รายงานการใช้จ่ายงบประมาณจำแนกตามโครงการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
วันที่ 21 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562


   รายงานแยกประเภทโครงการ
ลำดับ
ปีงบประมาณ
โครงการกิจกรรม
งบประมาณ
ใช้จ่าย
คงเหลือ
% จ่าย
1
2562
รายการค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต (สพฐ.)
1,512,000.00
1,453,318.91
58,681.09
96.12
2
2562
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ (สพฐ.)
3,811,600.00
0.00
3,811,600.00
0.00
3
2562
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 (สพฐ.)
17,292,430.00
17,292,430.00
0.00
100.00
4
2562
การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบโรงเรียนปกติฯ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการผูกพันเดิม) โรงเรียนบ้านผือ (สพฐ.)
10,312,100.00
0.00
10,312,100.00
0.00
5
2562
รายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (สพฐ.)
226,800.00
226,800.00
0.00
100.00
6
2562
ค่าตอบแทนจ้างอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนเฉพาะอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ (สพฐ.)
3,402,000.00
3,402,000.00
0.00
100.00
7
2562
ค่าตอบแทนจ้างอัตราจ้างครูทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 1 (สพฐ.)
1,955,000.00
1,921,000.00
34,000.00
98.26
8
2562
รายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ เพื่อจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม (สพฐ.)
1,644,300.00
1,644,300.00
0.00
100.00
9
2562
รายการค่าตอบแทนพนักงานราชการ และงบดำเนินงาน รายการเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (สพฐ.)
3,140,880.00
3,140,800.00
80.00
100.00
10
2562
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ (สพฐ.)
596,760.00
0.00
596,760.00
0.00
11
2562
รายการค่าเช่าบ้าน เพื่อเบิกจ่ายให้ข้าราชการในสังกัดที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านทุกกรณีของปีงบประมาณ 2562 (สพฐ.)
937,200.00
760,100.00
177,100.00
81.10
12
2562
ค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภคค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงาน และติดตามพัฒนาคุณภาพการศุกษา ครั้งที่ 1 (สพฐ.)
2,000,000.00
2,000,000.00
0.00
100.00
13
2562
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการเพื่อเป็นค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (สพฐ.)
1,039,500.00
1,039,500.00
0.00
100.00
14
2562
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการเพื่อเป็นค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอย่างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ 2562 (สพฐ.)
1,039,500.00
504,000.00
535,500.00
48.48
15
2562
ค่าตอบแทนจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการให้ครบทุกโรงเรียนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ.)
1,647,000.00
1,647,000.00
0.00
100.00
16
2562
ค่าตอบแทนจ้างอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนในส่วนที่เจียดจ่ายจากงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าจ้างเดือนละ 15000 บาท (สพฐ.)
765,000.00
416,105.32
348,894.68
54.39
17
2562
ค่าใช้ในการเตรียมการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561 (สพฐ.)
20,000.00
0.00
20,000.00
0.00
18
2562
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมชี้แจงศูนย์สอบในการทำแผนการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติฯ (สพฐ.)
8,960.00
8,550.00
410.00
95.42
19
2562
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV และดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนในโครงการ DLTV (สพฐ.)
70,000.00
0.00
70,000.00
0.00
20
2562
รายการค่าสาธารณูปโภค เพื่อเป็นค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ตามนโยบายให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดหาผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 (สพฐ.)
1,305,000.00
0.00
1,305,000.00
0.00
21
2562
ค่าจ้างอัตราจ้างนักการภารโรงที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (สพฐ.)
226,800.00
0.00
226,800.00
0.00
22
2562
ค่าใช้จ่ายเดินทางของผู้ตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.)
2,900.00
0.00
2,900.00
0.00
23
2562
ค่าพาหนะและค่าเบี้ยเลี้ยงให้กับผู้เข้าร่วมประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโภชนาการภายใต้โครงการ "อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ" (สพฐ.)
15,000.00
0.00
15,000.00
0.00
24
2562
จัดสรรงบประมาณส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการดำเนินงานรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (สพฐ.)
20,000.00
0.00
20,000.00
0.00
25
2562
ค่าจ้างอัตราจ้างนักการภารโรงในส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเจียดจ่ายงบประมาณ (สพฐ.)
283,500.00
0.00
283,500.00
0.00
26
2562
ค่าก่อสร้างอาคาร สพฐ.4 (ส้วม 4 ที่นั่ง ) โรงเรียนเพียงหลวง 13 (ประชาบำรุง) (สพฐ.)
393,000.00
0.00
393,000.00
0.00
27
2562
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและแนวทางการดำเนินงานสำหรับทีมเคลื่อนไหวที่เร็ว ( Roving Teams : RT ) โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (สพฐ.)
5,500.00
0.00
5,500.00
0.00
28
2562
รายการค่าตอบแทนพนักงานราชการ และงบดำเนินงาน รายการเงินสมทบทุนประกันสังคม ครั้งที่ 2 (สพฐ.)
3,590,000.00
0.00
3,590,000.00
0.00
29
2562
โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (สพฐ.)
5,800.00
0.00
5,800.00
0.00
30
2562
โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล กิจกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ งบดำเนินงาน (สพฐ.)
9,400.00
0.00
9,400.00
0.00
31
2562
โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (สพฐ.)
5,500.00
0.00
5,500.00
0.00
32
2562
โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน การวัดประเมินผล กิจกรรมการพัฒนาระบบการทดสอบความสามารถในการอ่านของผู้เรียนระดับชาติ (สพฐ.)
197,908.00
0.00
197,908.00
0.00
33
2562
"โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย" (สพฐ.)
5,000.00
0.00
5,000.00
0.00
34
2562
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน กิจกรรมการขับเคลื่อนและสนับสนุนการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และ กิจกรรมครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (สพฐ.)
207,000.00
0.00
207,000.00
0.00
35
2562
โครงการเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรมและจริยธรรม (สพฐ.)
18,400.00
0.00
18,400.00
0.00
36
2562
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน กิจกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ (สพฐ.)
1,160,000.00
0.00
1,160,000.00
0.00
37
2562
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน กิจกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (สพฐ.)
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
38
2562
อบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง สำหรับผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น LN และวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย (สพฐ.)
3,700.00
0.00
3,700.00
0.00
39
2562
กิจกรรมงบดำเนินงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี 2562 ของลูกจ้างชั่วคราวของสำนักงานเขตพื้นที่ฯ (สพฐ.)
31,671.00
0.00
31,671.00
0.00
40
2562
ประชุมเชขิงปฏิบัติการพัฒนาผู้จัดการค่ายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและทักษะชีวิต เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ (สพฐ.)
3,000.00
0.00
3,000.00
0.00
41
2562
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน กิจกรรมสานพลังประชารัฐ (สพฐ.)
60,000.00
0.00
60,000.00
0.00
42
2562
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2 (สพฐ.)
7,113,985.00
0.00
7,113,985.00
0.00
43
2562
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (สพฐ.)
2,163,500.00
0.00
2,163,500.00
0.00
44
2562
จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2562 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ขาดแคลนบุคลากร ครั้งที่ 2 (สพฐ.)
1,041,480.00
0.00
1,041,480.00
0.00
45
2562
โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2562 (สพฐ.)
26,000.00
0.00
26,000.00
0.00
46
2562
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการความร่วมมือในการทุจริตต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบตามแนวทางของแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราลบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) (สพฐ.)
6,000.00
0.00
6,000.00
0.00
47
2562
การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2562 งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการ โรงเรียนที่จ้างตามนโยบายกระทรวงธิการ ครั้งที่ 2 (สพฐ.)
1,647,000.00
0.00
1,647,000.00
0.00
48
2562
โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดประเมินผล กิจกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพ (สพฐ.)
134,040.00
0.00
134,040.00
0.00
49
2562
ประชุมจัดทำร่างแผนพัฒนาโรงเรียนร่วมพัฒนาและร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School Project รุ่นที่ 2 (สพฐ.)
19,000.00
0.00
19,000.00
0.00
50
2562
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) (สพฐ.)
1,041,200.00
0.00
1,041,200.00
0.00
51
2562
จัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีงบประมาณ 2562 (สพฐ.)
249,000.00
0.00
249,000.00
0.00
52
2562
กิจกรรมการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมครูตามแนวทางสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล (สพฐ.)
33,000.00
0.00
33,000.00
0.00
53
2562
จัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562 รายการค่าเช่าบ้าน (สพฐ.)
2,530,800.00
0.00
2,530,800.00
0.00
54
2562
จัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมองและเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน 5.2 เปอร์เซ็นต์ ปีงบปรมะาณ 2562 (เดือนมีนาคม - กันยายน 2562 ) (สพฐ.)
1,988,280.00
0.00
1,988,280.00
0.00
55
2562
จัดสรรงบประมาณการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญาหายาเสพติดในสถานศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 (สพฐ.)
249,000.00
0.00
249,000.00
0.00
56
2562
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ 2562 (กิจกรรมโรงเรียนสุจริต) (สพฐ.)
250,000.00
0.00
250,000.00
0.00
57
2562
จัดสรรงบประมาณโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตและกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (สพฐ.)
260,000.00
0.00
260,000.00
0.00
58
2562
กิจกรรมการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทางสังคม งบดำเนินงาน เพื่อดำเนินการคัดเลือกครู สถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.)
22,500.00
0.00
22,500.00
0.00
59
2562
กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียน งบดำเนินงาน (สพฐ.)
5,800.00
0.00
5,800.00
0.00
60
2562
จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2562 งบดำเนินงาน สำหรับจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไป จัดการเรียนรวม ระยะเวลา 6 เดือน (สพฐ.)
1,644,300.00
0.00
1,644,300.00
0.00
61
2562
จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2562 เพื่อเป็นค่าจ้างอัตราจ้างนักการภารโรงที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 (สพฐ.)
226,800.00
0.00
226,800.00
0.00
62
2562
กิจกรรมค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบบุคลากร รายการค่าตอบแทนพนักงานราชการ และงบดำเนินงาน (สพฐ.)
3,090,600.00
0.00
3,090,600.00
0.00
63
2562
กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ งบดำเนินงาน เพื่อชำระสมทบกองทุนเงินทดแทน0.2% (สพฐ.)
1,476.00
0.00
1,476.00
0.00
64
2562
การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2562 เพื่อเป็นค่าจ้างอัตราจ้างนักการภารโรง (สพฐ.)
283,500.00
0.00
283,500.00
0.00
65
2562
กิจกรรมการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาราคประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) (สพฐ.)
292,000.00
0.00
292,000.00
0.00
66
2562
โครงการบ้านนักวิทยาศาตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา (สพฐ.)
39,360.00
0.00
39,360.00
0.00
67
2562
โครงการขับเคลื่อนการัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืนปี พ.ศ.2562 (สพฐ.)
5,000.00
0.00
5,000.00
0.00
68
2562
จัดสรรงบประมาณประจำปี 2562 โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สพฐ.)
77,000.00
0.00
77,000.00
0.00
69
2562
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ (สพฐ.)
1,055,250.00
0.00
1,055,250.00
0.00
70
2562
จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2562 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญาหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต 8180 อัตรา ครั้งที่ 2 (สพฐ.)
1,454,000.00
0.00
1,454,000.00
0.00
71
2562
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืนกิจกรรมครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (สพฐ.)
1,955,000.00
0.00
1,955,000.00
0.00
72
2562
จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2562 งบดำเนินงาน รายการค่าตอบแทนค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ข้าราชการสำหรับธุรการโรงเรียน ครั้งที่ 2 (สพฐ.)
3,402,000.00
0.00
3,402,000.00
0.00
73
2562
จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2562 งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าจ้างธุรการโรงเรียน ครั้งที่ 3 (สพฐ.)
244,500.00
0.00
244,500.00
0.00
74
2562
โครงการเสริมสร้างระเบียบวินัยคุณธรรม และจริยธรรม กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม (สพฐ.)
1,800,000.00
0.00
1,800,000.00
0.00
75
2562
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพคน ผลผลิตผู้การศึกษาภาคบังคับ (สพฐ.)
36,000.00
0.00
36,000.00
0.00
76
2562
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ด้านการพัฒนาศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (สพฐ.)
290,600.00
0.00
290,600.00
0.00
77
2562
การโอนเปลี่ยนแปลงจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 639 (สพฐ.)
5,036,000.00
0.00
5,036,000.00
0.00
78
2562
กิจกรรมขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (สพฐ.)
6,800.00
0.00
6,800.00
0.00
79
2562
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการนิเทศ ติดตามและประเมินผลเพศวิถีศึกษา ทักษะชีวิตและสุขภาวะในโรงเรียน (สพฐ.)
6,000.00
0.00
6,000.00
0.00
80
2562
โครงการเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรมและจริยธรรม กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ (สพฐ.)
11,000.00
0.00
11,000.00
0.00
81
2562
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา กิจกรรมหลัก ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา จำนวน 5 กิจกรรม (สพฐ.)
249,000.00
0.00
249,000.00
0.00