รายงานการใช้จ่ายงบประมาณจำแนกตามโครงการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
วันที่ 21 เดือนมกราคม พ.ศ.2564


   รายงานแยกประเภทโครงการ
ลำดับ
ปีงบประมาณ
โครงการกิจกรรม
งบประมาณ
ใช้จ่าย
คงเหลือ
% จ่าย
1
2564
รายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพี่เลี้่ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ระยะเวลา 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) (สพฐ.)
1,476,000.00
0.00
1,476,000.00
0.00
2
2564
งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ) ค่าเดินทางไปนิเทศ กำกับติดตาม และประเมินผลเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตรูปแบบ Active Leaning (สพฐ.)
5,000.00
0.00
5,000.00
0.00
3
2564
กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 3 รายการ (สพฐ.)
17,937,103.00
0.00
17,937,103.00
0.00
4
2564
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ) เพื้่อเป็นค่าตอบแทนจ้างบุคลกรวิทยาศาสตร์ อัตราเดือน 15000 บาท ระยะเวลา 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) (สพฐ.)
1,041,480.00
0.00
1,041,480.00
0.00
5
2564
ค่าใช้จ่ายการประชุม กิจกรรมการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติที่ สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ งบรายรายอื่น ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษา NT ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพ (สพฐ.)
4,680.00
0.00
4,680.00
0.00
6
2564
ประชุมปฏิบัติการพัฒนาแบบวัดความสนใจในอาชีพ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในรูปแบบอิเล็คทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 25-28 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมบียอน สวีท บางพลัด จำนวน 6000 บาท (สพฐ.)
6,000.00
0.00
6,000.00
0.00
7
2564
กิจกรรมค่าตอบแทนพนักงาน จำนวน 2 เดือน (มกราคม -กุมภาพันธ์ 2564) รายการเงินสมทบกองทุนประสังคม 2 เดือน (มกราคม - กุมภาพันธ์ 2564) งบบุคลากร 39 อัตรา รวม 2206800 งบดำเนินงาน รวม 99900 บาท (สพฐ.)
2,306,700.00
0.00
2,306,700.00
0.00
8
2564
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) รายการงบปีเดียว (สพฐ.)
18,022,000.00
0.00
18,022,000.00
0.00
9
2564
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ราคาต่อหน่วย 10 ล้านบาทขึ้นไป (รายการผูกพันเดิม) ให้กับโรงเรียนเวทีราษฏร์บำรุง (สพฐ.)
4,726,500.00
0.00
4,726,500.00
0.00
10
2564
รายจ่ายงบประมาณเพื่อเป็นค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 3 เดือน(ตุลาคม-ธันวาคม2563) (สพฐ.)
432,000.00
0.00
432,000.00
0.00
11
2564
ค่าตอบแทนการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 1 ระยะเวลา 5 เดือน (พ.ย.2563-มีนาคม2564) โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (สพฐ.)
340,000.00
0.00
340,000.00
0.00
12
2564
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาทใหกับโรงเรียนเพียงหลวง 13 (ประชาบำรุง)จำนวน 2 รายการ (สพฐ.)
1,248,100.00
0.00
1,248,100.00
0.00
13
2564
การติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 และการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS : KPI Report System) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สพท.)
20,000.00
0.00
20,000.00
0.00
14
2564
พัฒนางานประชาสัมพันธ์และการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ (สพท.)
11,000.00
0.00
11,000.00
0.00
15
2564
พัฒนาปรับปรุงดูแลอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมและครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา (สพท.)
69,000.00
0.00
69,000.00
0.00
16
2564
เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงบประมาณ การเงินและพัสดุภาครัฐ (สพท.)
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
17
2564
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา (สพท.)
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
18
2564
ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน" กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สพท.)
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
19
2564
ส่งเสริม สนับสนุน ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 (สพท.)
7,000.00
0.00
7,000.00
0.00
20
2564
พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) (สพท.)
43,000.00
0.00
43,000.00
0.00
21
2564
ขับเคลื่อนการดำเนินการตามนโยบาย ตัวชี้วัด จุดเน้นสู่เป้าหมายความสำเร็จ (สพท.)
41,000.00
0.00
41,000.00
0.00
22
2564
จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สพท.)
20,000.00
0.00
20,000.00
0.00
23
2564
พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพบุคลากรทางด้านนโยบายและแผน (สพท.)
39,000.00
0.00
39,000.00
0.00
24
2564
ขับเคลื่อนและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน (สพท.)
40,000.00
0.00
40,000.00
0.00
25
2564
นิเทศติดตามประเมินผลและการประกวดการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน และโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (สพท.)
25,000.00
0.00
25,000.00
0.00
26
2564
อนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (สพท.)
35,000.00
0.00
35,000.00
0.00
27
2564
แข่งขันทักษะวิชาการและศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (สพท.)
38,000.00
0.00
38,000.00
0.00
28
2564
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (สพท.)
33,000.00
0.00
33,000.00
0.00
29
2564
พัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย (สพท.)
10,000.00
0.00
10,000.00
0.00
30
2564
ขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแบบใหม่ DLTV/DLIT/ETV ปี 2564 (Digital Literacy) (สพท.)
18,000.00
0.00
18,000.00
0.00
31
2564
พัฒนาเครือข่ายครูแนะแนวการศึกษาและอาชีพเพื่อการมีงานทำ (สพท.)
15,000.00
0.00
15,000.00
0.00
32
2564
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 (สพท.)
15,000.00
0.00
15,000.00
0.00
33
2564
พัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สพท.)
15,000.00
0.00
15,000.00
0.00
34
2564
แข่งขันทักษะรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2564 (สพท.)
18,000.00
0.00
18,000.00
0.00
35
2564
พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา (สพท.)
18,000.00
0.00
18,000.00
0.00
36
2564
ขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (Active Learning) สู่วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (สพท.)
20,000.00
0.00
20,000.00
0.00
37
2564
ค่าใช้จ่ายตามความต้องการจำเป็นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 (สพท.)
1,106,000.00
0.00
1,106,000.00
0.00
38
2564
กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสำหรับโรงเรียนปกติ ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา งบดำเนินงาน (สพฐ.)
2,340,000.00
0.00
2,340,000.00
0.00
39
2564
กิจกรรมคืนครูให้นักเรียน สำนักเรียนพิการ รายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ข้าราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ระยะเวลา 4 เดือน (ธันวาคม 2563 - มีนาคม 2564) (สพฐ.)
108,000.00
0.00
108,000.00
0.00
40
2564
ประชุมปฏิบัติการจัดการเรียนเป็นแหล่งชุมชนแห่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ พ.ศ.2564 (วันที่ 21-24 ธันวาคม 2563) ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท เขต บางพลัด กทม. (สพท.)
5,480.00
0.00
5,480.00
0.00
41
2564
รายการก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.101/26 แบบ 3 ห้องเรียน 1 ห้องธุรการ (ใต้ถุนโล่ง) โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ งบทั้งสิ้น 2,304,000 บาท ก่อหนี้ผูกพัน 1,890,000 บาท (สพฐ.)
414.00
0.00
414.00
0.00
42
2564
โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา กิจกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล สัญญาณดาวเทียมและดำเนินการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนในโครงการการจัดการทางไกลดาวเทียม (DLTV) (สพท.)
82,000.00
0.00
82,000.00
0.00