รายงานการใช้จ่ายงบประมาณจำแนกตามโครงการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
วันที่ 17 เดือนมกราคม พ.ศ.2562


   รายงานแยกประเภทโครงการ
ลำดับ
ปีงบประมาณ
โครงการกิจกรรม
งบประมาณ
ใช้จ่าย
คงเหลือ
% จ่าย
1
2562
รายการค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต (สพฐ.)
1,512,000.00
0.00
1,512,000.00
0.00
2
2562
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ (สพฐ.)
3,811,600.00
0.00
3,811,600.00
0.00
3
2562
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 (สพฐ.)
17,292,430.00
0.00
17,292,430.00
0.00
4
2562
การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบโรงเรียนปกติฯ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการผูกพันเดิม) โรงเรียนบ้านผือ (สพฐ.)
10,312,100.00
0.00
10,312,100.00
0.00
5
2562
รายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (สพฐ.)
226,800.00
0.00
226,800.00
0.00
6
2562
ค่าตอบแทนจ้างอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนเฉพาะอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ (สพฐ.)
3,402,000.00
0.00
3,402,000.00
0.00
7
2562
ค่าตอบแทนจ้างอัตราจ้างครูทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 1 (สพฐ.)
1,955,000.00
0.00
1,955,000.00
0.00
8
2562
รายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ เพื่อจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม (สพฐ.)
1,644,300.00
0.00
1,644,300.00
0.00
9
2562
รายการค่าตอบแทนพนักงานราชการ และงบดำเนินงาน รายการเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (สพฐ.)
3,140,880.00
0.00
3,140,880.00
0.00
10
2562
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ (สพฐ.)
596,760.00
0.00
596,760.00
0.00
11
2562
รายการค่าเช่าบ้าน เพื่อเบิกจ่ายให้ข้าราชการในสังกัดที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านทุกกรณีของปีงบประมาณ 2562 (สพฐ.)
937,200.00
0.00
937,200.00
0.00
12
2562
ค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักงาน ค่าสาธารณูปดภคค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงาน และติดตามพัฒนาคุณภาพการศุกษา ครั้งที่ 1 (สพฐ.)
2,000,000.00
0.00
2,000,000.00
0.00
13
2562
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการเพื่อเป็นค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (สพฐ.)
1,039,500.00
0.00
1,039,500.00
0.00
14
2562
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการเพื่อเป็นค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอย่างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ 2562 (สพฐ.)
1,039,500.00
0.00
1,039,500.00
0.00
15
2562
ค่าตอบแทนจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการให้ครบทุกโรงเรียนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ.)
1,647,000.00
0.00
1,647,000.00
0.00
16
2562
ค่าตอบแทนจ้างอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนในส่วนที่เจียดจ่ายจากงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าจ้างเดือนละ 15000 บาท (สพฐ.)
765,000.00
0.00
765,000.00
0.00
17
2562
ค่าใช้ในการเตรียมการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561 (สพฐ.)
20,000.00
0.00
20,000.00
0.00
18
2562
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมชี้แจงศูนย์สอบในการทำแผนการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติฯ (สพฐ.)
8,960.00
0.00
8,960.00
0.00
19
2562
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV และดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนในโครงการ DLTV (สพฐ.)
70,000.00
0.00
70,000.00
0.00
20
2562
รายการค่าสาธารณูปโภค เพื่อเป็นค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ตามนโยบายให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดหาผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 (สพฐ.)
1,305,000.00
0.00
1,305,000.00
0.00
21
2562
ค่าจ้างอัตราจ้างนักการภารโรงที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (สพฐ.)
226,800.00
0.00
226,800.00
0.00
22
2562
ค่าใช้จ่ายเดินทางของผู้ตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.)
2,900.00
0.00
2,900.00
0.00
23
2562
ค่าพาหนะและค่าเบี้ยเลี้ยงให้กับผู้เข้าร่วมประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโภชนาการภายใต้โครงการ "อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ" (สพฐ.)
15,000.00
0.00
15,000.00
0.00
24
2562
จัดสรรงบประมาณส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการดำเนินงานรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (สพฐ.)
20,000.00
0.00
20,000.00
0.00
25
2562
ค่าจ้างอัตราจ้างนักการภารโรงในส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเจียดจ่ายงบประมาณ (สพฐ.)
283,500.00
0.00
283,500.00
0.00
26
2562
ค่าก่อสร้างอาคาร สพฐ.4 (ส้วม 4 ที่นั่ง ) โรงเรียนเพียงหลวง 13 (ประชาบำรุง) (สพฐ.)
393,000.00
0.00
393,000.00
0.00
27
2562
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและแนวทางการดำเนินงานสำหรับทีมเคลื่อนไหวที่เร็ว ( Roving Teams : RT ) โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (สพฐ.)
5,500.00
0.00
5,500.00
0.00
28
2562
รายการค่าตอบแทนพนักงานราชการ และงบดำเนินงาน รายการเงินสมทบทุนประกันสังคม ครั้งที่ 2 (สพฐ.)
3.00
0.00
3.00
0.00
29
2562
โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (สพฐ.)
5,800.00
0.00
5,800.00
0.00