ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

ผู้บริหารการศึกษา

กลับหน้าเว็บไซต์หลัก

ทะเบียนบุคลากร จำนวน 75 คน

กลุ่ม ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง การปฏิบัติงาน(วันนี้)
2024-07-17
ผู้บริหารการศึกษา -ผู้บริหาร สพท. นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ไปราชการ 
ผู้บริหารการศึกษา -ผู้บริหาร สพท. นางวันทิวา มูลสาร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มาปฏิบัติราชการ 
ผู้บริหารการศึกษา -ผู้บริหาร สพท. นายพัชระ งามชัด รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มาปฏิบัติราชการ 
ผู้บริหารการศึกษา -ผู้บริหาร สพท. นายบัณฑิต เดชขันธ์ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มาปฏิบัติราชการ 
กลุ่มอำนวยการ นางสุจิณล์ฎา คุยลำเจียม ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย มาปฏิบัติราชการ 
กลุ่มอำนวยการ นางอิสรีย์ ปิติฤทธิ์ นักจัดการงานทั่วไป มาปฏิบัติราชการ 
กลุ่มอำนวยการ นางสุนันท์ ภูอากิจ นักจัดการงานทั่วไป มาปฏิบัติราชการ 
กลุ่มอำนวยการ นายสุเมธ ฤทธิพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการ ลาป่วย 
กลุ่มอำนวยการ นางสาวณัฏฐนันท์ ชาวชายโขง เจ้าพนักงานธุรการ มาปฏิบัติราชการ 
กลุ่มอำนวยการ นายนราธิป ศรีบุญเรือง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล มาปฏิบัติราชการ 
กลุ่มอำนวยการ นางสาวมัทธิดา พงษ์สุวรรณ์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล มาปฏิบัติราชการ 
กลุ่มอำนวยการ นายโกวิทย์ สืบศรี ลูกจ้างชั่วคราว มาปฏิบัติราชการ 
กลุ่มอำนวยการ นายสุทัศน์ ทับทอง ลูกจ้างชั่วคราว ไปราชการ 
กลุ่มอำนวยการ นางแวววิมล ศรีเมยดง แม่บ้าน มาปฏิบัติราชการ 
กลุ่มอำนวยการ นางศิริญญา ทองประเทือง แม่บ้าน มาปฏิบัติราชการ 
กลุ่มอำนวยการ นายศักดิ์สิทธิ์ นาเมืองรักษ์ ยาม มาปฏิบัติราชการ 
กลุ่มอำนวยการ นายบุญโชค อ่อนสี ยาม มาปฏิบัติราชการ 
กลุ่มนโยบายและแผน นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย มาปฏิบัติราชการ 
กลุ่มนโยบายและแผน นางสาวประไพ นันทะวงศ์ เจ้าพนักงานธุรการ มาปฏิบัติราชการ 
กลุ่มนโยบายและแผน นางภัทราพร กองแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน มาปฏิบัติราชการ 
กลุ่มนโยบายและแผน จ่าเอกพชร รักษ์มณี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน มาปฏิบัติราชการ 
กลุ่มนโยบายและแผน นางสาววลีย์พัชญ์ บุญเฉลียว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน มาปฏิบัติราชการ 
กลุ่มนโยบายและแผน นางสาวพัชรียา พลเยี่ยม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน มาปฏิบัติราชการ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล นางสาวนิตยา ตาตินิจ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย มาปฏิบัติราชการ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล ว่าที่ร้อยตรีมงคล เหล่าชัย เจ้าพนักงานธุรการ มาปฏิบัติราชการ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล นางสาวสุกัญญา น้อยมลิวรรณ เจ้าพนักงานธุรการ มาปฏิบัติราชการ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล นางสาววรรณภา มลิลา นักทรัพยากรบุคคล มาปฏิบัติราชการ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล นางจุฬารัตน์ ศรีบุญเรือง นักทรัพยากรบุคคล มาปฏิบัติราชการ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล นางสาวสิริอาภา จิตรวิขาม นักทรัพยากรบุคคล มาปฏิบัติราชการ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล นายจักรพงษ์ มานะดี นักทรัพยากรบุคคล มาปฏิบัติราชการ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล นางสาวกัณฐภรณ์ อาชีวะ นักทรัพยากรบุคคล มาปฏิบัติราชการ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล นางสาวนิภาพร น้อยปลา นักทรัพยากรบุคคล มาปฏิบัติราชการ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล นางสาวณธกร วิเศษศิริกานต์กุล นักทรัพยากรบุคคล มาปฏิบัติราชการ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล นางสาวปณิดา โปตะนนท์ นักทรัพยากรบุคคล มาปฏิบัติราชการ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล นายธนวัฒน์ นางาม เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล มาปฏิบัติราชการ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล นางสาวรวีวรรณ พจนารถบัณฑิตย์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล มาปฏิบัติราชการ 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นายนพดล เสนาอาจ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย มาปฏิบัติราชการ 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสาวภัทรวดี พฤติรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ มาปฏิบัติราชการ 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสาวกนกพิชญ์ หมื่นหาวงค์ นักวิชาการศึกษา มาปฏิบัติราชการ 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางเตือนใจ บุญบุตร นักวิชาการศึกษา มาปฏิบัติราชการ 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางญานิชศา บางเมืองแสน นักวิชาการศึกษา มาปฏิบัติราชการ 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางเสาวรี สามารถกุล นักวิชาการศึกษา มาปฏิบัติราชการ 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางรำเพย ทินกระโทก ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ไปราชการ 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางสาวอภิญญา นิรานนท์ ศึกษานิเทศก์ มาปฏิบัติราชการ 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นายวสันต์ ชัยโสม ศึกษานิเทศก์ มาปฏิบัติราชการ 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางสุธารัตน์ อุทัยแสง ศึกษานิเทศก์ มาปฏิบัติราชการ 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นายจักรพัฒน์ สมบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ มาปฏิบัติราชการ 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ว่าที่ร้อยตรีเสรี ทองคำ ศึกษานิเทศก์ มาปฏิบัติราชการ 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางสิรินาถ ทองคำ ศึกษานิเทศก์ มาปฏิบัติราชการ 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางสนธยา บุตรสาระ ศึกษานิเทศก์ มาปฏิบัติราชการ 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นายอนุชิต บัวพุฒ ศึกษานิเทศก์ ไปราชการ 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางสาวนิยากร ศรีมังคละ ศึกษานิเทศก์ มาปฏิบัติราชการ 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางอรอุมา บวรศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ มาปฏิบัติราชการ 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางกัญญาณัฐ ผาระสิทธ์ ศึกษานิเทศก์ มาปฏิบัติราชการ 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางภัทราวดี แก้วจันทร์ ศึกษานิเทศก์ มาปฏิบัติราชการ 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางสาวอลิสา ทรัพย์ประเสริฐ เจ้าพนักงานธุรการ มาปฏิบัติราชการ 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางสาวนันทภัก ดงบัง เจ้าพนักงานธุรการ มาปฏิบัติราชการ 
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางสาวนิภาพร พลสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย มาปฏิบัติราชการ 
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางสาวสุจิรา เจ๊ะดุหมัน นักวิชาการเงินและบัญชี มาปฏิบัติราชการ 
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นายชัชวาลย์ จันทราช นักวิชาการเงินและบัญชี มาปฏิบัติราชการ 
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางสาวพีรภาว์ มูลพันธ์ นักวิชาการเงินและบัญชี มาปฏิบัติราชการ 
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นายดวงดี พลาหาญ เจ้าหน้าที่พัสดุ มาปฏิบัติราชการ 
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางสาวกาญจนาภรณ์ เวียงวัง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล มาปฏิบัติราชการ 
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางสาวยุภาพร เนื่องแก้ว เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล มาปฏิบัติราชการ 
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นายชัชวาล รูปขันธ์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล มาปฏิบัติราชการ 
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางสาวศรีสุดา เหิมหอม เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล มาปฏิบัติราชการ 
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางสาวรุจาภา บุญหาญ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล มาปฏิบัติราชการ 
หน่วยตรวจสอบภายใน นางสาวชบาไพร ทวีทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ลากิจ 
หน่วยตรวจสอบภายใน นางสาวพิมพ์รภัทร์ โพธิ์เพชรเล็ก เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ลาป่วย 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายนัฐพงษ์ ผิวเหลือง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ มาปฏิบัติราชการ 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายเอราวัณ วิเศษศิริกานต์กุล พนักงานพิมพ์ดีด มาปฏิบัติราชการ 
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา นางสาวศรินยา สุขรมย์ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย มาปฏิบัติราชการ 
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา นางสาวจิราภา พันพิมพ์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล มาปฏิบัติราชการ 
กลุ่มกฎหมายและคดี นายสิปปเดช ศรีลาวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย มาปฏิบัติราชการ 
กลุ่มกฎหมายและคดี นางสาวพรลภัส ศรีมังคละ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล มาปฏิบัติราชการ 


Warning: mysql_free_result() expects parameter 1 to be resource, null given in /var/www/html/ita/person.php on line 357