รายงานการใช้จ่ายงบประมาณจำแนกตามโครงการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
วันที่ 14 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563


   สรุปรวมทั้งหมด
โครงการ สพท. งบประมาณจาก สพฐ. งบประมาณจากหน่วยงานอื่น
โครงการ สพท.
ลำดับ
ปีงบประมาณ
โครงการกิจกรรม
งบประมาณ
ใช้จ่าย
คงเหลือ
% จ่าย
1
2563
โครงการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ประจำปี 2563 (สพท.)
20,000.00
0.00
20,000.00
0.00
2
2563
โครงการนิเทศแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (สพท.)
300,000.00
0.00
300,000.00
0.00
3
2563
โครงการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยสังกัด สพป.หนองคาย เขต 2 (สพท.)
62,000.00
0.00
62,000.00
0.00
4
2563
โครงการประชุมพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติให้ได้รับรางวัลประเภทต่างๆประจำงบประมาณ 2563 (สพท.)
9,900.00
0.00
9,900.00
0.00
5
2563
โครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ (สพท.)
5,000.00
0.00
5,000.00
0.00
6
2563
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (สพท.)
30,000.00
0.00
30,000.00
0.00
7
2563
โครงการการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและการประชุมบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 (สพท.)
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
8
2563
โครงการติดตามและประเมินการบริหารและการจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามาตรฐานของสำนักงานเขตพื้นที่ฯ และการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ (KRS) พ.ศ.2563 (สพท.)
8,800.00
0.00
8,800.00
0.00
9
2563
โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายและข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารการศึกษา ปีการศึกษา 2563 (สพท.)
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
10
2563
โครงการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 (สพท.)
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
11
2563
โครงการศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
45,000.00
0.00
45,000.00
0.00
12
2563
โครงการแผนบริหารอัตราเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล (สพท.)
28,100.00
0.00
28,100.00
0.00
13
2563
โครงการกำกับติดตาม เร่งรัดบริหารงบประมาณ (สพท.)
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
14
2563
โครงการอบรมสัมนาเกี่ยวกับกฏหมาย อุทธรณ์และวินัยข้าราชการ (สพท.)
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
15
2563
โครงการการตรวจสอบการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด (สพท.)
20,000.00
0.00
20,000.00
0.00
   
รวม
1,028,800.00
0.00
1,028,800.00
0.00