
2564
กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ) เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาการสื่อสารผ่านระบบดิจิทัลและพัฒนาเว๊ปไซต์ ศธ 04002/ว2982 (สพฐ.)
6,000.00
6,000.00
0.00
100.00
122
2564
โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล กิจกรรมพัฒนาคลังเครื่องมือมาตรฐานเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายในการการดำเนินโครงการการพัฒนาคลังเครื่องมือมาตรฐานเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน ตามหนังสือ ศธ 04002/ (สพฐ.)
10,800.00
0.00
10,800.00
0.00
123
2564
กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ) เพื่อใช้เป็นงบประมาณสนับสนุนคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) เพื่อดำเนินการวิจัยเพื่อขับเคลื่อนตามนโยบายบูรณาการศึกษา (สพฐ.)
4,000.00
2,010.00
1,990.00
50.25
124
2564
กิจกรรมคืนครูให้นักเรียน สำหรับเด็กพิการ รายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ เพื่อจัดจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ข้าราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ระยะเวลา 3 เดือน (ก.ค. - ก.ย. 64) (สพฐ.)
761,400.00
212,175.00
549,225.00
27.87
125
2564
จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2564 งบดำเนินงาน ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ เพื่อเป็นค่าเช่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต รวมระยะเวลา 1 เดือน (กรกฏาคม 2564) ศธ 04002/ว3008 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2564 (สพฐ.)
211,500.00
161,947.75
49,552.25
76.57
126
2564
ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการและจ้างเหมาบริการสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ครั้งที่ 4 ระยะเวลา 2 เดือน (ก.ค.-ส.ค.64) (สพฐ.)
3,610,800.00
3,082,185.39
528,614.61
85.36
127
2564
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมรองการบริหารจัดการในเขตพื้นที่การศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน (Area-base) งบดำเนินงาน สำหรับ สพท. ครั้งที่ 3 ศธ 04002/ว3210 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2564 (สพฐ.)
1,000,000.00
0.00
1,000,000.00
0.00
128
2564
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน กิจกรรมคืนครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งบรายจ่ายอื่น เพื่อเป็นค่าจ้างตอบแทนอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 2 (พ.ค.-มิ.ย.64) (สพฐ.)
102,000.00
102,000.00
0.00
100.00
129
2564
โครงการขับเคลื่อนผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียน งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ) เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 3 (ก.ย.64) (สพฐ.)
142,020.00
0.00
142,020.00
0.00
130
2564
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (30%) จำนวน 5 รายการ (สพฐ.)
10,732,723.00
10,732,723.00
0.00
100.00
131
2564
กิจกรรมการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำหรับโรงเรียน งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รายการค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุ (สพฐ.)
545,600.00
545,144.00
456.00
99.92
132
2564
กิจกรรมจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2564 รายการค่าตอบแทนการตรวจจ้างและตรวจคุมงานก่อสร้าง (สพฐ.)
122,250.00
0.00
122,250.00
0.00
133
2564
งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของประชาชนเพื่อให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองของนักเรียนในอัตรา 2,000 บาท ต่อนักเรียน 1 คน (ตามหนังสือ ศธ 04002/ว3499) (สพฐ.)
30,822,000.00
30,822,000.00
0.00
100.00
134
2564
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (สพฐ.)
75,000.00
81,700.00
-6,700.00
108.93
135
2564
งบเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ) เพื่อสนับสนุนคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น) ในการดำเนินการวิจัยขับเคลื่อนตามนโยบายบูรณาการการศึกษา ศธ 04002/ว3441 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2564 (สพฐ.)
7,400.00
0.00
7,400.00
0.00
136
2564
โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล กิจกรรมโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1ตำบล1โรงเรียนคุณภาพ) งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยระดับเขตพื้นที่การศึกษา และดำเนินการทำวิจัยพื้นที่เพื่อจัดทำนโยบายจัดการเรียนการเรียนรู้ (สพฐ.)
30,000.00
0.00
30,000.00
0.00
137
2564
กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด 19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (สพฐ.)
5,000.00
0.00
5,000.00
0.00
138
2564
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด (สพฐ.)
72,000.00
0.00
72,000.00
0.00
139
2564
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (สพฐ.)
2,190,000.00
2,190,000.00
0.00
100.00
140
2564
กิจกรรมยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ) เพื่อเป็นการใช้จ่ายในการนิเทศ ช่วยเหลือติดตาม กำกับการดำเนินงานจัดการศึกษาเรียนรวมและขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมแบบออนไลน์ (สพฐ.)
5,000.00
5,000.00
0.00
100.00
141
2564
(ศธ 04002/ว3539 ลว.2 ก.ย.64)ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการและจ้างเหมาบริการสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึก๋่ษาและโรงเรียน ครั้งที่ 5 (ก.ย.64) (สพฐ.)
1,820,250.00
974,775.00
845,475.00
53.55
142
2564
งบดำเนินงาน ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ เพื่อเป็นค่าเช่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน๊ต รวมระยะเวลา 2 เดือน (สิงหาคม-กันยายน 2564) ศธ 04002/ว3605 ลงวันที่ 6 กันยายน 2564 (สพฐ.)
423,000.00
286,189.40
136,810.60
67.66
143
2564
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา กิจกรรมเสริมสร้าง จริยธรรมป้องกันการปราบปรามทุจริต งบดำเนินงาน ประจำปี 2565 (สพฐ.)
20,000.00
40,916.00
-20,916.00
204.58
144
2564
ค่าตอบแทนการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ) (สพฐ.)
122,250.00
0.00
122,250.00
0.00
145
2564
กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนานักเรียนแกนนำในป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (สพฐ.)
70,000.00
0.00
70,000.00
0.00
146
2564
โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ งบดำเนินงาน กิจกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ประจำปี พ.ศ.2564 (สพฐ.)
360,000.00
0.00
360,000.00
0.00
147
2564
งบดำเนินงาน ค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 6 (เดือนสิงหาคม-กันยายน 2564) (สพฐ.)
324,000.00
0.00
324,000.00
0.00
148
2564
1.แผนงานพื้นฐานด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 2.แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 3.ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ งบดำเนินงาน ใช้สอยวัสดุ (Stem Education) (สพฐ.)
2,000,000.00
1,990,783.83
9,216.17
99.54
149
2564
(ศธ 04002/ว4596 ลว.27 ต.ค. 63) โครงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานบุคลากรภาครัฐ เพื่อเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ครั้งที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.63) (สพฐ.)
3,314,600.00
3,371,700.00
-57,100.00
101.72
150
2564
กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานศึกษา งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด (สพฐ.)
64,000.00
0.00
64,000.00
0.00
151
2564
โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา กิจกรรมส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประชุมทางไกล Video Conference ของ สพท. (สพฐ.)
3,000.00
3,000.00
0.00
100.00
152
2564
(04002/ว111 ลว.8 ม.ค.64)โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล กิจกรรมโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1ตำบล1โรงเรียนคุณภาพ) (สพฐ.)
3,926,200.00
2,988,610.52
937,589.48
76.12
153
2564
จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) ระยะเวลา 3 เดือน (สพฐ.)
612,000.00
484,807.85
127,192.15
79.22
154
2564
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมภิบาลสถานศึกษา งบดำเนินงาน ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ เพื่อดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปี พ.ศ.2564 โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง (สพฐ.)
5,000.00
4,953.27
46.73
99.07
155
2564
จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2564 งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ เพื่อเป็นค่าเช่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต รวมระยะเวลา 3 เดือน (ตุลาคม-ธันวาคม 2563) (สพฐ.)
634,500.00
632,282.46
2,217.54
99.65
156
2564
จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2564 งบดำเนินงาน ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ เพื่อเป็นค่าเช่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต รวมระยะเวลา 3 เดือน (มกราคม-มีนาคม 2564) (สพฐ.)
634,500.00
144,237.46
490,262.54
22.73
157
2564
จัดรรงบประมาณปี พ.ศ.2564 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 4 (แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ) (สพฐ.)
500,000.00
0.00
500,000.00
0.00
158
2564
จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2564 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้ง 5 (สพฐ.)
200,000.00
0.00
200,000.00
0.00
159
2564
(ศธ 04002/ว5630 ลว.30 ต.ค. 63) จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการและจ้างเหมาบริการสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 2 เดือน (ต.ค.-พ.ย.63) (สพฐ.)
3,764,880.00
3,744,720.00
20,160.00
99.46
160
2564
(ศธ 04002/ว5593 ลว.22 ธ.ค.63) จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2564 เพื่อเป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการและจ้างเหมาบริการสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ครั้งที่ 2 (ธันวาคม 2563-มีนาคม 2564) (สพฐ.)
5,342,400.00
5,010,360.00
332,040.00
93.78