รายงานการใช้จ่ายงบประมาณจำแนกตามโครงการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
วันที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567


   สรุปรวมทั้งหมด
โครงการตามแผน สพท. งบประมาณจาก สพฐ. งบประมาณจากหน่วยงานอื่น
โครงการ สพท.
ลำดับ
ปีงบประมาณ
โครงการกิจกรรม
งบประมาณ(ตามแผน)
ใช้จ่าย
คงเหลือ
% จ่าย
1
2566
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบการควบคุมภายในของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 (สพท.)
13,680.00
0.00
13,680.00
0.00
2
2566
โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 (สพท.)
200,000.00
172,370.00
27,630.00
86.19
3
2566
โครงการพัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กรและการให้บริการ (สพท.)
20,040.00
0.00
20,040.00
0.00
4
2566
โครงการเสริมสร้าง พัฒนา และบริหารจัดการสู่องค์กรต้นแบบแห่งความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (สพท.)
16,280.00
10,320.00
5,960.00
63.39
5
2566
โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารงานกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 (สพท.)
275,000.00
257,645.00
17,355.00
93.69
6
2566
โครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล (สพท.)
100,000.00
41,292.00
58,708.00
41.29
7
2566
โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนที่ดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สพท.)
20,000.00
1,950.00
18,050.00
9.75
8
2566
โครงการนิเทศติดตามประเมินผล การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม)ในโรงเรียนและเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา (สพท.)
10,000.00
0.00
10,000.00
0.00
9
2566
โครงการการเพิ่มโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (สพท.)
10,000.00
10,000.00
0.00
100.00
10
2566
โครงการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566 (สพท.)
60,000.00
60,000.00
0.00
100.00
11
2566
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปจัดการเรียนการสอน Active Learning และการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียน (Assessment for Learning) ในศตวรรษที่ (สพท.)
30,000.00
10,000.00
20,000.00
33.33
12
2566
โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา (สพท.)
20,000.00
9,500.00
10,500.00
47.50
13
2566
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการบูรณาการระบบกำกับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา โดย คณะกรรมการฯ (ก.ต.ป.น.) (สพท.)
50,000.00
13,500.00
36,500.00
27.00
14
2566
โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับเขตพื้นที่การศึกษา OBEC Content Center: Digital literacy (สพท.)
10,000.00
0.00
10,000.00
0.00
15
2566
โครงการนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย (สพท.)
10,000.00
10,000.00
0.00
100.00
16
2566
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย (สพท.)
10,000.00
5,000.00
5,000.00
50.00
17
2566
โครงการนิเทศแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (สพท.)
50,000.00
50,000.00
0.00
100.00
18
2566
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการวิจัย ผลิตสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา (สพท.)
10,000.00
0.00
10,000.00
0.00
19
2566
โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม (สพท.)
10,000.00
0.00
10,000.00
0.00
20
2566
โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (RT, NT และ O-NET) (สพท.)
50,000.00
50,000.00
0.00
100.00
21
2566
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงบประมาณ การเงินและพัสดุภาครัฐ (สพท.)
150,000.00
111,718.00
38,282.00
74.48
22
2566
โครงการตรวจสอบภายในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด (สพท.)
30,000.00
5,960.00
24,040.00
19.87
23
2566
โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา (สพท.)
50,000.00
9,776.00
40,224.00
19.55
24
2566
โครงการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (สพท.)
100,000.00
84,994.00
15,006.00
84.99
25
2566
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย การอุทธรณ์และวินัย และระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สพท.)
20,000.00
0.00
20,000.00
0.00
26
2566
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายสำคัญเร่งด่วน (สพท.)
697,000.00
163,850.00
533,150.00
23.51
27
2566
งบบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (หมวด ก.ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ) (สพท.)
2,078,000.00
1,497,296.84
580,703.16
72.05
28
2566
งบบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (หมวด ข.ค่าสาธารณูปโภค) (สพท.)
900,000.00
870,071.93
29,928.07
96.67
29
2566
(ศธ04002/ว5603)ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (สพท.)
5,500.00
5,500.00
0.00
100.00
30
2566
(ศธ04002/ว5602)ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการพัฒนาและเสริมสร้างขวัญกำลังใจ (สพท.)
4,500.00
4,500.00
0.00
100.00
31
2566
(ศธ04002/ว567)กิจกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ (สพท.)
3,500.00
3,500.00
0.00
100.00
32
2566
(04002/ว5004)ลว.3 พ.ย.65 โครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน (สพท.)
25,000.00
24,988.95
11.05
99.96
33
2566
คชจ.รับ-ส่งนักเรียน (สพท.)
10,000.00
10,000.00
0.00
100.00
34
2566
(ศธ.04002/ว5724)(โครงการโรงเรียนสุจริต) ปี 65 และกิจกรรมต่อเนื่องวันต่อต้านคอรับชั่น ระหว่างวันที่6-9ธ.ค.65 ณ.โรงแรมเอวาน่า (สพท.)
15,200.00
15,064.00
136.00
99.11
35
2566
(ศธ04002/ว5739) การประชุมทำแผนนักเรียนของสถานศึกษาและการเชื่อมโยงข้อมูลสู่ระบบรายงานผลการรับนักเรียน ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 66 (สพท.)
323,500.00
323,500.00
0.00
100.00
36
2566
(04002/ว5750 ลว.20 ธ.ค.2565)โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพท.)
2,980.00
2,980.00
0.00
100.00
37
2566
รวม
5,390,180.00
3,835,276.72
1,554,903.28
71.15