ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

ผู้บริหารการศึกษา

กลับหน้าเว็บไซต์หลัก

ทะเบียนบุคลากร จำนวน 70 คน

กลุ่ม ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง การปฏิบัติงาน(วันนี้)
2024-04-24
ผู้บริหารการศึกษา -ผู้บริหาร สพท. นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2  
ผู้บริหารการศึกษา -ผู้บริหาร สพท. นางวันทิวา มูลสาร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2  
ผู้บริหารการศึกษา -ผู้บริหาร สพท. นายพัชระ งามชัด รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2  
ผู้บริหารการศึกษา -ผู้บริหาร สพท. นายบัณฑิต เดชขันธ์ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2  
กลุ่มอำนวยการ นางสุจิณล์ฎา คุยลำเจียม ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย  
กลุ่มอำนวยการ นางสุนันท์ ภูอากิจ นักจัดการงานทั่วไป  
กลุ่มอำนวยการ นางอิสรีย์ ปิติฤทธิ์ นักจัดการงานทั่วไป  
กลุ่มอำนวยการ นายสุเมธ ฤทธิพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการ  
กลุ่มอำนวยการ นางสาวณัฏฐนันท์ ชาวชายโขง เจ้าพนักงานธุรการ  
กลุ่มอำนวยการ นายนราธิป ศรีบุญเรือง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  
กลุ่มอำนวยการ นางสาวมัทธิดา พงษ์สุวรรณ์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  
กลุ่มอำนวยการ นายโกวิทย์ สืบศรี ลูกจ้างชั่วคราว  
กลุ่มอำนวยการ นายสุทัศน์ ทับทอง ลูกจ้างชั่วคราว  
กลุ่มอำนวยการ นางแวววิมล ศรีเมยดง แม่บ้าน  
กลุ่มอำนวยการ นางศิริญญา ทองประเทือง แม่บ้าน  
กลุ่มอำนวยการ นายศักดิ์สิทธิ์ นาเมืองรักษ์ ยาม  
กลุ่มอำนวยการ นายบุญโชค อ่อนสี ยาม  
กลุ่มนโยบายและแผน นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย  
กลุ่มนโยบายและแผน จ่าเอกพชร รักษ์มณี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
กลุ่มนโยบายและแผน นางภัทราพร กองแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
กลุ่มนโยบายและแผน นางสาววลีย์พัชญ์ บุญเฉลียว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
กลุ่มนโยบายและแผน นางสาวพัชรียา พลเยี่ยม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
กลุ่มนโยบายและแผน นางสาวพิมพ์รภัทร์ โพธิ์เพชรเล็ก เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  
กลุ่มบริหารงานบุคคล นางสาวนิตยา ตาตินิจ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย  
กลุ่มบริหารงานบุคคล ว่าที่ร้อยตรีมงคล เหล่าชัย เจ้าพนักงานธุรการ  
กลุ่มบริหารงานบุคคล นางสาวสุกัญญา น้อยมลิวรรณ เจ้าพนักงานธุรการ  
กลุ่มบริหารงานบุคคล นางจุฬารัตน์ ศรีบุญเรือง นักทรัพยากรบุคคล  
กลุ่มบริหารงานบุคคล นางสาวสิริอาภา จิตรวิขาม นักทรัพยากรบุคคล  
กลุ่มบริหารงานบุคคล นายจักรพงษ์ มานะดี นักทรัพยากรบุคคล  
กลุ่มบริหารงานบุคคล นางสาวกัณฐภรณ์ อาชีวะ นักทรัพยากรบุคคล  
กลุ่มบริหารงานบุคคล นางสาวนิภาพร น้อยปลา นักทรัพยากรบุคคล  
กลุ่มบริหารงานบุคคล นางสาวณธกร วิเศษศิริกานต์กุล นักทรัพยากรบุคคล  
กลุ่มบริหารงานบุคคล นางสาวปณิดา โปตะนนท์ นักทรัพยากรบุคคล  
กลุ่มบริหารงานบุคคล นายธีระพงษ์ สังข์หลอด เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  
กลุ่มบริหารงานบุคคล นางสาวรวีวรรณ พจนารถบัณฑิตย์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นายนพดล เสนาอาจ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย  
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสาวภัทรวดี พฤติรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ  
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสาววรรณภา มลิลา นักวิชาการศึกษา  
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสาวกนกพิชญ์ หมื่นหาวงค์ นักวิชาการศึกษา  
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางเตือนใจ บุญบุตร นักวิชาการศึกษา  
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางญานิชศา บางเมืองแสน นักวิชาการศึกษา  
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางเสาวรี สามารถกุล นักวิชาการศึกษา  
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสาวปภัสพ์มณ ทองอาสา นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่  
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางรำเพย ทินกระโทก ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย  
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นายจักรพัฒน์ สมบูรณ์ ศึกษานิเทศก์  
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางสาวนิยากร ศรีมังคละ ศึกษานิเทศก์  
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางอรอุมา บวรศักดิ์ ศึกษานิเทศก์  
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ว่าที่ร้อยตรีเสรี ทองคำ ศึกษานิเทศก์  
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางสิรินาถ ทองคำ ศึกษานิเทศก์  
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางสนธยา บุตรสาระ ศึกษานิเทศก์  
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นายอนุชิต บัวพุฒ ศึกษานิเทศก์  
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางภัทราวดี แก้วจันทร์ ศึกษานิเทศก์  
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางกัญญาณัฐ ผาระสิทธ์ ศึกษานิเทศก์  
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ว่าที่ร้อยเอกรามภคิน โทรัตน์ ศึกษานิเทศก์  
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางสาวนันทภัก ดงบัง เจ้าพนักงานธุรการ  
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางสาวนิภาพร พลสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย  
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นายชัชวาลย์ จันทราช นักวิชาการเงินและบัญชี  
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางสาวพีรภาว์ มูลพันธ์ นักวิชาการเงินและบัญชี  
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นายดวงดี พลาหาญ เจ้าหน้าที่พัสดุ  
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางสาวกาญจนาภรณ์ เวียงวัง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางสาวยุภาพร เนื่องแก้ว เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นายชัชวาล รูปขันธ์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางสาวศรีสุดา เหิมหอม เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางสาวรุจาภา บุญหาญ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  
หน่วยตรวจสอบภายใน นางสาวชบาไพร ทวีทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย  
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายนัฐพงษ์ ผิวเหลือง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ  
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายเอราวัณ วิเศษศิริกานต์กุล พนักงานพิมพ์ดีด  
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา นางสาวศรินยา สุขรมย์ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย  
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา นางสาวจิราภา พันพิมพ์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  
กลุ่มกฎหมายและคดี นายสิปปเดช ศรีลาวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย  


Warning: mysql_free_result() expects parameter 1 to be resource, null given in /var/www/html/ita/person.php on line 357