ระบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
สพป.หนองคาย เขต 2
    สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
สรุปผลการประเมิน จำนวน 11,065 ครั้ง

ดีมาก
8085 (73.07 %)

ดี
819 (7.40 %)

พอใช้
661 (5.97 %)

น้อย
636 (5.75 %)

น้อยมาก
802 (7.25 %)

 

กลุ่มงาน
บุคลากร
ประเมิน
(ครั้ง)
คะแนน
เฉลี่ย
รายละเอียด
1
389
3.10
4
77
0.58
14
3,993
4.81
5
661
4.03
12
1,094
4.34
8
513
3.61
12
637
3.82
10
2,062
4.64
2
755
4.01
2
464
3.50
1
420
3.29
รวม
67
11,065
4.32

ระบบประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
พัฒนาโดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพป.หนองคาย เขต 2