รายงานการใช้จ่ายงบประมาณจำแนกตามโครงการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
วันที่ 17 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2567


   รายงานแยกประเภทงบประมาณ
ลำดับ
ปีงบประมาณ
โครงการกิจกรรม
งบประมาณ
ใช้จ่าย
คงเหลือ
% จ่าย
1
2567
(ที่ ศธ 04002/ว4855 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2566) เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ครั้งที่ 2 (เพื่อเป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการรายเดิมต่อเนื่อง จำนวน 38,701 อัตรา ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 4 เดือน (ตุลาคม 66 - มกราคม 67)) (สพฐ.)
6,519,600.00
746,032.20
5,773,567.80
11.44
2
2567
(ที่ ศธ 04002/ว4851 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2566) เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน ครั้งที่ 1 (ค่าตอบแทนพนักงานราชการและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ครั้งที่ 1) ตุลาคม 2566-มีนาคม 2567) (สพฐ.)
6,945,000.00
0.00
6,945,000.00
0.00
3
2567
1.(ที่ ศธ 04002/ว4850 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2566) เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ครั้งที่ 3 (ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงานฯ ครั้งที่ 1) 2.(ที่ ศธ 04002/ว1766 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2567) เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (สพฐ.)
4,000,000.00
0.00
4,000,000.00
0.00
4
2567
(ที่ ศธ 04002/ว4977 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2566) เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน ครั้งที่ 9 (ค่าจ้างสำหรับการปฏิบัติงานของพี่เลี้ยงเด็กพิการ ตุลาคม 2566- เมษายน 2567) (สพฐ.)
1,453,320.00
0.00
1,453,320.00
0.00
5
2567
(ที่ ศธ 04002/ว5085 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566) เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ครั้งที่ 23 (เงินอุดหนุน รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/66 (70%)) (สพฐ.)
17,668,870.00
0.00
17,668,870.00
0.00
6
2567
(ที่ ศธ 04002/ว5108 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566) เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ครั้งที่ 26 (ค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 1 ระยะเวลา 5 เดือน พ.ย.66 - มี.ค.67) (สพฐ.)
170,000.00
0.00
170,000.00
0.00
7
2567
(ที่ ศธ 04002/ว5117 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566) เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน (ค่าดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานฯปี 66/คชจ.ในการเดินทางเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์กรอบความคิดการบริหารง (สพฐ.)
5,500.00
0.00
5,500.00
0.00
8
2567
(ที่ ศธ 04002/ว5152 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566) เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ครั้งที่ 37 (ค่าจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระยะเวลา 8 เดือน "ต.ค.66-พ.ค.67") (สพฐ.)
631,200.00
0.00
631,200.00
0.00
9
2567
(ที่ ศธ 04002/ว5407 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566) เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน (คชจ.สำหรับจัดกิจกรรมการเฝ้าระวับเหตุแลุสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง 2566 วันที่ 14 พ.ย.66 และ 27 พ.ย.66 ณ โรงเรียนศรีอยุธยา ใน (สพฐ.)
6,200.00
0.00
6,200.00
0.00
10
2567
(ที่ ศธ 04002/ว5406 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566) เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน (เพื่อสนับสนุนการเดินทางไปเรียนรวมของนักเรียน กรณีรวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2566 ครั้งที่ 1) (สพฐ.)
478,000.00
0.00
478,000.00
0.00
11
2567
(ที่ ศธ 04002/ว5459 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2566) เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน (คจช.ดำเนินโครงการขับเคลื่อนศูนย์ความปลอดภัย สพท.สพฐ./คชจ.ดำเนินงานขับเคลื่อนภารกิจของศูนย์ความปลอดภัยและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ รอง ผอ.ศป. (สพฐ.)
595,000.00
0.00
595,000.00
0.00
12
2567
(ที่ ศธ 04002/ว5483 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2566) เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน (คชจ.เข้าร่วมประชุมการจัดทำแนวทางการพัฒนาศักยภาพนักเรียนตามความถนัดและความสนใจด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning)/คชจ.ในการเป็นเจ้า (สพฐ.)
6,000.00
0.00
6,000.00
0.00
13
2567
(ที่ ศธ 04002/ว5610 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2566) เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน (คชจ.เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขัน กิจกรรมการเรียนรู้ฯ(โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระดับ (สพฐ.)
6,200.00
0.00
6,200.00
0.00
14
2567
(ที่ ศธ 04002/ว5666 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2566) เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อปฏิบัติหน้าที่เครือข่ายนักจิตวิทยาประจำโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ (สพฐ.)
5,500.00
0.00
5,500.00
0.00
15
2567
(ที่ ศธ 04002/ว5680 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2566) เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ ติดตาม และประเมิน เพื่อขอรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา โครงการบ้าน (สพฐ.)
10,000.00
0.00
10,000.00
0.00
16
2567
(ที่ ศธ 04002/ว5700 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2566) เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน (คชจ.ในการเข้าร่วมโครงการอบรมเสริสร้างความรู้ด้านการบริหารงานการคลังและสร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานฯ/คชจ.ดำเนินโครงการปร (สพฐ.)
6,200.00
0.00
6,200.00
0.00
17
2567
(ที่ ศธ 04002/ว35 ลงวันที่ 4 มกราคม 2567) เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน (ชำระเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี พ.ศ.2567 มกราคม ถึง ธันวาคม 2567) (สพฐ.)
26,352.00
0.00
26,352.00
0.00
18
2567
(ที่ ศธ 04002/ว79 ลงวันที่ 8 มกราคม 2567) เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน (เพื่อดำเนินการรับนักเรียน สพฐ. ปีการศึกษา 2567) (สพฐ.)
10,000.00
0.00
10,000.00
0.00
19
2567
(ที่ ศธ 04002/ว243 ลงวันที่ 17 มกราคม 2567) เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน (ฉบับแก้ไข) (ค่าเดินทางเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจสำหรับการติดตามตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ (สพฐ.)
21,020.00
0.00
21,020.00
0.00
20
2567
(ที่ ศธ 04002/ว457 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567) เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน (คชจ.ในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการวางแผนขับเคลื่อนนโยบายสู่การนิเทศการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567/คชจ.ในการเดินทางของคณะทำงานก (สพฐ.)
7,000.00
0.00
7,000.00
0.00
21
2567
(ที่ ศธ 04002/ว482 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567) เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน (ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566) (สพฐ.)
30,000.00
0.00
30,000.00
0.00
22
2567
(ที่ ศธ 04002/ว507 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567) เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน ครั้งที่ 166 (ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ครั้งที่ 2 ระยเวลา 4 เดือน "กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2567") (สพฐ.)
6,473,100.00
60,000.00
6,413,100.00
0.93
23
2567
(ที่ ศธ 04002/ว518 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567) เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน (ค่าเดินทางประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการกิจคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สพท.และสถานศึกษาออนไลน์/คชจ.ในการบริหารจั (สพฐ.)
5,920.00
0.00
5,920.00
0.00
24
2567
(ที่ ศธ 04002/ว719 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567) เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน (เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสให้มีความเป็นเลิศด้านกีฬา ดนตรี ศิลปะ/ค่าเดินทางเข้าประชุมจัดทำแนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้เร (สพฐ.)
53,000.00
0.00
53,000.00
0.00
25
2567
(ที่ ศธ 04002/ว859 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567) เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน (คชจ.ดำเนินกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. (สพฐ.)
6,800.00
0.00
6,800.00
0.00
26
2567
(ที่ ศธ 04002/ว907 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567) เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน (ค่าเช่าที่ดินสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ให้กับ สพม.นครปฐม/คชจ.ในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมจัดแสดงผลงานทักษะวิชาการของนักเรียนฯ ภายใ (สพฐ.)
5,000.00
0.00
5,000.00
0.00
27
2567
(ที่ ศธ 04006/4923 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ราการค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 6 เดือน (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567) (สพฐ.)
966,000.00
0.00
966,000.00
0.00
28
2567
(ที่ ศธ 04002/ว920 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2567) เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน (คชจ.การลงพื้นที่ติดตาม ร.ร.ที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV)/ค่าเดินทางเข้าอบรมเชิงปกิบัติการขั้นเฉพาะทางฯโครงการบ้านน (สพฐ.)
12,000.00
0.00
12,000.00
0.00
29
2567
(ที่ ศธ 04002/ว923 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2567) เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน (คชจ.ในการนิเทศ กำกับ ติดตาม แบบบูรณาการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนสุจริต เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาประชุม/อบรม กับ สพฐ.,ป (สพฐ.)
20,000.00
0.00
20,000.00
0.00
30
2567
(ที่ ศธ 04002/ว1003 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2567) เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน (คชจ.ในการดำเนินการกิจกรรมที่ 3 การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ในการขับเคลื่อนระบบคลังสื่อเท (สพฐ.)
15,000.00
0.00
15,000.00
0.00
31
2567
(ที่ ศธ 04002/ว1018 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2567) เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน (เงินอุดหนุน รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2567 (70%) จำนวน 5 รายการ) (สพฐ.)
13,970,000.00
0.00
13,970,000.00
0.00
32
2567
(ที่ ศธ 04002/ว1016 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2567) เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน (ค่าตอบแทนการจ้างพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 จำนวน 1 เดือน(เม.ย.67) และเงินเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 6 เดือน (ต.ค.66-มี.ค.67)) (สพฐ.)
1,269,700.00
0.00
1,269,700.00
0.00
33
2567
(ที่ ศธ 04002/ว1246 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2567)เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต และการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (สพฐ.)
80,000.00
0.00
80,000.00
0.00
34
2567
(ที่ ศธ 04002/ว1319 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2567) เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมฯ Financial Literacy/Coaching เป้าหมายชีวิต/เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง (สพฐ.)
11,600.00
0.00
11,600.00
0.00
35
2567
(ที่ ศธ 04002/ว1638 ลงวันที่ 26 เมษายน 2567) เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เงินเพื่อประโยชน์การศึกษา ค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า (สพฐ.)
2,446,874.00
0.00
2,446,874.00
0.00
36
2567
(ที่ ศธ 04002/ว1775 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2567) เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 3 เดือน (พ.ค. – ก.ค.67) (สพฐ.)
3,137,000.00
0.00
3,137,000.00
0.00
37
2567
(ที่ ศธ 04002/ว1767 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2567) เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 4 ค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 2 ระยะเวลา 4 เดือน (เมษายน – กรกฎาคม 2567) (สพฐ.)
836,500.00
0.00
836,500.00
0.00
38
2567
(ที่ ศธ 04002/ว1964 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2567) เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายการค่าเดินทางเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย ” 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ” ระหว่างวันที่ 29-31 มี.ค.67 ณ โรง (สพฐ.)
6,500.00
0.00
6,500.00
0.00
39
2567
(ที่ ศธ 04002/ว1797 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2567) เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2567 (70%) เพิ่มเติม จำนวน 4 ร้ายการ คือ ค่าหนังสือเรียน/ค่าเครื่องแบบนักเรียน/ค่ากิจกรรมพัฒนา (สพฐ.)
13,373,539.00
0.00
13,373,539.00
0.00
40
2567
(ที่ ศธ 04002/ว1830 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2567) เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รายการค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ราชการ (สพฐ.)
4,880,700.00
0.00
4,880,700.00
0.00
41
2567
(ที่ ศธ 04002/ว1906 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2567) เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ (พฤษภาคม – สิงหาคม 2567) (สพฐ.)
822,600.00
0.00
822,600.00
0.00
42
2567
(ที่ ศธ 04002/ว1864 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2567) เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย (สพฐ.)
6,500.00
0.00
6,500.00
0.00
43
2567
(ที่ ศธ 04002/ว1923 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2567) เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ค่าเช่าใช้บริการสัญญาอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระยเวลา 3 เดือน (เม.ย.-มิ.ย.67) (สพฐ.)
539,250.00
0.00
539,250.00
0.00
44
2567
(ที่ ศธ 04002/ว1954 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2567) เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 39 รายการค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่น งวดที่ 2 ระยะเวลา 4 เดือน 15 วัน (พ.ค.(15วัน)-ก.ย.67) (สพฐ.)
76,500.00
0.00
76,500.00
0.00
45
2567
(ที่ ศธ 04002/ว1917 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2567) เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 23 รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับศึกษานิเทศก์ (สพฐ.)
5,000.00
0.00
5,000.00
0.00
46
2567
(ที่ ศธ 04002/ว2043 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2567) เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 55 รายการงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) รายการครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท/สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 (สพฐ.)
1,556,200.00
0.00
1,556,200.00
0.00
47
2567
ที่ ศธ 04002/ว2048 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 53 รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้ของผู้เรียน (สพฐ.)
3,200.00
0.00
3,200.00
0.00
48
2567
(ที่ ศธ 04002/ว2072 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2567) เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 59 รายการค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศึกษานิเทศก์ (สพฐ.)
28,000.00
0.00
28,000.00
0.00
49
2567
(ที่ ศธ 04002/ว2110 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2567) เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 67 รายการค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด (สพฐ.)
18,000.00
0.00
18,000.00
0.00
50
2567
(ที่ ศธ 04002/ว2091 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2567) เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 60 ค่าใช้จ่ายการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศ์ฯ ระหว่างวันที่ 20-24 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมร (สพฐ.)
10,800.00
0.00
10,800.00
0.00
51
2567
ที่ ศธ 04002/ว2073 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 61 ค่าใช้จ่ายดำเนินกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (สพฐ.)
60,000.00
0.00
60,000.00
0.00
52
2567
(ที่ ศธ 04002/ว2071 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2567) เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 58 ค่าเดินทางเข้าประชุมพัฒนาเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา(พสน.) ประจำปี 66 ระดับป (สพฐ.)
6,000.00
0.00
6,000.00
0.00
53
2567
(ที่ ศธ 04002/ว1963 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2567) เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 45 ค่าจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รายเดิมต่อเนื่อง ครั้งที่ 2 ระยะเวลา 4 เดือน (มิถุนายน-กันยายน 2567) (สพฐ.)
252,480.00
0.00
252,480.00
0.00
54
2567
(ที่ ศธ 04002/ว2152 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567) เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 78 ค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการโรงเรียนคุณภาพ ตามนโยบาย “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ” (สพฐ.)
20,000.00
0.00
20,000.00
0.00
55
2567
(ที่ ศธ 04002/ว2163 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2567) เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 87 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาภาษาอังกฤษสู่ความเป็นเลิศ (สพฐ.)
5,000.00
0.00
5,000.00
0.00
56
2567
(ที่ ศธ 04002/ว2151 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567) เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 79 ค่าใช้จ่ายในการขยายผลให้กับโรงเรียนตามแนวทางโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา ปีงบประมาณ (สพฐ.)
20,000.00
0.00
20,000.00
0.00
57
2567
(ที่ ศธ 04002/ว2276 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2567) เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 102 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาในสถานศึกษา ค่าเดินทางไปนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการจัดก (สพฐ.)
2,000.00
0.00
2,000.00
0.00
58
2567
(ที่ ศธ 04002/ว2422 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2567) เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 139 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการปรับปรุงระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (Smart OBEC) (สพฐ.)
8,200.00
0.00
8,200.00
0.00
59
2567
(ที่ ศธ 04002/ว2359 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2567) เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 122 ค่าใช้จ่ายในการติดตามโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) (สพฐ.)
5,000.00
0.00
5,000.00
0.00
60
2567
(ที่ ศธ 04002/ว2345 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2567) เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 118 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน การนิเทศ (สพฐ.)
5,000.00
0.00
5,000.00
0.00
61
2567
Zที่ ศธ 04002/ว2221 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2567 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 86 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำวิจัยเชิงพัฒนานวัตกรรมยกระดับ โรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย "1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ" (สพฐ.)
15,000.00
0.00
15,000.00
0.00
62
2567
ที่ ศธ 04002/ว2416 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2567 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 142 รายการค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (สพฐ.)
5,000.00
0.00
5,000.00
0.00
63
2567
(ที่ ศธ 04002/ว2531 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2567) เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 149 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมจัดทำระบบแผนบริหารจัดการศึกษาชั้นพื้นฐานและ ระบบแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ระ (สพฐ.)
74,600.00
0.00
74,600.00
0.00
64
2567
(ที่ ศธ 04008/ว708 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2567) เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (สพฐ.)
60,000.00
0.00
60,000.00
0.00
65
2567
(ที่ ศธ 04002/ว 2972 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2567) เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 210 รายการค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ของ สพฐ. (สพฐ.)
6,000.00
0.00
6,000.00
0.00
66
2567
(ที่ ศธ 04002/ว 2982 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2567) เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 206 ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการการป้องกันและลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาฯ (โครงการพาน้องกลับมาเรียน) (สพฐ.)
10,000.00
0.00
10,000.00
0.00
67
2567
(ที่ ศธ 04002/ว 2864 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2567) เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 185 ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระยะเวลา 3 เดือน (กรกฎาคม – กันยายน 2567) (สพฐ.)
516,750.00
0.00
516,750.00
0.00
68
2567
(ที่ ศธ 04002/ว 2974 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2567) เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 199 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสรุปผลข้อมูลเพื่อการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data) บนเว็ยไซต์หลักของสถานศึกษาและการพัฒนา และยกระด (สพฐ.)
16,000.00
0.00
16,000.00
0.00
69
2567
(ที่ ศธ 04002/ว 2970 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2567) เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 211 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา (สพฐ.)
1,482,200.00
0.00
1,482,200.00
0.00
70
2567
รวม
91,805,475.00
806,032.20
90,999,442.80
0.88