รายงานการใช้จ่ายงบประมาณจำแนกตามโครงการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
วันที่ 21 เดือนมกราคม พ.ศ.2565


   รายงานแยกประเภทโครงการ
ลำดับ
ปีงบประมาณ
โครงการกิจกรรม
งบประมาณ
ใช้จ่าย
คงเหลือ
% จ่าย
1
2565
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานบุคลากรภาครัฐ งบบุคลากร ค่าตอบแทนพนักงานราช และงบดำเนินงาน เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ครั้งที่ 1 (ศธ 04002/ว4451 ลว.15 ต.ค.64) (สพฐ.)
5,666,100.00
0.00
5,666,100.00
0.00
2
2565
รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของประชาชน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองของนักเรียนในอัตรา 2,000 บาท ต่อนักเรียน 1 คน (ศธ 04002/ว4554 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2564) (สพฐ.)
96,000.00
0.00
96,000.00
0.00
3
2565
กิจกรรมหลักการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ กิจกรรมสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในสถานที่สถานศึกษา งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ)ระยะเวลา 3 เดือน (ตุลาคม 2564 - ธันวาคม 2564) (ศธ 04002/ว4555 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2564) (สพฐ.)
5,401,500.00
0.00
5,401,500.00
0.00
4
2565
จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2565 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 งบดำเนินงาน ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ (ศธ 04002/ว4623 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2564) (สพฐ.)
2,000,000.00
0.00
2,000,000.00
0.00
5
2565
โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป (รายการผูกพันใหม่) (2565-2566) ให้กับโรงเรียนบ้านผือ (สพฐ.)
3,568,000.00
0.00
3,568,000.00
0.00
6
2565
รายการค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 4 เดือน (ตุลาคม 2564-มกราคม 2565) (ศธ 04002/ว4762 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564) (สพฐ.)
536,000.00
0.00
536,000.00
0.00
7
2565
กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ) เพื่อเป็นค่าจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 3 เดือน (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2564 (สพฐ.)
419,310.00
0.00
419,310.00
0.00
8
2565
รายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ เพื่อจัดจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ข้าราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ระยะเวลา 5 เดือน (ตุลาคม 2564 -กุมภาพันธ์ 2565) (สพฐ.)
1,263,384.00
0.00
1,263,384.00
0.00
9
2565
รายการค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 1 ระยะเวลา 5 เดือน (พฤศจิกายน - มีนาคม 2565) (สพฐ.)
255,000.00
0.00
255,000.00
0.00
10
2565
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (70%) ศธ 04002/ว4763 (สพฐ.)
17,096,917.00
0.00
17,096,917.00
0.00
11
2565
การดำเนินงานเงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (โอนครั้งที่ 3) (สพฐ.)
50,960.00
0.00
50,960.00
0.00
12
2565
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นงบประมาณในการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (ศธ 04002/ว4839 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564) (สพฐ.)
15,743,700.00
0.00
15,743,700.00
0.00
13
2565
ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต รวมระยะเวลา 3 เดือน (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) (ศธ 04008/ว4940 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564) (สพฐ.)
597,300.00
0.00
597,300.00
0.00
14
2565
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียว) สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท / หรือ สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ จำนวน 21,800,600 บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านแปดแสนหกร้อยบาทถ้วน (ศธ 04002/ว4914) (สพฐ.)
21,800,600.00
0.00
21,800,600.00
0.00
15
2565
งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่ำกว่า 10 ล้านบาท โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล กิจกรรมการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (ศธ 04002/ว4875 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564) (สพฐ.)
4,045,300.00
0.00
4,045,300.00
0.00
16
2565
กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคลได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมสอดคล้องตามบริบท งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ) และแผนชั้นเรียนเต็มรูปแบบของสถานศึกษา ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565-2569) ระหว่างวันที่ 30 พ.ย. - 2 ธ.ค.64 ณ โ (สพฐ.)
99,200.00
0.00
99,200.00
0.00
17
2565
กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ) เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตรวจประเมินแผนการเรียนรู้เดินทางไปนิเทศ กำกับติดตาม และประเมินเพศวิถีและทักษะชีวิตในรูปแบบ Active Leaning (ศธ 04002/ว5113 ลงวันที่ 30 พฤศจิกาย (สพฐ.)
5,000.00
0.00
5,000.00
0.00
18
2565
ประชุมเชิงปฏิบัติการพันาศักยภาพยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านการอ่านออกเขียนได้ ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รูปแบบออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชั่น Zoom ระหว่างวันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2564 (ศธ 04002/ว5323 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2564) (สพฐ.)
1,000.00
0.00
1,000.00
0.00
19
2565
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท ให้กับโรงเรียนในสังกัด จำนวน 3 รายการ (ศธ04002/ว5206 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2564) (สพฐ.)
2,382,400.00
0.00
2,382,400.00
0.00
20
2565
ขับเคลื่อนและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 (สพท.)
35,000.00
0.00
35,000.00
0.00
21
2565
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา -2021 (Covid-19) (สพท.)
9,200.00
0.00
9,200.00
0.00
22
2565
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 (สพท.)
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
23
2565
การเพิ่มโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (สพท.)
10,000.00
0.00
10,000.00
0.00
24
2565
นิเทศติดตามประเมินผล และการประกวดการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน และโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (สพท.)
10,000.00
0.00
10,000.00
0.00
25
2565
อนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและพัฒนากิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน (สพท.)
20,000.00
0.00
20,000.00
0.00
26
2565
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อปฏิบัติหน้าที่นักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา (สพท.)
25,000.00
0.00
25,000.00
0.00
27
2565
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา (สพท.)
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
28
2565
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยและการส่งเสริมสมรรถนะการอ่านขั้นสูงเพื่อสอดรับวิถีใหม่ (New Normal) (สพท.)
20,000.00
0.00
20,000.00
0.00
29
2565
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สพท.)
20,000.00
0.00
20,000.00
0.00
30
2565
การพัฒนาเครือข่ายครูแนะแนวการศึกษาและอาชีพเพื่อการมีงานทำ (สพท.)
15,000.00
0.00
15,000.00
0.00
31
2565
ขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (Active Learning) สู่วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (สพท.)
10,000.00
0.00
10,000.00
0.00
32
2565
นิเทศแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (สพท.)
50,000.00
0.00
50,000.00
0.00
33
2565
พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา (สพท.)
20,000.00
0.00
20,000.00
0.00
34
2565
การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (สพท.)
10,000.00
0.00
10,000.00
0.00
35
2565
ค่าใช้จ่ายตามความต้องการและความจำเป็นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
717,000.00
0.00
717,000.00
0.00
36
2565
พัฒนาคุณภาพการวัดและประเมินผลการศึกษา (สพท.)
10,000.00
0.00
10,000.00
0.00
37
2565
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (สพท.)
40,000.00
0.00
40,000.00
0.00
38
2565
พัฒนากรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) (สพท.)
30,000.00
0.00
30,000.00
0.00
39
2565
พัฒนาครูในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย (สพท.)
35,800.00
0.00
35,800.00
0.00
40
2565
พัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย (สพท.)
30,000.00
0.00
30,000.00
0.00
41
2565
การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารการศึกษา (สพท.)
31,200.00
0.00
31,200.00
0.00
42
2565
ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน (สพท.)
32,000.00
0.00
32,000.00
0.00
43
2565
เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สพท.)
36,800.00
0.00
36,800.00
0.00
44
2565
ส่งเสริม สนับสนุน ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สพท.)
50,000.00
0.00
50,000.00
0.00
45
2565
อบรมสัมมนากฎหมาย อุทธรณ์และวินัยข้าราชการ (สพท.)
20,000.00
0.00
20,000.00
0.00
46
2565
ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในทุกมิติ (สพท.)
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
47
2565
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 (สพท.)
53,010.00
0.00
53,010.00
0.00
48
2565
ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบการควบคุมภายในของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 (สพท.)
10,000.00
0.00
10,000.00
0.00
49
2565
การติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 และการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการ (KRS : KPI Report System) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25 (สพท.)
20,700.00
0.00
20,700.00
0.00
50
2565
พัฒนาปรับปรุงดูแลอาคารสถานที่สภาพแวดล้อม เพื่อการบรรลุเป้าหมายขององค์การและเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 (สพท.)
90,000.00
0.00
90,000.00
0.00
51
2565
จัดตั้งศูนย์บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สพท.)
5,000.00
0.00
5,000.00
0.00
52
2565
พัฒนางานประชาสัมพันธ์และการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ (สพท.)
10,000.00
0.00
10,000.00
0.00
53
2565
เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงบประมาณการเงินและพัสดุภาครัฐ (สพท.)
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
54
2565
ตรวจสอบการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด (สพท.)
20,000.00
0.00
20,000.00
0.00
55
2565
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านพลังงานและการลดต้นทุนของหน่วยงาน (สพท.)
1,290.00
0.00
1,290.00
0.00
56
2565
บริหารจัดการลดและคัดแยกขยะในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 (สพท.)
10,000.00
0.00
10,000.00
0.00