รายงานการใช้จ่ายงบประมาณจำแนกตามโครงการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
วันที่ 26 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563


   รายงานแยกประเภทโครงการ
ลำดับ
ปีงบประมาณ
โครงการกิจกรรม
งบประมาณ
ใช้จ่าย
คงเหลือ
% จ่าย
1
2563
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน) งบดำเนินงานเพื่อเป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการธุรการโรงเรียนที่จ้างเพิ่มให้ครบทุกโรงเรียน (ครั้งที่ 1) (สพฐ.)
1,755,000.00
0.00
1,755,000.00
0.00
2
2563
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน) งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการธุรการโรงเรียน (ครั้งที่ 2) ค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท (สพฐ.)
2,457,000.00
0.00
2,457,000.00
0.00
3
2563
จัดสรรงบประมาณรายการค่าตอบแทนพนักงานราชการ และงบดำเนินงานรายการเงินสมทบกองทุนประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนทดแทน ครั้งที่ 3 (สพฐ.)
4,193,700.00
0.00
4,193,700.00
0.00
4
2563
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2563 ค่าสาธารณูปโภค (งบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน) ครั้งที่ 4 (สพฐ.)
1,500,000.00
0.00
1,500,000.00
0.00
5
2563
จัดสรรงบประมาณ งบดำเนินงาน รายการค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 1 (สพฐ.)
867,000.00
0.00
867,000.00
0.00
6
2563
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 (งบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน) กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่าย งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุนทั่วไป ภาคเรียนที่ 2 70 % ฯลฯ (สพฐ.)
17,028,397.00
0.00
17,028,397.00
0.00
7
2563
จัดสรรงบประมาณรายจ่าย กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต (สพฐ.)
1,008,000.00
0.00
1,008,000.00
0.00
8
2563
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ.2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) กิจกรรมการจัดการศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ งบดำเนินงาน (สพฐ.)
425,250.00
0.00
425,250.00
0.00
9
2563
จัดสรรงบประมาณกิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ และกิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค (สพฐ.)
1,500,000.00
0.00
1,500,000.00
0.00
10
2563
จัดสรรงบประมาณ งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) รายการผูกพันเดิม เพื่อเป็นค่าก่อสร้าง อาคารเรียน อาคารประกอบ ฯลฯ (สพฐ.)
9,526,800.00
0.00
9,526,800.00
0.00
11
2563
กิจกรรมการจัดการศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ค่าจ้างเดือนละ 15000 บาท เพิ่มเงินชดเชยพิเศษประกันสังคม 750 บาท (สพฐ.)
1,008,000.00
0.00
1,008,000.00
0.00
12
2563
จัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบบุคลากร รายการค่าตอบแทนพนักงานราชการและงบดำเนินงาน รายการเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (สพฐ.)
168,900.00
0.00
168,900.00
0.00
13
2563
จัดสรรงบประมาณ กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะเวลา 4 เดือน (สพฐ.)
693,000.00
0.00
693,000.00
0.00
14
2563
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณประมาณปี พ.ศ.2563 เพื่อเป็นค่าพาหนะรับ - ส่งนักเรียน กรณีรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) (สพฐ.)
872,500.00
0.00
872,500.00
0.00
15
2563
จัดสรรงบประมาณรายจ่าย 2563 กิจกรรมคืนครูให้นักเรียนสำหรับนักเรียนพิการ งบดำเนินงาน เพื่อจัดจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการสหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ระยะเวลา 4 เดือน (สพฐ.)
1,092,600.00
0.00
1,092,600.00
0.00
16
2563
กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าเช่าให้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระยะเวลา 4 เดือน (สพฐ.)
848,000.00
0.00
848,000.00
0.00
17
2563
กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ ( งบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน ) งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าจ้างนักการภารโรง จำนวน 5,860 อัตรา 3 เดือน (สพฐ.)
425,250.00
0.00
425,250.00
0.00
18
2563
กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าจ้างนักการภารโรง จำนวน 6,739 อัตรา จำนวน 3 เดือน (สพฐ.)
510,300.00
0.00
510,300.00
0.00
19
2563
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ 2563 งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ อัตราเดือนละ 15,000 บาท กองทุนประกันสังคม 5 % ระยะเวลา 6 เดือน (สพฐ.)
1,230,840.00
0.00
1,230,840.00
0.00
20
2563
การดำเนินตรวจและประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ ค่าเดินทางไปนิเทศ กำกับติดตาม และประเมินผลเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในรูป Active Learning (สพฐ.)
5,000.00
0.00
5,000.00
0.00
21
2563
กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ งบดำเนินงาน เพื่อสนับสนุนการดำเนินการคัดเลือกสถานศึกษา รางวัล IQA AWARD ประจำปี 2562 (สพฐ.)
5,500.00
0.00
5,500.00
0.00
22
2563
กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ งบดำเนินงาน งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2563 ระยะเวลา 4 เดือน (ตุลาคม 2562 - มกราคม 2563) (สพฐ.)
848,000.00
0.00
848,000.00
0.00
23
2563
กิจกรรมการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย (สพฐ.)
17,000.00
0.00
17,000.00
0.00
24
2563
กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาสำหรับโรงเรียน งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าตอนแทนจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สพฐ.)
1,230,840.00
0.00
1,230,840.00
0.00
25
2563
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ โรงเรียนรอยัลเวอร์ กทม. (สพฐ.)
2,900.00
0.00
2,900.00
0.00
26
2563
กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 ค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท ชดเชยเงินประกันสังคม 450 บาท ระยะเวลา 4 เดือน (สพฐ.)
151,200.00
0.00
151,200.00
0.00
27
2563
งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าจ้างนักการภารโรง ค่าจ้าง 9,000 บาท ชดเชยประกันสังคม 450 บาท (สพฐ.)
510,300.00
0.00
510,300.00
0.00
28
2563
กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าจ้างนักการภารโรง ค่าจ้าง 9,000 บาท ชดเชยประกันสังคม 450 บาท ระยะเวลา 3 เดือน (ตุลาคม - ธันวาคม 2562) (สพฐ.)
425,250.00
0.00
425,250.00
0.00
29
2563
กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียน งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าจ้างบุคลากร อัตราค่าจ้าง วุฒิปริญาตรี ค่าจ้างเดือน 15,000 บาท ชดเชยประกันสังคม 750 บาท (สพฐ.)
693,000.00
0.00
693,000.00
0.00
30
2563
งบดำเนินงาน รายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการจัดจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ระยะเวลา 4 เดือน (สพฐ.)
1,092,600.00
0.00
1,092,600.00
0.00
31
2563
กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2562 (30%) (สพฐ.)
7,057,918.00
0.00
7,057,918.00
0.00
32
2563
กิจกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก งบรายจ่ายอื่น เพื่อเป็นค่าพาหนะ รับ-ส่งนักเรียนกรณีรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
872,500.00
0.00
872,500.00
0.00
33
2563
โครงการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ประจำปี 2563 (สพท.)
20,000.00
0.00
20,000.00
0.00
34
2563
โครงการนิเทศแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (สพท.)
300,000.00
0.00
300,000.00
0.00
35
2563
โครงการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยสังกัด สพป.หนองคาย เขต 2 (สพท.)
62,000.00
0.00
62,000.00
0.00
36
2563
โครงการประชุมพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติให้ได้รับรางวัลประเภทต่างๆประจำงบประมาณ 2563 (สพท.)
9,900.00
0.00
9,900.00
0.00
37
2563
โครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ (สพท.)
5,000.00
0.00
5,000.00
0.00
38
2563
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (สพท.)
30,000.00
0.00
30,000.00
0.00
39
2563
โครงการการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและการประชุมบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 (สพท.)
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
40
2563
โครงการติดตามและประเมินการบริหารและการจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามาตรฐานของสำนักงานเขตพื้นที่ฯ และการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ (KRS) พ.ศ.2563 (สพท.)
8,800.00
0.00
8,800.00
0.00
41
2563
โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายและข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารการศึกษา ปีการศึกษา 2563 (สพท.)
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
42
2563
โครงการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 (สพท.)
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
43
2563
โครงการศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
45,000.00
0.00
45,000.00
0.00
44
2563
โครงการแผนบริหารอัตราเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล (สพท.)
28,100.00
0.00
28,100.00
0.00
45
2563
โครงการกำกับติดตาม เร่งรัดบริหารงบประมาณ (สพท.)
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
46
2563
โครงการอบรมสัมนาเกี่ยวกับกฏหมาย อุทธรณ์และวินัยข้าราชการ (สพท.)
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
47
2563
โครงการการตรวจสอบการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด (สพท.)
20,000.00
0.00
20,000.00
0.00
48
2563
โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล กิจกรรมขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา Coding Mentor (CM) (สพฐ.)
7,200.00
0.00
7,200.00
0.00
49
2563
กิจกรรมการบริหารจัดจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (สพฐ.)
10,600.00
0.00
10,600.00
0.00
50
2563
กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคลได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมสอดคล้องตามบริบท (สพฐ.)
10,000.00
0.00
10,000.00
0.00
51
2563
กิจกรรมการจัดแนวทางการยบกระดับคุณภาพโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ School as learning Community (สพฐ.)
66,000.00
0.00
66,000.00
0.00
52
2563
กิจกรรมการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประชุมเชิงปฏิบัติการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาเครือข่ายื้องถิ่น (สพฐ.)
5,000.00
0.00
5,000.00
0.00
53
2563
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน กิจกรรมครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (สพฐ.)
867,000.00
0.00
867,000.00
0.00
54
2563
กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ งบดำเนินงาน ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดประสบการณ์โรงเรียนคุณภาพขนาดเล็กที่ประสบความสำเร็จ (สพฐ.)
7,100.00
0.00
7,100.00
0.00
55
2563
กิจกรรมการจัดการศึกษานิเทศศึกษา (งบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน) (สพฐ.)
20,000.00
0.00
20,000.00
0.00
56
2563
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 4 เดือน (สพฐ.)
1,042,900.00
0.00
1,042,900.00
0.00
57
2563
กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป (ปัจจัยนักเรียนยากจน) (สพฐ.)
2,161,000.00
0.00
2,161,000.00
0.00
58
2563
ประชุมปฏิบัติการจัดทำเกณฑ์โรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสมรรถนะเมืองรุ่นใหม่ (สพฐ.)
6,000.00
0.00
6,000.00
0.00
59
2563
กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (สพฐ.)
125,000.00
0.00
125,000.00
0.00
60
2563
กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ ค่าสาธารณูปโภค งบดำเนินงาน และการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา (สพฐ.)
2,000,000.00
0.00
2,000,000.00
0.00
61
2563
กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ งบดำเนินงาน เพื่อใช้จ่ายในการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (สพฐ.)
59,930.00
0.00
59,930.00
0.00
62
2563
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการวัดและประเมินผู้เรียนตามแนวทางการทดสอบระดับชาติ O-Net และ Nt และนานาชาติ (สพฐ.)
117,140.00
0.00
117,140.00
0.00
63
2563
กิจกรรมค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นบาน งบดำเนินงาน รายการค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 2 (สพฐ.)
164,500.00
0.00
164,500.00
0.00
64
2563
กิจกรรมการจัดการศึกษาประถทศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ งบดำเนินงาน เป็นค่าจ้างบุคลากร ระยะเวลา 1 เดือน (กุมภาพันธ์ 2563) (สพฐ.)
173,250.00
0.00
173,250.00
0.00
65
2563
กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ งบดำเนินงานบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานทำความสะอาด และพนักงานขับรถ (สพฐ.)
37,800.00
0.00
37,800.00
0.00
66
2563
กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤต ค่าจ้างรวมประกันสังคม (สพฐ.)
252,000.00
0.00
252,000.00
0.00
67
2563
กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการธุรการโรงเรียนรายเดิม ครั้งที่ 2 ค่าจ้างประกันสังคม (กุมภาพันธ์ 2563) (สพฐ.)
614,250.00
0.00
614,250.00
0.00
68
2563
กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการธุรการโรงเรียนที่จ้างเพิ่มให้ครบทุกโรงเรียน ครั้งที่ 2 ค่าจ้างเดือนละ 9000 บาท ระยะเวลา 2 เดือน (สพฐ.)
1,170,000.00
0.00
1,170,000.00
0.00
69
2563
กิจกรรมครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งบรายจ่ายอื่น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลฯ (สพฐ.)
16,300.00
0.00
16,300.00
0.00
70
2563
กิจกรรมคืนครูให้นักเรียนสำหรับเด็กพิการ งบดำเนินงาน เพื่อจัดจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนทั่วไป ฯ ระยะเวล่ 1 เดือน (กุมภาพันธ์ 2563) (สพฐ.)
278,982.00
0.00
278,982.00
0.00
71
2563
รายการค่าตอบแทนพนักงานราชการ และงบดำเนินงาน รายการเงินสมทบกองทุนประกันสังคม รอบที่ 4 (ปีการศึกษา 2560-2563) จำนวน 5 เดือน (มีนาคม 2563 - กรกฏาคม 2563) (สพฐ.)
5,608,800.00
0.00
5,608,800.00
0.00
72
2563
ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการธุรการโรงเรียนรายเดิม ครั้งที่ 3 ระยะเวลา 3 เดือน (มีนาคม-พฤษภาคม 2563) (สพฐ.)
1,842,750.00
0.00
1,842,750.00
0.00
73
2563
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต งบดำเนินงาน (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2563 (สพฐ.)
50,000.00
0.00
50,000.00
0.00
74
2563
กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา วุฒิปริญญาตรี (สพฐ.)
9,450.00
0.00
9,450.00
0.00
75
2563
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการธุรการ ครั้งที่ 3 ระยะเวลา 3 เดือน (สพฐ.)
1,755,000.00
0.00
1,755,000.00
0.00
76
2563
ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานทำความสะอาด พนักงานขับรถยนต์ ระยะเวลา 3 เดือน (สพฐ.)
113,400.00
0.00
113,400.00
0.00
77
2563
โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (DLTV) (สพฐ.)
82,000.00
0.00
82,000.00
0.00
78
2563
งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ครั้งที่ 3 (สพฐ.)
15,750.00
0.00
15,750.00
0.00
79
2563
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 เพื่อนดำเนินการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (สพฐ.)
70,000.00
0.00
70,000.00
0.00
80
2563
งบดำเนินงาน รายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ เพื่อจัดจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ระยะเวลา 6 เดือน (มีนาคม -สิงหาคม 2563) (สพฐ.)
1,638,900.00
0.00
1,638,900.00
0.00
81
2563
งบดำเนินงาน ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระยะเวลา 3 เดือน (เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2563) (สพฐ.)
636,000.00
0.00
636,000.00
0.00
82
2563
งบดำเนินงาน รายการค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 3 ระยะเวลา 4 เดือน (มีนาคม - มิถุนายน 2563) (สพฐ.)
536,000.00
0.00
536,000.00
0.00
83
2563
งบดำเนินการ ป้องกัน/ติดตามรายงานผลของบุคลากรและสถานศึกษาที่ได้รับผลจากการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid - 20) (สพฐ.)
400,000.00
0.00
400,000.00
0.00
84
2563
งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าจ้างนักการภารโรง ครั้งที่ 3 ค่าจ้างเดือนละ 9,450 บาท ระยะเวลา 3 เดือน (เมษายน - มิถุนายน 2563) (สพฐ.)
425,250.00
0.00
425,250.00
0.00
85
2563
งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัด (สพฐ.)
1,500,000.00
0.00
1,500,000.00
0.00
86
2563
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (สพฐ.)
2,879,200.00
0.00
2,879,200.00
0.00
87
2563
ค่าครุณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(งบผูกพันเดิม) โรงเรียนบ้านโพธิ์ (สพฐ.)
1,684,800.00
0.00
1,684,800.00
0.00
88
2563
กิจกรรมการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน และสิ่งก่อสร้าง (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) โรงเรียนบ้านหนองอั้ว (สพฐ.)
600,000.00
0.00
600,000.00
0.00
89
2563
การวัดและประเมินผล กิจกรรมพัฒนาคลังเครื่องมือมาตรฐานเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารการจัดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐาน ระยะที่ 2 (สพฐ.)
67,140.00
0.00
67,140.00
0.00
90
2563
กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 (70%) 1.ค่าอุปกรณ์การเรียน 2.ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนฯ (สพฐ.)
463,829.00
0.00
463,829.00
0.00
91
2563
งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนประกอบและสิ่งก่อสร้าง (สพฐ.)
1,692,600.00
0.00
1,692,600.00
0.00
92
2563
รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่ำกว่า 10 ล้านบาทบาท (สพฐ.)
900,000.00
0.00
900,000.00
0.00
93
2563
รายการถังเก็บน้ำ 2000 ลิตร สำหรับโรงเรียน 4 โรงเรียน 1.ร.ร.บ้านโนนสะอาด 2.ร.ร.บ้านนาคำมูลชมภูพร 3.ร.ร.หมู่บ้านตัวอย่าง 4.ร.ร.บ้านเหล่าโพธิ์ศรี รวม ร.ร.ละ 8300 บาท (อื่นๆ)
33,200.00
0.00
33,200.00
0.00
94
2563
ปฏิบัติงานให้ราชการเพื่อจัดจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ระยะเวลา 1 เดือน (กันยายน 2563) ครั้งที่ 2 (สพฐ.)
273,150.00
0.00
273,150.00
0.00
95
2563
จัดสรรงบประมาณ 2563 จ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ กิจกรรมครูคลังสมอง (เมษายน-กันยายน 2563) ระยะเวลา 6 เดือน ครั้งที่ 2 (สพฐ.)
1,041,480.00
0.00
1,041,480.00
0.00
96
2563
กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานทำความสะอาด และพนักงานรถยนต์ ระยะเวลา 4 เดือน (มิถุนายน - กันยายน 2563) (สพฐ.)
151,200.00
0.00
151,200.00
0.00
97
2563
กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียน (มิถุนายน - กันยายน 2563) (สพฐ.)
693,000.00
0.00
693,000.00
0.00
98
2563
กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานสำหรับคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) (สพฐ.)
19,960.00
0.00
19,960.00
0.00
99
2563
รายการค่าก่อสร้างค่าอาคารประกอบ (รายการงบปีเดียว) โรงเรียนประชาบำรุงเพียงหลวง 13 (สพฐ.)
736,200.00
0.00
736,200.00
0.00
100
2563
(รายการผูกพันใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2565) เพื่อเป็นก่อสร้างอาคารเรียน 212ล./57-ก โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง (สพฐ.)
2,647,100.00
0.00
2,647,100.00
0.00
101
2563
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการที่ยั่งยืน กิจกรรมโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) (สพฐ.)
122,000.00
0.00
122,000.00
0.00
102
2563
แจ้งจัดสรรงบประมาณ ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as learning Community) โรงเรียนชุนชนบ้านโนน-โนนสวรรค์และโรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์ศรี โรงเรียนละ 60,000 บาท (สพฐ.)
145,000.00
0.00
145,000.00
0.00
103
2563
กิจกรรมการบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (ITA Online) (สพฐ.)
21,000.00
0.00
21,000.00
0.00
104
2563
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน กิจกรรมสร้างเสริมจิตสำนึกในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (สพฐ.)
15,000.00
0.00
15,000.00
0.00
105
2563
กิจกรรมการจัดการศึกษา งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าจ้างปฏิบัติงานให้ราชการธุรการโรงเรียนรายเดิม ครั้งที่ 4 ค่าจ้างรวมเงินประกันสังคม เดือนละ 15,750 บาท ระยะเวลา 2 เดือน (มิถุนายน-กรกฏาคม 2563) งบประมาณ 1,228,500 บาท (สพฐ.)
1,228,500.00
0.00
1,228,500.00
0.00
106
2563
จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2563 สำหรับจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการธุรการโรงเรียนที่จ้างเพิ่มให้ครบทุกโรงเรียน ครั้งที่ 4 (ระยะเวลา 2 เดือน) (มิถุนายน-กรกฏาคม 2563) (สพฐ.)
1,170,000.00
0.00
1,170,000.00
0.00
107
2563
จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2563 แผนงานบุคลากรภาครัฐ รายการค่าตอบแทนพนักงานราชการและเงินเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (เพิ่มเติม) 3 เดือน (กรกฏาคม-กันยายน 2563) (สพฐ.)
108,000.00
0.00
108,000.00
0.00
108
2563
กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ งบดำเนินงาน เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2563 (สพฐ.)
8,000.00
0.00
8,000.00
0.00
109
2563
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ต่ำกว่าที่มีราคาต่ำกว่า 1 ล้านบาท (สพฐ.)
1,353,120.00
0.00
1,353,120.00
0.00
110
2563
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท จำนวน 10 โรงเรียน (สพฐ.)
942,500.00
0.00
942,500.00
0.00
111
2563
กิจกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล ปฏิบัติการพัฒนาเทคนิควิธีการสำหรับดำเนินการดิจิทัลแพลตฟอร์ม DEEP ของกระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ.)
6,000.00
0.00
6,000.00
0.00
112
2563
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (โครงการโรงเรียนสุจริต) (สพฐ.)
217,000.00
0.00
217,000.00
0.00
113
2563
กิจกรรมการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทางสังคม งบดำเนินงาน ช่วยเหลือคุ้มครองนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
70,000.00
0.00
70,000.00
0.00
114
2563
งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสมทบเงินกองทุนทดแทนประจำปี 2563 (มกราคมถึงธันวาคม 2563) (สพฐ.)
29,370.00
0.00
29,370.00
0.00
115
2563
กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติสำหรับโรงเรียนปกติ เพื่อเป็นค่าจ้างนักการภารโภง และเพิ่มเงินพิเศษชดเชย 3 เดือน (มกราคม-มีนาคม 2563) (สพฐ.)
510,300.00
0.00
510,300.00
0.00
116
2563
งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าจ้างนักการภารโรง ครั้งที่ 2 อัตราจ้าง 9000 และเงินชดเชย 450 บาท ระยะเวลา 3 เดือน (มกราคม-มีนาคม 63) (สพฐ.)
425,250.00
0.00
425,250.00
0.00
117
2563
งบดำเนินงาน ค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 4 (เดือนกรกฏาคม 2563) (สพฐ.)
134,000.00
0.00
134,000.00
0.00
118
2563
กิจกรรมครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน รายการค่าใช้จ่ายดำเนินงาน โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 1 และงวดที่ 2 กลับคืนส่วนกลาง (สพฐ.)
332,965.00
0.00
332,965.00
0.00
119
2563
กิจกรรมการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา งบรายจ่ายอื่น การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (สพฐ.)
10,000.00
0.00
10,000.00
0.00
120
2563
กิจกรรมการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ งบรายจ่ายอื่น ให้กับศูนย์แนะแนวประจำเขตพื่นที่ศึกษา (สพฐ.)
15,000.00
0.00
15,000.00
0.00
121
2563
งบรายอื่นอื่น เพื่อเป็นค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน กรณีรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2563 ครั้งที่ 1 (สพฐ.)
134,600.00
0.00
134,600.00
0.00
122
2563
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ในส่วนของเงินงบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างและการคืนเงินค่าเสาเข็ม (สพฐ.)
901,000.00
0.00
901,000.00
0.00
123
2563
ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสมรรถนะและพัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน (สพฐ.)
5,500.00
0.00
5,500.00
0.00
124
2563
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ครั้งที่ 2 (สพฐ.)
363,800.00
0.00
363,800.00
0.00
125
2563
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปี ปีการศึกษา 2563 (30%) (สพฐ.)
3,716,182.00
0.00
3,716,182.00
0.00
126
2563
งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่านักการภารโรง ครั้งที่ 5 ระยะเวลา 1 เดือน (สิงหาคม 2563) (สพฐ.)
274,050.00
0.00
274,050.00
0.00
127
2563
ประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรแกนนำการจัดการเรียนรู้ ERIC ค่าพาหนะ (สพฐ.)
900.00
0.00
900.00
0.00
128
2563
งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ครั้งที่ 5 ระยะเวลา 1 เดือน (สิงหาคม 2563) (สพฐ.)
221,250.00
0.00
221,250.00
0.00
129
2563
งบดำเนินงาน ค่าจ้างธุรการ ระยะเวลา 1 เดือน (สิงหาคม 2563) (สพฐ.)
569,250.00
0.00
569,250.00
0.00
130
2563
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท (โรงเรียนบ้านกุดแกลบ) (สพฐ.)
2,697,000.00
0.00
2,697,000.00
0.00
131
2563
กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายในการจัดการฯ ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปี 2563 (สพฐ.)
2,303,000.00
0.00
2,303,000.00
0.00
132
2563
งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าตอบแทนการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง (สพฐ.)
30,200.00
0.00
30,200.00
0.00
133
2563
ค่าครุภัณฑ์ ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท สพป.หนองคาย เขต 2 และ 2 โรงเรียน 2 รายการ (สพฐ.)
283,200.00
0.00
283,200.00
0.00
134
2563
กิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2563 (สพฐ.)
40,000.00
0.00
40,000.00
0.00
135
2563
กิจกรรมโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1ตำบล1โรงเรียนคุณภาพ) (สพฐ.)
14,700.00
0.00
14,700.00
0.00
136
2563
กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป (สพฐ.)
60,000.00
0.00
60,000.00
0.00
137
2563
กิจกรรมสนับสนุนค่าจ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
1,473,300.00
0.00
1,473,300.00
0.00
138
2563
กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับผู้เข้าอบรมครูประจำชั้นเป็นนักจิตวิทยาสถานศึกษา (สพฐ.)
3,000.00
0.00
3,000.00
0.00
139
2563
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร ณ โรงแรมเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (สพฐ.)
3,000.00
0.00
3,000.00
0.00
140
2563
งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ให้กับคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมปฎิบัติการวิเคราะห์ Work Flow (สพฐ.)
6,000.00
0.00
6,000.00
0.00
141
2563
กิจกรรมพัฒนาคลังเครื่องมือมาตรฐานเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เพื่อเป็นค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานขาดแคลนครูขั้นวิกฤต (สพฐ.)
236,250.00
0.00
236,250.00
0.00
142
2563
งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าสาธารณูปโภค ค่าบริหารสำนักงาน ค่าบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงานการพัฒนาครูเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (สพฐ.)
400,000.00
0.00
400,000.00
0.00
143
2563
กิจกรรมค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบดำเนินงาน รายการค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 5 ระยะเวลา 2 เดือน (สิงหาคม - กันยายน 2563) (สพฐ.)
268,000.00
0.00
268,000.00
0.00
144
2563
กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าดำเนินจัดหาสื่อ วัสดุ เวชภัณฑ์ประกอบกิจกรรมตามโครงการและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานศึกษา โครงการเฝ้าระวัง (สพฐ.)
54,000.00
0.00
54,000.00
0.00