การแข่งขันกิจกรรมรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2565 (ผู้ร่วมกิจกรรม) (วันที่ 09/07/2565)

ที่
เลขที่
ชื่อ-สกุล
หน่วยงาน/โรงเรียน
ใบวุฒิบัตร/เกียรติบัตร
1 เลขที่ ๓๕๕๐/๒๕๖๕ นางสาวสุจิตรา  พลยานนท์ 43020012 บ้านห้วยเปลวเงือก
2 เลขที่ ๓๕๕๑/๒๕๖๕ นายวรรธภณ  ประทุมธีป 43020011 หมู่บ้านตัวอย่าง
3 เลขที่ ๓๕๕๒/๒๕๖๕ เด็กชายวะนิยมพงษ์  สิทธิมะเเสน 43020012 บ้านห้วยเปลวเงือก
4 เลขที่ ๓๕๕๓/๒๕๖๕ นางสาวเมธาวี  ลุนดาพร 43020013 บ้านนาตาล
5 เลขที่ ๓๕๕๔/๒๕๖๕ นางสาวสุดารัตน์  สีโคตร 43020139 บ้านโนนสะอาด
6 เลขที่ ๓๕๕๕/๒๕๖๕ นางสาวนชนัญฑร  ทองแสน 43020133 บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์
7 เลขที่ ๓๕๕๖/๒๕๖๕ เด็กหญิงกานติ์พิชชา  มาศศรี 43020012 บ้านห้วยเปลวเงือก
8 เลขที่ ๓๕๕๗/๒๕๖๕ นางสาวพัชราภรณ์  นนยะโส 43020133 บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์
9 เลขที่ ๓๕๕๘/๒๕๖๕ นางสุธิวา  มีศรี 43020013 บ้านนาตาล
10 เลขที่ ๓๕๕๙/๒๕๖๕ ว่าที่ร.ต.อานนท์  ป้องคำสิงห์ 43020138 เวทีราษฎร์บำรุง
11 เลขที่ ๓๕๖๐/๒๕๖๕ นางสาววนิดา  จันทะศรี 43020052 บ้านวัดหลวง
12 เลขที่ ๓๕๖๑/๒๕๖๕ นายศุภกิจ  ราชบุรี 43020052 บ้านวัดหลวง
13 เลขที่ ๓๕๖๒/๒๕๖๕ นางสาวอรอุมา  แก้วอุ่น 43020060 บ้านนาเมย
14 เลขที่ ๓๕๖๓/๒๕๖๕ นางหทัยรัตน์  ประทุมธีป 43020018 ชุมชนบ้านชุมช้าง
15 เลขที่ ๓๕๖๔/๒๕๖๕ เด็กหญิงชญาน์ทิพย์  นามมนตรี 43020013 บ้านนาตาล
16 เลขที่ ๓๕๖๕/๒๕๖๕ นางปราณี  พาโส 43020122 เฝ้าไร่วิทยา
17 เลขที่ ๓๕๖๖/๒๕๖๕ ว่าที่ร.ต.หญิงจริยา  กรมทำมา 43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย
18 เลขที่ ๓๕๖๗/๒๕๖๕ นางสาวนิดหนึ่ง  สิทธิบุ่น 43020023 บ้านเซิม
19 เลขที่ ๓๕๖๘/๒๕๖๕ นางสาววิยะดี  นามคำ 43020150 บ้านพระบาทนาหงส์
20 เลขที่ ๓๕๖๙/๒๕๖๕ นายปริญญา  พิมพ์ประชา 43020135 ป่าไม้อุทิศ ๘
21 เลขที่ ๓๕๗๐/๒๕๖๕ นางอุไร  บริจาค 43020018 ชุมชนบ้านชุมช้าง
22 เลขที่ ๓๕๗๑/๒๕๖๕ เด็กหญิงธัญชนก  บุญเสร็จ 43020013 บ้านนาตาล
23 เลขที่ ๓๕๗๒/๒๕๖๕ นางสาววนิดา  ศรีทาพุฒ 43020002 บ้านใหม่
24 เลขที่ ๓๕๗๓/๒๕๖๕ นางสาววิลาวัณย์  แสวงวงศ์ 43020162 บ้านน้ำเป
25 เลขที่ ๓๕๗๔/๒๕๖๕ นางนัฐวรรณ  ชนูนันท์ 43020046 บ้านโพธิ์
26 เลขที่ ๓๕๗๕/๒๕๖๕ นางสาววีรวรรณ  ประสาร 43020050 บ้านดงกำพี้
27 เลขที่ ๓๕๗๖/๒๕๖๕ นางสาวพรทิพย์  มิตพะมา 43020060 บ้านนาเมย
28 เลขที่ ๓๕๗๗/๒๕๖๕ นางสาวเพ็ญนภา  ชนาราษฎร์ 43020003 บ้านนิคมดงบัง
29 เลขที่ ๓๕๗๘/๒๕๖๕ นายฉัตรชัย  หลอดอาษา 43020152 บ้านนายาง
30 เลขที่ ๓๕๗๙/๒๕๖๕ นางสาวนรินธ์ทิพย์  คลังแสง 43020124 รสลินคัคณางค์
31 เลขที่ ๓๕๘๐/๒๕๖๕ เด็กหญิงจินห์จุฑา  เกียรติวรกิจ 43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย
32 เลขที่ ๓๕๘๑/๒๕๖๕ นางชำนาญ  เสนาอาจ 43020019 บ้านบัว
33 เลขที่ ๓๕๘๒/๒๕๖๕ เด็กหญิงณิชชานันท์  โยธี 43020002 บ้านใหม่
34 เลขที่ ๓๕๘๓/๒๕๖๕ นางสาวกนกกานต์  แสงมณี 43020127 อนุบาลหนองควาย
35 เลขที่ ๓๕๘๔/๒๕๖๕ นายฤทธิเกียรติ  อุ่นวิเศษ 43020160 สนธิราษฎร์บำรุง
36 เลขที่ ๓๕๘๕/๒๕๖๕ นางสาวโชติมา  แก้วสียา 43020060 บ้านนาเมย
37 เลขที่ ๓๕๘๖/๒๕๖๕ นางสาววยุดา  ฤทธิ์มหา 43020157 อนุบาลนิคมเปงจาน
38 เลขที่ ๓๕๘๗/๒๕๖๕ เด็กหญิงธัญญานุช  คุณกะ 43020060 บ้านนาเมย
39 เลขที่ ๓๕๘๘/๒๕๖๕ เด็กหญิงชัญญานุช  บุญคำ 43020003 บ้านนิคมดงบัง
40 เลขที่ ๓๕๘๙/๒๕๖๕ นางสาวสุจิตรา  กาบบัว 43020003 บ้านนิคมดงบัง
41 เลขที่ ๓๕๙๐/๒๕๖๕ นายสุรพงษ์  เสนาอาจ 43020020 บ้านโนนหนามแท่ง
42 เลขที่ ๓๕๙๑/๒๕๖๕ นางฤดีมาส  ชื่นใจ 43020151 บ้านนาสิงห์
43 เลขที่ ๓๕๙๒/๒๕๖๕ นางปนะภาศรี  จูมพิลา 43020124 รสลินคัคณางค์
44 เลขที่ ๓๕๙๓/๒๕๖๕ นางสาวบรรจบพร  คำจันทร์ 43020050 บ้านดงกำพี้
45 เลขที่ ๓๕๙๔/๒๕๖๕ เด็กชายทินภัทร  ชลเทพ 43020046 บ้านโพธิ์
46 เลขที่ ๓๕๙๕/๒๕๖๕ นางศิริพร  แท่นหิน 43020029 บ้านร่องโนร่องแกมคำบอน
47 เลขที่ ๓๕๙๖/๒๕๖๕ นางสาวปิยนุช  ภูมาศ 43020138 เวทีราษฎร์บำรุง
48 เลขที่ ๓๕๙๗/๒๕๖๕ นางสาวพิชฬฎาภักดิ์  ปัตทะนนท์ 43020128 เพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
49 เลขที่ ๓๕๙๘/๒๕๖๕ เด็กหญิงชาลิณี  พันธ์จี 43020160 สนธิราษฎร์บำรุง
50 เลขที่ ๓๕๙๙/๒๕๖๕ เด็กหญิงนภาวดี  จันทะดี 43020162 บ้านน้ำเป
51 เลขที่ ๓๖๐๐/๒๕๖๕ นางหทัยรัตน์  ประทุมธีป 43020018 ชุมชนบ้านชุมช้าง
52 เลขที่ ๓๖๐๑/๒๕๖๕ นางสาววิจิตรา  บุบผา 43020002 บ้านใหม่
53 เลขที่ ๓๖๐๒/๒๕๖๕ นางอุไร  บริจาค 43020018 ชุมชนบ้านชุมช้าง
54 เลขที่ ๓๖๐๓/๒๕๖๕ นายทรงพล  นันทพล 43020161 บ้านหนองแก้ว
55 เลขที่ ๓๖๐๔/๒๕๖๕ เด็กหญิงวิชญาดา  พันธ์ขาว 43020127 อนุบาลหนองควาย
56 เลขที่ ๓๖๐๕/๒๕๖๕ นางสาวมณฑาทิพย์  ตราทอง 43020150 บ้านพระบาทนาหงส์
57 เลขที่ ๓๖๐๖/๒๕๖๕ นางชำนาญ  เสนาอาจ 43020024 บ้านท่าหนองพันทา
58 เลขที่ ๓๖๐๗/๒๕๖๕ นางสาวพรรณภา  สารบรรณ 43020020 บ้านโนนหนามแท่ง
59 เลขที่ ๓๖๐๘/๒๕๖๕ นางสาวผกามาศ  ชาญวิรัตน์ 43020059 บ้านเชียงอาด
60 เลขที่ ๓๖๐๙/๒๕๖๕ นางสาวสุนิตรา  สอนการ 43020161 บ้านหนองแก้ว
61 เลขที่ ๓๖๑๐/๒๕๖๕ นายสุรพงษ์  เสนาอาจ 43020020 บ้านโนนหนามแท่ง
62 เลขที่ ๓๖๑๑/๒๕๖๕ เด็กชายตฤณ  สิตไทย 43020023 บ้านเซิม
63 เลขที่ ๓๖๑๒/๒๕๖๕ นางสาวสาวิตรี  อเวรา 43020046 บ้านโพธิ์
64 เลขที่ ๓๖๑๓/๒๕๖๕ นางอุไรวรรณ  อุดมการเกษตร 43020022 ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี
65 เลขที่ ๓๖๑๔/๒๕๖๕ เด็กหญิงอนุศรา  คำผาสุก 43020128 เพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
66 เลขที่ ๓๖๑๕/๒๕๖๕ เด็กหญิงอริญรดา  ราชบัณฑิต 43020023 บ้านเซิม
67 เลขที่ ๓๖๑๖/๒๕๖๕ เด็กหญิงปิยาภา  เสนาภักดี 43020046 บ้านโพธิ์
68 เลขที่ ๓๖๑๗/๒๕๖๕ นางสาวสุภัสสร  สีวันคำ 43020059 บ้านเชียงอาด
69 เลขที่ ๓๖๑๘/๒๕๖๕ นางสาวธมลวรรณ  หงษ์ษา 43020016 บ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์
70 เลขที่ ๓๖๑๙/๒๕๖๕ นางสาวอัจฉราพร  คำภิเนตร 43020141 สุทธสิริโสภา
71 เลขที่ ๓๖๒๐/๒๕๖๕ นางสาวชนิสรา  อุทโท 43020141 สุทธสิริโสภา
72 เลขที่ ๓๖๒๑/๒๕๖๕ นางสาวจตุพร  ปานิเสน 43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย
73 เลขที่ ๓๖๒๒/๒๕๖๕ นางสาวโสภาวรรณ  รักษาสิน 43020014 บ้านนาเพียงใหญ่
74 เลขที่ ๓๖๒๓/๒๕๖๕ นายอดิศร  สุมังคะ 43020046 บ้านโพธิ์
75 เลขที่ ๓๖๒๔/๒๕๖๕ นางสาวจิภิญญา  ราชบัณฑิตย์ 43020030 บ้านทุ่งหลวงนาขาม
76 เลขที่ ๓๖๒๕/๒๕๖๕ นางเพชรา  หากันได้ 43020139 บ้านโนนสะอาด
77 เลขที่ ๓๖๒๖/๒๕๖๕ นางสาวอริสา  เหล่าคุณ 43020030 บ้านทุ่งหลวงนาขาม
78 เลขที่ ๓๖๒๗/๒๕๖๕ เด็กหญิงณัฐธิดา  บัวใหญ่รักษา 43020141 สุทธสิริโสภา
79 เลขที่ ๓๖๒๘/๒๕๖๕ เด็กหญิงอรพรรณ  เงินกลม 43020014 บ้านนาเพียงใหญ่
80 เลขที่ ๓๖๒๙/๒๕๖๕ เด็กหญิงภาวนา  ทองบ่อ 43020141 สุทธสิริโสภา
81 เลขที่ ๓๖๓๐/๒๕๖๕ นางสาวสิริมาศ  รอดจุ้ย 43020016 บ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์
82 เลขที่ ๓๖๓๑/๒๕๖๕ นางสาวจตุพร  ปานิเสน 43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย
83 เลขที่ ๓๖๓๒/๒๕๖๕ เด็กหญิงชุติญา  ลากุล 43020138 เวทีราษฎร์บำรุง
84 เลขที่ ๓๖๓๓/๒๕๖๕ เด็กหญิงธัญยพร  ปั่นกลาง 43020020 บ้านโนนหนามแท่ง
85 เลขที่ ๓๖๓๔/๒๕๖๕ เด็กหญิงขวัญอนงค์  รัตนมงคล 43020030 บ้านทุ่งหลวงนาขาม
86 เลขที่ ๓๖๓๕/๒๕๖๕ เด็กชายกสิณพจน์  หาญรงค์ 43020030 บ้านทุ่งหลวงนาขาม
87 เลขที่ ๓๖๓๖/๒๕๖๕ นางสาวกฤตพร  ไชยวี 43020041 บ้านหนองแอก
88 เลขที่ ๓๖๓๗/๒๕๖๕ นางมลิวัลย์  กองทิพย์ 43020050 บ้านดงกำพี้
89 เลขที่ ๓๖๓๘/๒๕๖๕ เด็กหญิงสุชาดา  พิมพ์สาร 43020020 บ้านโนนหนามแท่ง
90 เลขที่ ๓๖๓๙/๒๕๖๕ นางสาวนรินญา  กิวิลา 43020022 ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี
91 เลขที่ ๓๖๔๐/๒๕๖๕ เด็กชายกิตติทัศน์  บาตรเต็มดี 43020041 บ้านหนองแอก
92 เลขที่ ๓๖๔๑/๒๕๖๕ นางอัญชลี  อังกุรอัชฌา 43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย
93 เลขที่ ๓๖๔๒/๒๕๖๕ เด็กหญิงสิริญาภร  โคตรพันธ์ 43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย
94 เลขที่ ๓๖๔๓/๒๕๖๕ เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้วประดิษฐ์ 43020041 บ้านหนองแอก
95 เลขที่ ๓๖๔๔/๒๕๖๕ เด็กหญิงอริสา  เเข็งฤทธิ์ 43020014 บ้านนาเพียงใหญ่
96 เลขที่ ๓๖๔๕/๒๕๖๕ นางสาวสุวิสา  แป้นสุขา 43020007 บ้านกลุ่มพัฒนา
97 เลขที่ ๓๖๔๖/๒๕๖๕ นายชนะชัย  ศรีสาระ 43020128 เพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
98 เลขที่ ๓๖๔๗/๒๕๖๕ นางสุดารัตน์  โพธิ์หล้า 43020007 บ้านกลุ่มพัฒนา
99 เลขที่ ๓๖๔๘/๒๕๖๕ นายวุฒิพงษ์  กองแก้ว 43020128 เพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
100 เลขที่ ๓๖๔๙/๒๕๖๕ นางสาววริสรา  เทพนา 43020135 ป่าไม้อุทิศ ๘
101 เลขที่ ๓๖๕๐/๒๕๖๕ นางสาวศศิวิมล  ระงับพะยัญ 43020007 บ้านกลุ่มพัฒนา
102 เลขที่ ๓๖๕๑/๒๕๖๕ เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เหล่าเวียงเกตุ 43020007 บ้านกลุ่มพัฒนา
103 เลขที่ ๓๖๕๒/๒๕๖๕ เด็กหญิงพรปภัสน์  ชัยสุทัศน์ 43020007 บ้านกลุ่มพัฒนา
104 เลขที่ ๓๖๕๓/๒๕๖๕ นายอภิวัตร์  มีศรี 43020007 บ้านกลุ่มพัฒนา
105 เลขที่ ๓๖๕๔/๒๕๖๕ นางสาวธนเรรณ  สามัญตา 43020138 เวทีราษฎร์บำรุง
106 เลขที่ ๓๖๕๕/๒๕๖๕ เด็กหญิงศศิวิมล  คะมาปะเต 43020022 ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี
107 เลขที่ ๓๖๕๖/๒๕๖๕ เด็กหญิงชุติกาญจน์  ธินารัตน์ 43020122 เฝ้าไร่วิทยา
108 เลขที่ ๓๖๕๗/๒๕๖๕ เด็กชายเสฎฐวุฒิ  ชนะพันธ์ 43020138 เวทีราษฎร์บำรุง
109 เลขที่ ๓๖๕๘/๒๕๖๕ นางสาวณัฐมน  ทรงสบาย 43020122 เฝ้าไร่วิทยา
110 เลขที่ ๓๖๕๙/๒๕๖๕ เด็กหญิงวรนุช  พฤษชาติ 43020122 เฝ้าไร่วิทยา
111 เลขที่ ๓๖๖๐/๒๕๖๕ เด็กหญิงอุทัยวรรณ์  ภูจันทร์มา 43020122 เฝ้าไร่วิทยา
112 เลขที่ ๓๖๖๑/๒๕๖๕ เด็กหญิงชลลดา  ต่วนเครือ 43020003 บ้านนิคมดงบัง
113 เลขที่ ๓๖๖๒/๒๕๖๕ นายนภดล  ชื่นใจ 43020151 บ้านนาสิงห์
114 เลขที่ ๓๖๖๓/๒๕๖๕ นายพิชิตชัย  พลทองสถิตย์ 43020137 บ้านแบง
115 เลขที่ ๓๖๖๔/๒๕๖๕ นางสาวรัฐยากรณ์  ทองโท 43020166 บ้านโนนสวรรค์
116 เลขที่ ๓๖๖๕/๒๕๖๕ นายนภดล  ชื่นใจ 43020151 บ้านนาสิงห์
117 เลขที่ ๓๖๖๖/๒๕๖๕ นางฤดีมาส  ชื่นใจ 43020151 บ้านนาสิงห์
118 เลขที่ ๓๖๖๗/๒๕๖๕ เด็กหญิงเสาวณีย์  ถานบำรุง 43020166 บ้านโนนสวรรค์
119 เลขที่ ๓๖๖๘/๒๕๖๕ เด็กหญิงศุภานัน  จันสุรีย์ 43020166 บ้านโนนสวรรค์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 0-4247-1969 ต่อ 19 
User online : 2
สถิติการเข้าใช้งาน
วันนี้
5
เมื่อวานนี้
14
เดือนนี้
14
เดือนที่แล้ว
1,508
ปีปัจจุบัน
1,522
ปีที่ผ่านมา
28,584
ทั้งหมด
65,675
ตั้งแต่ 9 มีนาคม 2563