รายงานการใช้จ่ายงบประมาณจำแนกตามโครงการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
วันที่ 14 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563


   รายงานแยกประเภทโครงการ
ลำดับ
ปีงบประมาณ
โครงการกิจกรรม
งบประมาณ
ใช้จ่าย
คงเหลือ
% จ่าย
1
2563
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน) งบดำเนินงานเพื่อเป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการธุรการโรงเรียนที่จ้างเพิ่มให้ครบทุกโรงเรียน (ครั้งที่ 1) (สพฐ.)
1,755,000.00
0.00
1,755,000.00
0.00
2
2563
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน) งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการธุรการโรงเรียน (ครั้งที่ 2) ค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท (สพฐ.)
2,457,000.00
0.00
2,457,000.00
0.00
3
2563
จัดสรรงบประมาณรายการค่าตอบแทนพนักงานราชการ และงบดำเนินงานรายการเงินสมทบกองทุนประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนทดแทน ครั้งที่ 3 (สพฐ.)
4,193,700.00
0.00
4,193,700.00
0.00
4
2563
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2563 ค่าสาธารณูปโภค (งบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน) ครั้งที่ 4 (สพฐ.)
1,500,000.00
0.00
1,500,000.00
0.00
5
2563
จัดสรรงบประมาณ งบดำเนินงาน รายการค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 1 (สพฐ.)
867,000.00
0.00
867,000.00
0.00
6
2563
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 (งบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน) กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่าย งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุนทั่วไป ภาคเรียนที่ 2 70 % ฯลฯ (สพฐ.)
17,028,397.00
0.00
17,028,397.00
0.00
7
2563
จัดสรรงบประมาณรายจ่าย กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต (สพฐ.)
1,008,000.00
0.00
1,008,000.00
0.00
8
2563
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ.2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) กิจกรรมการจัดการศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ งบดำเนินงาน (สพฐ.)
425,250.00
0.00
425,250.00
0.00
9
2563
จัดสรรงบประมาณกิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ และกิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค (สพฐ.)
1,500,000.00
0.00
1,500,000.00
0.00
10
2563
จัดสรรงบประมาณ งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) รายการผูกพันเดิม เพื่อเป็นค่าก่อสร้าง อาคารเรียน อาคารประกอบ ฯลฯ (สพฐ.)
9,526,800.00
0.00
9,526,800.00
0.00
11
2563
กิจกรรมการจัดการศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ค่าจ้างเดือนละ 15000 บาท เพิ่มเงินชดเชยพิเศษประกันสังคม 750 บาท (สพฐ.)
1,008,000.00
0.00
1,008,000.00
0.00
12
2563
จัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบบุคลากร รายการค่าตอบแทนพนักงานราชการและงบดำเนินงาน รายการเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (สพฐ.)
168,900.00
0.00
168,900.00
0.00
13
2563
จัดสรรงบประมาณ กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะเวลา 4 เดือน (สพฐ.)
693,000.00
0.00
693,000.00
0.00
14
2563
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณประมาณปี พ.ศ.2563 เพื่อเป็นค่าพาหนะรับ - ส่งนักเรียน กรณีรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) (สพฐ.)
872,500.00
0.00
872,500.00
0.00
15
2563
จัดสรรงบประมาณรายจ่าย 2563 กิจกรรมคืนครูให้นักเรียนสำหรับนักเรียนพิการ งบดำเนินงาน เพื่อจัดจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการสหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ระยะเวลา 4 เดือน (สพฐ.)
1,092,600.00
0.00
1,092,600.00
0.00
16
2563
กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าเช่าให้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระยะเวลา 4 เดือน (สพฐ.)
848,000.00
0.00
848,000.00
0.00
17
2563
กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ ( งบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน ) งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าจ้างนักการภารโรง จำนวน 5,860 อัตรา 3 เดือน (สพฐ.)
425,250.00
0.00
425,250.00
0.00
18
2563
กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าจ้างนักการภารโรง จำนวน 6,739 อัตรา จำนวน 3 เดือน (สพฐ.)
510,300.00
0.00
510,300.00
0.00
19
2563
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ 2563 งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ อัตราเดือนละ 15,000 บาท กองทุนประกันสังคม 5 % ระยะเวลา 6 เดือน (สพฐ.)
1,230,840.00
0.00
1,230,840.00
0.00
20
2563
การดำเนินตรวจและประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ ค่าเดินท