รายงานการใช้จ่ายงบประมาณจำแนกตามโครงการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
วันที่ 01 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564


   สรุปรวมทั้งหมด
โครงการ สพท. งบประมาณจาก สพฐ. งบประมาณจากหน่วยงานอื่น
โครงการ สพท.
ลำดับ
ปีงบประมาณ
โครงการกิจกรรม
งบประมาณ
ใช้จ่าย
คงเหลือ
% จ่าย
1
2564
การติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 และการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS : KPI Report System) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สพท.)
20,000.00
0.00
20,000.00
0.00
2
2564
พัฒนางานประชาสัมพันธ์และการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ (สพท.)
11,000.00
0.00
11,000.00
0.00
3
2564
พัฒนาปรับปรุงดูแลอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมและครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา (สพท.)
69,000.00
38,510.80
30,489.20
55.81
4
2564
เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงบประมาณ การเงินและพัสดุภาครัฐ (สพท.)
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
5
2564
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา (สพท.)
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
6
2564
ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน" กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สพท.)
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
7
2564
ส่งเสริม สนับสนุน ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 (สพท.)
7,000.00
0.00
7,000.00
0.00
8
2564
พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) (สพท.)
43,000.00
0.00
43,000.00
0.00
9
2564
ขับเคลื่อนการดำเนินการตามนโยบาย ตัวชี้วัด จุดเน้นสู่เป้าหมายความสำเร็จ (สพท.)
41,000.00
0.00
41,000.00
0.00
10
2564
จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สพท.)
20,000.00
0.00
20,000.00
0.00
11
2564
พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพบุคลากรทางด้านนโยบายและแผน (สพท.)
39,000.00
0.00
39,000.00
0.00
12
2564
ขับเคลื่อนและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน (สพท.)
40,000.00
39,286.00
714.00
98.22
13
2564
นิเทศติดตามประเมินผลและการประกวดการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน และโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (สพท.)
25,000.00
0.00
25,000.00
0.00
14
2564
อนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (สพท.)
35,000.00
19,992.00
15,008.00
57.12
15
2564
แข่งขันทักษะวิชาการและศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (สพท.)
38,000.00
0.00
38,000.00
0.00
16
2564
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (สพท.)
33,000.00
0.00
33,000.00
0.00
17
2564
พัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย (สพท.)
10,000.00
0.00
10,000.00
0.00
18
2564
ขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแบบใหม่ DLTV/DLIT/ETV ปี 2564 (Digital Literacy) (สพท.)
18,000.00
7,000.00
11,000.00
38.89
19
2564
พัฒนาเครือข่ายครูแนะแนวการศึกษาและอาชีพเพื่อการมีงานทำ (สพท.)
15,000.00
0.00
15,000.00
0.00
20
2564
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 (สพท.)
15,000.00
0.00
15,000.00
0.00
21
2564
พัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สพท.)
15,000.00
0.00
15,000.00
0.00
22
2564
แข่งขันทักษะรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2564 (สพท.)
18,000.00
0.00
18,000.00
0.00
23
2564
พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา (สพท.)
18,000.00
0.00
18,000.00
0.00
24
2564
ขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (Active Learning) สู่วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (สพท.)
20,000.00
0.00
20,000.00
0.00
25
2564
ค่าใช้จ่ายตามความต้องการจำเป็นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 (สพท.)
1,106,000.00
344,910.00
761,090.00
31.19
26
2564
งบบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 (หมวด ก ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ) (สพท.)
2,274,000.00
1,587,471.03
686,528.97
69.81
27
2564
งบบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 (หมวด ข ค่าสาธารณูปโภค) (สพท.)
770,000.00
999,339.93
-229,339.93
129.78
   
รวม
5,000,000.00
3,036,509.76
1,963,490.24
60.73