ชื่อ-สกุล นางจุฬาภรณ์ จันชารี
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์
กลุ่ม กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ 0807474270
อีเมล์ aa_ju@hotmail.com
หน้าที่ตามคำสั่ง

1. กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา O-NET

      1.1 งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา

      1.2 งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา

      1.3 งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา

       1.4 งานทดสอบทางการศึกษา

 2.  กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา

       2.1  งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้

      2.2   งานส่งเสริมสนับสนุน เครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชุมชน

      2.3   งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา

      2.4  งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา

3. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

    3.1 งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ

    3.2  งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา                        

     3.3 งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

4. โครงการ Boot Camp

5. โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

6. โครงการโรงเรียนประชารัฐ

7. กลุุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

8. โครงการอาเซียน