รายงานการใช้จ่ายงบประมาณจำแนกตามโครงการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
วันที่ 27 เดือนมกราคม พ.ศ.2563


   รายงานแยกประเภทโครงการ
ลำดับ
ปีงบประมาณ
โครงการกิจกรรม
งบประมาณ
ใช้จ่าย
คงเหลือ
% จ่าย
1
2563
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน) งบดำเนินงานเพื่อเป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการธุรการโรงเรียนที่จ้างเพิ่มให้ครบทุกโรงเรียน (ครั้งที่ 1) (สพฐ.)
1,755,000.00
0.00
1,755,000.00
0.00
2
2563
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน) งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการธุรการโรงเรียน (ครั้งที่ 2) ค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท (สพฐ.)
2,457,000.00
0.00
2,457,000.00
0.00
3
2563
จัดสรรงบประมาณรายการค่าตอบแทนพนักงานราชการ และงบดำเนินงานรายการเงินสมทบกองทุนประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนทดแทน ครั้งที่ 3 (สพฐ.)
4,193,700.00
0.00
4,193,700.00
0.00
4
2563
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2563 ค่าสาธารณูปโภค (งบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน) ครั้งที่ 4 (สพฐ.)
1,500,000.00
0.00
1,500,000.00
0.00
5
2563
จัดสรรงบประมาณ งบดำเนินงาน รายการค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 1 (สพฐ.)
867,000.00
0.00
867,000.00
0.00
6
2563
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 (งบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน) กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่าย งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุนทั่วไป ภาคเรียนที่ 2 70 % ฯลฯ (สพฐ.)
17,028,397.00
0.00
17,028,397.00
0.00
7
2563
จัดสรรงบประมาณรายจ่าย กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต (สพฐ.)
1,008,000.00
0.00
1,008,000.00
0.00
8
2563
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ.2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) กิจกรรมการจัดการศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ งบดำเนินงาน (สพฐ.)
425,250.00
0.00
425,250.00
0.00
9
2563
จัดสรรงบประมาณกิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ และกิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค (สพฐ.)
1,500,000.00
0.00
1,500,000.00
0.00
10
2563
จัดสรรงบประมาณ งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) รายการผูกพันเดิม เพื่อเป็นค่าก่อสร้าง อาคารเรียน อาคารประกอบ ฯลฯ (สพฐ.)
9,526,800.00
0.00
9,526,800.00
0.00
11
2563
กิจกรรมการจัดการศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ค่าจ้างเดือนละ 15000 บาท เพิ่มเงินชดเชยพิเศษประกันสังคม 750 บาท (สพฐ.)
1,008,000.00
0.00
1,008,000.00
0.00
12
2563
จัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบบุคลากร รายการค่าตอบแทนพนักงานราชการและงบดำเนินงาน รายการเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (สพฐ.)
168,900.00
0.00
168,900.00
0.00
13
2563
จัดสรรงบประมาณ กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะเวลา 4 เดือน (สพฐ.)
693,000.00
0.00
693,000.00
0.00
14
2563
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณประมาณปี พ.ศ.2563 เพื่อเป็นค่าพาหนะรับ - ส่งนักเรียน กรณีรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) (สพฐ.)
872,500.00
0.00
872,500.00
0.00
15
2563
จัดสรรงบประมาณรายจ่าย 2563 กิจกรรมคืนครูให้นักเรียนสำหรับนักเรียนพิการ งบดำเนินงาน เพื่อจัดจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการสหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ระยะเวลา 4 เดือน (สพฐ.)
1,092,600.00
0.00
1,092,600.00
0.00
16
2563
กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าเช่าให้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระยะเวลา 4 เดือน (สพฐ.)
848,000.00
0.00
848,000.00
0.00
17
2563
กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ ( งบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน ) งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าจ้างนักการภารโรง จำนวน 5,860 อัตรา 3 เดือน (สพฐ.)
425,250.00
0.00
425,250.00
0.00
18
2563
กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าจ้างนักการภารโรง จำนวน 6,739 อัตรา จำนวน 3 เดือน (สพฐ.)
510,300.00
0.00
510,300.00
0.00
19
2563
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ 2563 งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ อัตราเดือนละ 15,000 บาท กองทุนประกันสังคม 5 % ระยะเวลา 6 เดือน (สพฐ.)
1,230,840.00
0.00
1,230,840.00
0.00
20
2563
การดำเนินตรวจและประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ ค่าเดินทางไปนิเทศ กำกับติดตาม และประเมินผลเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในรูป Active Learning (สพฐ.)
5,000.00
0.00
5,000.00
0.00
21
2563
กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ งบดำเนินงาน เพื่อสนับสนุนการดำเนินการคัดเลือกสถานศึกษา รางวัล IQA AWARD ประจำปี 2562 (สพฐ.)
5,500.00
0.00
5,500.00
0.00
22
2563
กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ งบดำเนินงาน งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2563 ระยะเวลา 4 เดือน (ตุลาคม 2562 - มกราคม 2563) (สพฐ.)
848,000.00
0.00
848,000.00
0.00
23
2563
กิจกรรมการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย (สพฐ.)
17,000.00
0.00
17,000.00
0.00
24
2563
กิจกรรมค่าใช้จ่ายบุคลากร งบดำเนินงาน รายการค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 3 เดือน (ตุลาคม - ธันวาคม) (สพฐ.)
867,000.00
0.00
867,000.00
0.00
25
2563
กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาสำหรับโรงเรียน งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าตอนแทนจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สพฐ.)
1,230,840.00
0.00
1,230,840.00
0.00
26
2563
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ โรงเรียนรอยัลเวอร์ กทม. (สพฐ.)
2,900.00
0.00
2,900.00
0.00
27
2563
กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 ค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท ชดเชยเงินประกันสังคม 450 บาท ระยะเวลา 4 เดือน (สพฐ.)
151.00
0.00
151.00
0.00
28
2563
งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าจ้างนักการภารโรง ค่าจ้าง 9,000 บาท ชดเชยประกันสังคม 450 บาท (สพฐ.)
510,300.00
0.00
510,300.00
0.00
29
2563
กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าจ้างนักการภารโรง ค่าจ้าง 9,000 บาท ชดเชยประกันสังคม 450 บาท ระยะเวลา 3 เดือน (ตุลาคม - ธันวาคม 2562) (สพฐ.)
425,250.00
0.00
425,250.00
0.00
30
2563
กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียน งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าจ้างบุคลากร อัตราค่าจ้าง วุฒิปริญาตรี ค่าจ้างเดือน 15,000 บาท ชดเชยประกันสังคม 750 บาท (สพฐ.)
693,000.00
0.00
693,000.00
0.00
31
2563
งบดำเนินงาน รายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการจัดจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ระยะเวลา 4 เดือน (สพฐ.)
1,092,600.00
0.00
1,092,600.00
0.00
32
2563
กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2562 (30%) (สพฐ.)
7,057,918.00
0.00
7,057,918.00
0.00
33
2563
กิจกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก งบรายจ่ายอื่น เพื่อเป็นค่าพาหนะ รับ-ส่งนักเรียนกรณีรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
872,500.00
0.00
872,500.00
0.00
34
2563
โครงการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ประจำปี 2563 (สพท.)
20,000.00
0.00
20,000.00
0.00
35
2563
โครงการนิเทศแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (สพท.)
300,000.00
0.00
300,000.00
0.00
36
2563
โครงการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยสังกัด สพป.หนองคาย เขต 2 (สพท.)
62,000.00
0.00
62,000.00
0.00
37
2563
โครงการประชุมพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติให้ได้รับรางวัลประเภทต่างๆประจำงบประมาณ 2563 (สพท.)
9,900.00
0.00
9,900.00
0.00
38
2563
โครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ (สพท.)
5,000.00
0.00
5,000.00
0.00
39
2563
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (สพท.)
30,000.00
0.00
30,000.00
0.00
40
2563
โครงการการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและการประชุมบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 (สพท.)
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
41
2563
โครงการติดตามและประเมินการบริหารและการจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามาตรฐานของสำนักงานเขตพื้นที่ฯ และการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ (KRS) พ.ศ.2563 (สพท.)
8,800.00
0.00
8,800.00
0.00
42
2563
โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายและข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารการศึกษา ปีการศึกษา 2563 (สพท.)
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
43
2563
โครงการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 (สพท.)
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
44
2563
โครงการศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
45,000.00
0.00
45,000.00
0.00
45
2563
โครงการแผนบริหารอัตราเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล (สพท.)
28,100.00
0.00
28,100.00
0.00
46
2563
โครงการกำกับติดตาม เร่งรัดบริหารงบประมาณ (สพท.)
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
47
2563
โครงการอบรมสัมนาเกี่ยวกับกฏหมาย อุทธรณ์และวินัยข้าราชการ (สพท.)
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
48
2563
โครงการการตรวจสอบการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด (สพท.)
20,000.00
0.00
20,000.00
0.00
49
2563
โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล กิจกรรมขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา Coding Mentor (CM) (สพฐ.)
7,200.00
0.00
7,200.00
0.00
50
2563
กิจกรรมการบริหารจัดจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (สพฐ.)
10,600.00
0.00
10,600.00
0.00
51
2563
กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคลได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมสอดคล้องตามบริบท (สพฐ.)
10,000.00
0.00
10,000.00
0.00
52
2563
กิจกรรมการจัดแนวทางการยบกระดับคุณภาพโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ School as learning Community (สพฐ.)
66,000.00
0.00
66,000.00
0.00
53
2563
กิจกรรมการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประชุมเชิงปฏิบัติการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาเครือข่ายื้องถิ่น (สพฐ.)
5,000.00
0.00
5,000.00
0.00