รายงานการใช้จ่ายงบประมาณจำแนกตามโครงการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
วันที่ 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565


   สรุปรวมทั้งหมด
โครงการ สพท. งบประมาณจาก สพฐ. งบประมาณจากหน่วยงานอื่น
โครงการ สพท.
ลำดับ
ปีงบประมาณ
โครงการกิจกรรม
งบประมาณ
ใช้จ่าย
คงเหลือ
% จ่าย
1
2565
ขับเคลื่อนและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 (สพท.)
35,000.00
36,559.20
-1,559.20
104.45
2
2565
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา -2021 (Covid-19) (สพท.)
9,200.00
0.00
9,200.00
0.00
3
2565
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 (สพท.)
100,000.00
136,640.00
-36,640.00
136.64
4
2565
การเพิ่มโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (สพท.)
10,000.00
9,440.00
560.00
94.40
5
2565
นิเทศติดตามประเมินผล และการประกวดการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน และโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (สพท.)
10,000.00
8,676.00
1,324.00
86.76
6
2565
อนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและพัฒนากิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน (สพท.)
20,000.00
20,000.00
0.00
100.00
7
2565
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อปฏิบัติหน้าที่นักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา (สพท.)
25,000.00
2,000.00
23,000.00
8.00
8
2565
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา (สพท.)
100,000.00
67,212.00
32,788.00
67.21
9
2565
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยและการส่งเสริมสมรรถนะการอ่านขั้นสูงเพื่อสอดรับวิถีใหม่ (New Normal) (สพท.)
20,000.00
10,000.00
10,000.00
50.00
10
2565
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สพท.)
20,000.00
0.00
20,000.00
0.00
11
2565
การพัฒนาเครือข่ายครูแนะแนวการศึกษาและอาชีพเพื่อการมีงานทำ (สพท.)
15,000.00
0.00
15,000.00
0.00
12
2565
ขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (Active Learning) สู่วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (สพท.)
10,000.00
19,240.00
-9,240.00
192.40
13
2565
นิเทศแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (สพท.)
50,000.00
91,200.00
-41,200.00
182.40
14
2565
พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา (สพท.)
20,000.00
20,000.00
0.00
100.00
15
2565
การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (สพท.)
10,000.00
10,000.00
0.00
100.00
16
2565
ค่าใช้จ่ายตามความต้องการและความจำเป็นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
717,000.00
85,520.00
631,480.00
11.93
17
2565
พัฒนาคุณภาพการวัดและประเมินผลการศึกษา (สพท.)
10,000.00
10,000.00
0.00
100.00
18
2565
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (สพท.)
40,000.00
40,000.00
0.00
100.00
19
2565
พัฒนากรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) (สพท.)
30,000.00
27,600.00
2,400.00
92.00
20
2565
พัฒนาครูในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย (สพท.)
35,800.00
35,450.00
350.00
99.02
21
2565
พัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย (สพท.)
30,000.00
33,568.00
-3,568.00
111.89
22
2565
การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารการศึกษา (สพท.)
31,200.00
0.00
31,200.00
0.00
23
2565
ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน (สพท.)
32,000.00
0.00
32,000.00
0.00
24
2565
เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สพท.)
36,800.00
21,040.00
15,760.00
57.17
25
2565
ส่งเสริม สนับสนุน ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สพท.)
50,000.00
0.00
50,000.00
0.00
26
2565
อบรมสัมมนากฎหมาย อุทธรณ์และวินัยข้าราชการ (สพท.)
20,000.00
0.00
20,000.00
0.00
27
2565
ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในทุกมิติ (สพท.)
100,000.00
100,848.00
-848.00
100.85
28
2565
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 (สพท.)
53,010.00
50,950.00
2,060.00
96.11
29
2565
ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบการควบคุมภายในของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 (สพท.)
10,000.00
0.00
10,000.00
0.00
30
2565
การติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 และการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการ (KRS : KPI Report System) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25 (สพท.)
20,700.00
1,200.00
19,500.00
5.80
31
2565
พัฒนาปรับปรุงดูแลอาคารสถานที่สภาพแวดล้อม เพื่อการบรรลุเป้าหมายขององค์การและเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 (สพท.)
90,000.00
66,965.00
23,035.00
74.41
32
2565
จัดตั้งศูนย์บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สพท.)
5,000.00
750.00
4,250.00
15.00
33
2565
พัฒนางานประชาสัมพันธ์และการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ (สพท.)
10,000.00
0.00
10,000.00
0.00
34
2565
เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงบประมาณการเงินและพัสดุภาครัฐ (สพท.)
100,000.00
47,520.00
52,480.00
47.52
35
2565
ตรวจสอบการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด (สพท.)
20,000.00
8,100.00
11,900.00
40.50
36
2565
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านพลังงานและการลดต้นทุนของหน่วยงาน (สพท.)
1,290.00
0.00
1,290.00
0.00
37
2565
บริหารจัดการลดและคัดแยกขยะในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 (สพท.)
10,000.00
800.00
9,200.00
8.00
38
2565
ศธ 04002/ว5178 ลว. 8 ธ.ค.64 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม กิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) ระดับประเทศ และกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอ (สพท.)
6,000.00
6,000.00
0.00
100.00
39
2565
งบบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (หมวด ก ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) (สพท.)
2,193,000.00
1,630,995.94
562,004.06
74.37
40
2565
งบบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (หมวด ข ค่าสาธารณูปโภค) (สพท.)
900,000.00
773,809.19
126,190.81
85.98
41
2565
ศธ04002/ว331 ลว.27ม.ค.65 กิจกรรมยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย งบดำเนินงาน(ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ) (สพท.)
5,000.00
1,000.00
4,000.00
20.00
   
รวม
5,011,000.00
3,373,083.33
1,637,916.67
67.31