การแข่งขันกิจกรรมรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2565 (วันที่ 09/07/2565)

ที่
เลขที่
ชื่อ-สกุล
หน่วยงาน/โรงเรียน
ใบวุฒิบัตร/เกียรติบัตร
1 เลขที่ ๓๓๐๒/๒๕๖๕ เด็กหญิงกวินธิดา บุญแสน
ได้รับรางวัล เหรียญทอง(ชนะเลิศ)
กิจกรรมคัดลายมือ ชั้น ป.1-3
โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา
2 เลขที่ ๓๓๐๓/๒๕๖๕ เด็กชายนราวิชญ์ จันทะไทย์
ได้รับรางวัล เหรียญทอง(รองชนะเลิศอันดับ1)
กิจกรรมคัดลายมือ ชั้น ป.1-3
โรงเรียนป่าไม้อุทิศ๘
3 เลขที่ ๓๓๐๔/๒๕๖๕ เด็กชายปิฏิภาณ วิเศษวิสัย
ได้รับรางวัล เหรียญทอง(รองชนะเลิศอันดับ2)
กิจกรรมคัดลายมือ ชั้น ป.1-3
โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
4 เลขที่ ๓๓๐๕/๒๕๖๕ เด็กชายอธิวัฒน์ วิสุงเล
ได้รับรางวัล เหรียญทอง
กิจกรรมคัดลายมือ ชั้น ป.1-3
โรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจาน
5 เลขที่ ๓๓๐๖/๒๕๖๕ เด็กหญิงภาวนา ทองบ่อ
ได้รับรางวัล เหรียญทอง
กิจกรรมคัดลายมือ ชั้น ป.1-3
โรงเรียนสุทธสิริโสภา
6 เลขที่ ๓๓๐๗/๒๕๖๕ เด็กชายณัฐดนัย กินทิศักดิ์
ได้รับรางวัล เหรียญทอง
กิจกรรมคัดลายมือ ชั้น ป.1-3
โรงเรียนบ้านต้อน
7 เลขที่ ๓๓๐๘/๒๕๖๕ เด็กหญิงกัญญาณัฐ ภู่ระย้า
ได้รับรางวัล เหรียญทอง
กิจกรรมคัดลายมือ ชั้น ป.1-3
โรงเรียนบ้านดงกำพี้
8 เลขที่ ๓๓๐๙/๒๕๖๕ เด็กหญิงสุพิชชา ขามกอง
ได้รับรางวัล เหรียญทอง
กิจกรรมคัดลายมือ ชั้น ป.1-3
โรงเรียนรสลินคัคณางค์
9 เลขที่ ๓๓๑๐/๒๕๖๕ เด็กชายธีรภัทร ปู่วัง
ได้รับรางวัล เหรียญทอง
กิจกรรมคัดลายมือ ชั้น ป.1-3
โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง
10 เลขที่ ๓๓๑๑/๒๕๖๕ เด็กหญิงอลิสศรา จารุจิตร์
ได้รับรางวัล เหรียญทอง
กิจกรรมคัดลายมือ ชั้น ป.1-3
โรงเรียนบ้านนายาง
11 เลขที่ ๓๓๑๒/๒๕๖๕ เด็กหญิงสุชาวดี ภามาตย์
ได้รับรางวัล เหรียญทอง
กิจกรรมคัดลายมือ ชั้น ป.1-3
โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน
12 เลขที่ ๓๓๑๓/๒๕๖๕ เด็กหญิงอริญรดา ราชบัณฑิต
ได้รับรางวัล เหรียญทอง
กิจกรรมคัดลายมือ ชั้น ป.1-3
โรงเรียนบ้านเซิม
13 เลขที่ ๓๓๑๔/๒๕๖๕ เด็กหญิงปัญญาพร สุดสอาด
ได้รับรางวัล เหรียญทอง
กิจกรรมคัดลายมือ ชั้น ป.1-3
โรงเรียนทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี
14 เลขที่ ๓๓๑๕/๒๕๖๕ เด็กหญิงมัชชุพร คำแก้ว
ได้รับรางวัล เหรียญทอง
กิจกรรมคัดลายมือ ชั้น ป.1-3
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
15 เลขที่ ๓๓๑๖/๒๕๖๕ เด็กหญิงธนัตพร พูลเพิ่ม
ได้รับรางวัล เหรียญทอง
กิจกรรมคัดลายมือ ชั้น ป.1-3
โรงเรียนรุจีจินตกานนท์
16 เลขที่ ๓๓๑๗/๒๕๖๕ เด็กหญิงจินห์จุฑา เกียรติวรกิจ
ได้รับรางวัล เหรียญทอง
กิจกรรมคัดลายมือ ชั้น ป.1-3
โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
17 เลขที่ ๓๓๑๘/๒๕๖๕ เด็กหญิงฉัตรนภา ศรีชะฎา
ได้รับรางวัล เหรียญทอง
กิจกรรมคัดลายมือ ชั้น ป.1-3
โรงเรียนนิคมเจริญชัย
18 เลขที่ ๓๓๑๙/๒๕๖๕ เด็กหญิงศิริกัลยา จันทะสาร
ได้รับรางวัล เหรียญทอง
กิจกรรมคัดลายมือ ชั้น ป.1-3
โรงเรียนบ้านสามัคคีชัย
19 เลขที่ ๓๓๒๐/๒๕๖๕ เด็กหญิงวิชญาดา พันธ์ขาว
ได้รับรางวัล เหรียญทอง
กิจกรรมคัดลายมือ ชั้น ป.1-3
โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
20 เลขที่ ๓๓๒๑/๒๕๖๕ เด็กหญิงรุ่งนภา แก้วโม้
ได้รับรางวัล เหรียญทอง
กิจกรรมคัดลายมือ ชั้น ป.1-3
โรงเรียนบ้านนาชุมช้าง
21 เลขที่ ๓๓๒๒/๒๕๖๕ เด็กหญิงสุภาวดี สังข์สนั่น
ได้รับรางวัล เหรียญทอง
กิจกรรมคัดลายมือ ชั้น ป.1-3
โรงเรียนบ้านแบง
22 เลขที่ ๓๓๒๓/๒๕๖๕ เด็กหญิงพูนบานเงิน พรมคำซาว
ได้รับรางวัล เหรียญทอง
กิจกรรมคัดลายมือ ชั้น ป.1-3
โรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์
23 เลขที่ ๓๓๒๔/๒๕๖๕ เด็กหญิงทันันท์ ภูสิงห์เสื้อ
ได้รับรางวัล เหรียญทอง
กิจกรรมคัดลายมือ ชั้น ป.1-3
โรงเรียนบ้านบัว
24 เลขที่ ๓๓๒๕/๒๕๖๕ เด็กหญิงประภัสรา ชาวยศ
ได้รับรางวัล เหรียญเงิน
กิจกรรมคัดลายมือ ชั้น ป.1-3
โรงเรียนบ้านหนองอั้ว
25 เลขที่ ๓๓๒๖/๒๕๖๕ เด็กหญิงปัญญพัฒน์ บัวทอง
ได้รับรางวัล เหรียญเงิน
กิจกรรมคัดลายมือ ชั้น ป.1-3
โรงเรียนบ้านเชียงอาด
26 เลขที่ ๓๓๒๗/๒๕๖๕ เด็กชายทินภัทร ชลเทพ
ได้รับรางวัล เหรียญเงิน
กิจกรรมคัดลายมือ ชั้น ป.1-3
โรงเรียนบ้านโพธิ์
27 เลขที่ ๓๓๒๘/๒๕๖๕ เด็กหญิงปรียากร เผือดนอก
ได้รับรางวัล เหรียญเงิน
กิจกรรมคัดลายมือ ชั้น ป.1-3
โรงเรียนบ้านโปร่งสำราญ
28 เลขที่ ๓๓๒๙/๒๕๖๕ เด็กหญิงวรินทร จันทร์เรือง
ได้รับรางวัล เหรียญเงิน
กิจกรรมคัดลายมือ ชั้น ป.1-3
โรงเรียนเตชะไพบูลย์๑
29 เลขที่ ๓๓๓๐/๒๕๖๕ เด็กหญิงกานต์พิชชา มาศศรี
ได้รับรางวัล เหรียญเงิน
กิจกรรมคัดลายมือ ชั้น ป.1-3
โรงเรียนบ้านห้วยเปลวเงือก
30 เลขที่ ๓๓๓๑/๒๕๖๕ เด็กหญิงวิมลสิริ ธรรมมาสถิตย์
ได้รับรางวัล เหรียญเงิน
กิจกรรมคัดลายมือ ชั้น ป.1-3
โรงเรียนบ้านโพนแพง
31 เลขที่ ๓๓๓๒/๒๕๖๕ เด็กชายกิตติทัศน์ บาตรเต็มดี
ได้รับรางวัล เหรียญเงิน
กิจกรรมคัดลายมือ ชั้น ป.1-3
โรงเรียนบ้านหนองแอก
32 เลขที่ ๓๓๓๓/๒๕๖๕ เด็กหญิงณิชชานันท์ โยธี
ได้รับรางวัล เหรียญเงิน
กิจกรรมคัดลายมือ ชั้น ป.1-3
โรงเรียนบ้านใหม่
33 เลขที่ ๓๓๓๔/๒๕๖๕ เด็กชายจิรวัฒน์ จันสุขไสย
ได้รับรางวัล เหรียญเงิน
กิจกรรมคัดลายมือ ชั้น ป.1-3
โรงเรียนบ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี
34 เลขที่ ๓๓๓๕/๒๕๖๕ เด็กหญิงธลัชนันท์ โฮมชัย
ได้รับรางวัล เหรียญเงิน
กิจกรรมคัดลายมือ ชั้น ป.1-3
โรงเรียนบ้านนาเมย
35 เลขที่ ๓๓๓๖/๒๕๖๕ เด็กชายกสิณพจน์ หาญณรงค์
ได้รับรางวัล เหรียญเงิน
กิจกรรมคัดลายมือ ชั้น ป.1-3
โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงนาขาม
36 เลขที่ ๓๓๓๗/๒๕๖๕ เด็กหญิงกัญภัคณัฐ อรัญพันธ์
ได้รับรางวัล เหรียญเงิน
กิจกรรมคัดลายมือ ชั้น ป.1-3
โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่
37 เลขที่ ๓๓๓๘/๒๕๖๕ เด็กหญิงวนัสนันท์ ผาชา
ได้รับรางวัล เหรียญเงิน
กิจกรรมคัดลายมือ ชั้น ป.1-3
โรงเรียนบ้านร่องโนร่องแกมคำบอน
38 เลขที่ ๓๓๓๙/๒๕๖๕ เด็กชายอดิศร พุฒเขียว
ได้รับรางวัล เหรียญเงิน
กิจกรรมคัดลายมือ ชั้น ป.1-3
โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์
39 เลขที่ ๓๓๔๐/๒๕๖๕ เด็กหญิงรัตน์ชนินทร์ อินทะจักร์
ได้รับรางวัล เหรียญเงิน
กิจกรรมคัดลายมือ ชั้น ป.1-3
โรงเรียนบ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์
40 เลขที่ ๓๓๔๑/๒๕๖๕ เด็กหญิงชญาทิพย์ นามมนตรี
ได้รับรางวัล เหรียญเงิน
กิจกรรมคัดลายมือ ชั้น ป.1-3
โรงเรียนบ้านนาตาล
41 เลขที่ ๓๓๔๒/๒๕๖๕ เด็กหญิงนิศรา อาสายุทธ์
ได้รับรางวัล เหรียญเงิน
กิจกรรมคัดลายมือ ชั้น ป.1-3
โรงเรียนบ้านนาสิงห์
42 เลขที่ ๓๓๔๓/๒๕๖๕ เด็กหญิงชุติญา ลากุล
ได้รับรางวัล เหรียญเงิน
กิจกรรมคัดลายมือ ชั้น ป.1-3
โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง
43 เลขที่ ๓๓๔๔/๒๕๖๕ เด็กชายสุภัชร จันทร์โท
ได้รับรางวัล เหรียญเงิน
กิจกรรมคัดลายมือ ชั้น ป.1-3
โรงเรียนบ้านวัดหลวง
44 เลขที่ ๓๓๔๕/๒๕๖๕ เด็กหญิงจันจิรา ปุริธรรมเม
ได้รับรางวัล เหรียญเงิน
กิจกรรมคัดลายมือ ชั้น ป.1-3
โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง
45 เลขที่ ๓๓๔๖/๒๕๖๕ เด็กหญิงชัญญานุช บุญคำ
ได้รับรางวัล เหรียญเงิน
กิจกรรมคัดลายมือ ชั้น ป.1-3
โรงเรียนบ้านนิคมดงบัง
46 เลขที่ ๓๓๔๗/๒๕๖๕ เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ แขวงสารคาม
ได้รับรางวัล เหรียญเงิน
กิจกรรมคัดลายมือ ชั้น ป.1-3
โรงเรียนเพียงหลวง๑๓ ประชาบำรุง
47 เลขที่ ๓๓๔๘/๒๕๖๕ เด็กหญิงสุชาดา พิมพิมพ์สาร
ได้รับรางวัล เหรียญเงิน
กิจกรรมคัดลายมือ ชั้น ป.1-3
โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง
48 เลขที่ ๓๓๔๙/๒๕๖๕ ด.ญงจุฑาทิพย์ เหล่าเวียงเกตุ
ได้รับรางวัล เหรียญเงิน
กิจกรรมคัดลายมือ ชั้น ป.1-3
โรงเรียนบ้านกลุ่มพัฒนา
49 เลขที่ ๓๓๕๐/๒๕๖๕ เด็กหญิงชาลิณี พันธ์จี
ได้รับรางวัล เหรียญเงิน
กิจกรรมคัดลายมือ ชั้น ป.1-3
โรงเรียนสนธิราษฎร์บำรุง
50 เลขที่ ๓๓๕๑/๒๕๖๕ เด็กหญิงนภาวดี จันทะดี
ได้รับรางวัล เหรียญเงิน
กิจกรรมคัดลายมือ ชั้น ป.1-3
โรงเรียนบ้านน้ำเป
51 เลขที่ ๓๓๕๒/๒๕๖๕ เด็กหญิงสุภัสรา นาคเสน
ได้รับรางวัล เหรียญเงิน
กิจกรรมคัดลายมือ ชั้น ป.1-3
โรงเรียนบ้านหนองแก้ว
52 เลขที่ ๓๓๕๓/๒๕๖๕ นางปราณี พาโส
ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอน เหรียญทอง(ชนะเลิศ)
กิจกรรมคัดลายมือ ชั้น ป.1-3
โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา
53 เลขที่ ๓๓๕๔/๒๕๖๕ นางสุรีพรรณ ผาบสิมมา
ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอน เหรียญทอง(รองชนะเลิศอันดับ1)
กิจกรรมคัดลายมือ ชั้น ป.1-3
โรงเรียนป่าไม้อุทิศ๘
54 เลขที่ ๓๓๕๕/๒๕๖๕ นางอัญชลี อังกุรอัชฌา
ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอน เหรียญทอง(รองชนะเลิศอันดับ2)
กิจกรรมคัดลายมือ ชั้น ป.1-3
โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
55 เลขที่ ๓๓๕๖/๒๕๖๕ นางสาววยุดา ฤทธิ์มหา
ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอน เหรียญทอง
กิจกรรมคัดลายมือ ชั้น ป.1-3
โรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจาน
56 เลขที่ ๓๓๕๗/๒๕๖๕ นางสาวชนิสรา อุทโท
ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอน เหรียญทอง
กิจกรรมคัดลายมือ ชั้น ป.1-3
โรงเรียนสุทธสิริโสภา
57 เลขที่ ๓๓๕๘/๒๕๖๕ นางทิพวรรณ วรรณคำโกฎิ์
ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอน เหรียญทอง
กิจกรรมคัดลายมือ ชั้น ป.1-3
โรงเรียนบ้านต้อน
58 เลขที่ ๓๓๕๙/๒๕๖๕ นางสาวบรรจบพร คำจันทร์
ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอน เหรียญทอง
กิจกรรมคัดลายมือ ชั้น ป.1-3
โรงเรียนบ้านดงกำพี้
59 เลขที่ ๓๓๖๐/๒๕๖๕ นางประภาศรี จุมพิลา
ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอน เหรียญทอง
กิจกรรมคัดลายมือ ชั้น ป.1-3
โรงเรียนรสลินคัคณางค์
60 เลขที่ ๓๓๖๑/๒๕๖๕ นางหทัยรัตน์ ประทุมธีป
ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอน เหรียญทอง
กิจกรรมคัดลายมือ ชั้น ป.1-3
โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง
61 เลขที่ ๓๓๖๒/๒๕๖๕ นายฉัตรชัย หลอดอาษา
ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอน เหรียญทอง
กิจกรรมคัดลายมือ ชั้น ป.1-3
โรงเรียนบ้านนายาง
62 เลขที่ ๓๓๖๓/๒๕๖๕ นางสาวภาณุมาศ เที่ยงธรรม
ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอน เหรียญทอง
กิจกรรมคัดลายมือ ชั้น ป.1-3
โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน
63 เลขที่ ๓๓๖๔/๒๕๖๕ นางสาวนิดหนึ่ง สิทธิบุ่น
ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอน เหรียญทอง
กิจกรรมคัดลายมือ ชั้น ป.1-3
โรงเรียนบ้านเซิม
64 เลขที่ ๓๓๖๕/๒๕๖๕ นางอุไรวรรณ อุดมการเกษตร
ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอน เหรียญทอง
กิจกรรมคัดลายมือ ชั้น ป.1-3
โรงเรียนทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี
65 เลขที่ ๓๓๖๖/๒๕๖๕ นางเพชรา หากันได้
ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอน เหรียญทอง
กิจกรรมคัดลายมือ ชั้น ป.1-3
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
66 เลขที่ ๓๓๖๗/๒๕๖๕ นายธันวา แสนบุญมา
ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอน เหรียญทอง
กิจกรรมคัดลายมือ ชั้น ป.1-3
โรงเรียนรุจีจินตกานนท์
67 เลขที่ ๓๓๖๘/๒๕๖๕ ว่าที่ ร.ต.หญิงจริยา กรมทำมา
ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอน เหรียญทอง
กิจกรรมคัดลายมือ ชั้น ป.1-3
โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
68 เลขที่ ๓๓๖๙/๒๕๖๕ นางสาวจันทร์จิรา การะเกษ
ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอน เหรียญทอง
กิจกรรมคัดลายมือ ชั้น ป.1-3
โรงเรียนนิคมเจริญชัย
69 เลขที่ ๓๓๗๐/๒๕๖๕ ครูบ้านสามัคคีชัย
ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอน เหรียญทอง
กิจกรรมคัดลายมือ ชั้น ป.1-3
โรงเรียนบ้านสามัคคีชัย
70 เลขที่ ๓๓๗๑/๒๕๖๕ นางสาวกนกกานต์ แสงมณี
ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอน เหรียญทอง
กิจกรรมคัดลายมือ ชั้น ป.1-3
โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
71 เลขที่ ๓๓๗๒/๒๕๖๕ นางสาวธาดาวัลย์ ทองนำ
ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอน เหรียญทอง
กิจกรรมคัดลายมือ ชั้น ป.1-3
โรงเรียนบ้านนาชุมช้าง
72 เลขที่ ๓๓๗๓/๒๕๖๕ นายพิชิตชัย พลทองสถิตย์
ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอน เหรียญทอง
กิจกรรมคัดลายมือ ชั้น ป.1-3
โรงเรียนบ้านแบง
73 เลขที่ ๓๓๗๔/๒๕๖๕ นางศิริวรรณ มูลศรี
ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอน เหรียญทอง
กิจกรรมคัดลายมือ ชั้น ป.1-3
โรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์
74 เลขที่ ๓๓๗๕/๒๕๖๕ นางชำนาญ เสนาอาจ
ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอน เหรียญทอง
กิจกรรมคัดลายมือ ชั้น ป.1-3
โรงเรียนบ้านบัว
75 เลขที่ ๓๓๗๖/๒๕๖๕ นางสาวปิยวรรณ สุตะวงค์
ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอน เหรียญเงิน
กิจกรรมคัดลายมือ ชั้น ป.1-3
โรงเรียนบ้านหนองอั้ว
76 เลขที่ ๓๓๗๗/๒๕๖๕ นางสาวสุภัสสร สีวันดำ
ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอน เหรียญเงิน
กิจกรรมคัดลายมือ ชั้น ป.1-3
โรงเรียนบ้านเชียงอาด
77 เลขที่ ๓๓๗๘/๒๕๖๕ นางนัฐวรรณ ชนูนันท์
ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอน เหรียญเงิน
กิจกรรมคัดลายมือ ชั้น ป.1-3
โรงเรียนบ้านโพธิ์
78 เลขที่ ๓๓๗๙/๒๕๖๕ นางสมใจ พิสัยพันธ์
ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอน เหรียญเงิน
กิจกรรมคัดลายมือ ชั้น ป.1-3
โรงเรียนบ้านโปร่งสำราญ
79 เลขที่ ๓๓๘๐/๒๕๖๕ นายวิสาร ประนมศรี
ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอน เหรียญเงิน
กิจกรรมคัดลายมือ ชั้น ป.1-3
โรงเรียนเตชะไพบูลย์๑
80 เลขที่ ๓๓๘๑/๒๕๖๕ นางสาวสุจิตรา พลยานนท์
ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอน เหรียญเงิน
กิจกรรมคัดลายมือ ชั้น ป.1-3
โรงเรียนบ้านห้วยเปลวเงือก
81 เลขที่ ๓๓๘๒/๒๕๖๕ นายทศกัณฐ์ ปราบราบ
ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอน เหรียญเงิน
กิจกรรมคัดลายมือ ชั้น ป.1-3
โรงเรียนบ้านโพนแพง
82 เลขที่ ๓๓๘๓/๒๕๖๕ นางสาวกฤตพร ไชยวี
ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอน เหรียญเงิน
กิจกรรมคัดลายมือ ชั้น ป.1-3
โรงเรียนบ้านหนองแอก
83 เลขที่ ๓๓๘๔/๒๕๖๕ นางสาววนิดา ศรีทาพุฒ
ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอน เหรียญเงิน
กิจกรรมคัดลายมือ ชั้น ป.1-3
โรงเรียนบ้านใหม่
84 เลขที่ ๓๓๘๕/๒๕๖๕ ครูบ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี
ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอน เหรียญเงิน
กิจกรรมคัดลายมือ ชั้น ป.1-3
โรงเรียนบ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี
85 เลขที่ ๓๓๘๖/๒๕๖๕ นางสาวอรีอุมา แก้วอุ่น
ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอน เหรียญเงิน
กิจกรรมคัดลายมือ ชั้น ป.1-3
โรงเรียนบ้านนาเมย
86 เลขที่ ๓๓๘๗/๒๕๖๕ ครูบ้านทุ่งหลวงนาขาม
ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอน เหรียญเงิน
กิจกรรมคัดลายมือ ชั้น ป.1-3
โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงนาขาม
87 เลขที่ ๓๓๘๘/๒๕๖๕ นางสาวโสภาวรรณ รักษาสิน
ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอน เหรียญเงิน
กิจกรรมคัดลายมือ ชั้น ป.1-3
โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่
88 เลขที่ ๓๓๘๙/๒๕๖๕ นางศิริพร แท่นหิน
ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอน เหรียญเงิน
กิจกรรมคัดลายมือ ชั้น ป.1-3
โรงเรียนบ้านร่องโนร่องแกมคำบอน
89 เลขที่ ๓๓๙๐/๒๕๖๕ นางสาวมณฑาทิพย์ ตราทอง
ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอน เหรียญเงิน
กิจกรรมคัดลายมือ ชั้น ป.1-3
โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์
90 เลขที่ ๓๓๙๑/๒๕๖๕ นางสาวสิริมาศ รอดจุ้ย
ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอน เหรียญเงิน
กิจกรรมคัดลายมือ ชั้น ป.1-3
โรงเรียนบ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์
91 เลขที่ ๓๓๙๒/๒๕๖๕ นางสุธิวา มีศรี
ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอน เหรียญเงิน
กิจกรรมคัดลายมือ ชั้น ป.1-3
โรงเรียนบ้านนาตาล
92 เลขที่ ๓๓๙๓/๒๕๖๕ นางฤดีมาส ชื่นใจ
ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอน เหรียญเงิน
กิจกรรมคัดลายมือ ชั้น ป.1-3
โรงเรียนบ้านนาสิงห์
93 เลขที่ ๓๓๙๔/๒๕๖๕ ว่าที่ ร.ต.อานนท์ ป้องคำสิงห์
ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอน เหรียญเงิน
กิจกรรมคัดลายมือ ชั้น ป.1-3
โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง
94 เลขที่ ๓๓๙๕/๒๕๖๕ นางสาววนิดา จันทะศรี
ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอน เหรียญเงิน
กิจกรรมคัดลายมือ ชั้น ป.1-3
โรงเรียนบ้านวัดหลวง
95 เลขที่ ๓๓๙๖/๒๕๖๕ นายวรรธภณ ประทุมธีป
ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอน เหรียญเงิน
กิจกรรมคัดลายมือ ชั้น ป.1-3
โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง
96 เลขที่ ๓๓๙๗/๒๕๖๕ นางสาวเพ็ญนภา ชนาราษฎร์
ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอน เหรียญเงิน
กิจกรรมคัดลายมือ ชั้น ป.1-3
โรงเรียนบ้านนิคมดงบัง
97 เลขที่ ๓๓๙๘/๒๕๖๕ นางสาวสุบรรณ โทคำมา
ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอน เหรียญเงิน
กิจกรรมคัดลายมือ ชั้น ป.1-3
โรงเรียนเพียงหลวง๑๓ ประชาบำรุง
98 เลขที่ ๓๓๙๙/๒๕๖๕ นางสาวพรรณภา สารบรรณ
ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอน เหรียญเงิน
กิจกรรมคัดลายมือ ชั้น ป.1-3
โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง
99 เลขที่ ๓๔๐๐/๒๕๖๕ นางสาวศศิวิมล ระงับพยัญ
ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอน เหรียญเงิน
กิจกรรมคัดลายมือ ชั้น ป.1-3
โรงเรียนบ้านกลุ่มพัฒนา
100 เลขที่ ๓๔๐๑/๒๕๖๕ นายฤทธิเกียรติ อุ่นวิเศษ
ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอน เหรียญเงิน
กิจกรรมคัดลายมือ ชั้น ป.1-3
โรงเรียนสนธิราษฎร์บำรุง
101 เลขที่ ๓๔๐๒/๒๕๖๕ นางสาววิลาวัณย์ แสวงวงศ์
ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอน เหรียญเงิน
กิจกรรมคัดลายมือ ชั้น ป.1-3
โรงเรียนบ้านน้ำเป
102 เลขที่ ๓๔๐๓/๒๕๖๕ นางสาวสุนิตรา สอนการ
ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอน เหรียญเงิน
กิจกรรมคัดลายมือ ชั้น ป.1-3
โรงเรียนบ้านหนองแก้ว
103 เลขที่ ๓๔๐๔/๒๕๖๕ เด็กหญิงณัฐณิชา แก้วประดิษฐ์
ได้รับรางวัล เหรียญทอง(ชนะเลิศ)
กิจกรรมเขียนเรียงความ ชั้น ป.๔-๖
โรงเรียนบ้านหนองแอก
104 เลขที่ ๓๔๐๕/๒๕๖๕ เด็กหญิงปรีญา สีเหลือง
ได้รับรางวัล เหรียญทอง(รองชนะเลิศอันดับ 1 )
กิจกรรมเขียนเรียงความ ชั้น ป.๔-๖
โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
105 เลขที่ ๓๔๐๖/๒๕๖๕ เด็กหญิงขวัญอนงค์ รัตนมงคล
ได้รับรางวัล เหรียญทอง(รองชนะเลิศอันดับ 2 )
กิจกรรมเขียนเรียงความ ชั้น ป.๔-๖
โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงนาขาม
106 เลขที่ ๓๔๐๗/๒๕๖๕ เด็กหญิงธัญยพร ปั่นกลาง
ได้รับรางวัล เหรียญทอง
กิจกรรมเขียนเรียงความ ชั้น ป.๔-๖
โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง
107 เลขที่ ๓๔๐๘/๒๕๖๕ เด็กหญิงพนิดา พิมพ์สวัสดิ์
ได้รับรางวัล เหรียญทอง
กิจกรรมเขียนเรียงความ ชั้น ป.๔-๖
โรงเรียนบ้านวัดหลวง
108 เลขที่ ๓๔๐๙/๒๕๖๕ เด็กหญิงจิราพัชร บุตตะสัตย์
ได้รับรางวัล เหรียญทอง
กิจกรรมเขียนเรียงความ ชั้น ป.๔-๖
โรงเรียนบ้านเชียงอาด
109 เลขที่ ๓๔๑๐/๒๕๖๕ เด็กหญิงฐิตาภา ศรีหาตา
ได้รับรางวัล เหรียญทอง
กิจกรรมเขียนเรียงความ ชั้น ป.๔-๖
โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
110 เลขที่ ๓๔๑๑/๒๕๖๕ เด็กหญิงพรปภัสณ์ ชัยสุทัศน์
ได้รับรางวัล เหรียญเงิน
กิจกรรมเขียนเรียงความ ชั้น ป.๔-๖
โรงเรียนบ้านกลุ่มพัฒนา
111 เลขที่ ๓๔๑๒/๒๕๖๕ เด็กหญิงปพิชญา ชัยสิทธิ์
ได้รับรางวัล เหรียญเงิน
กิจกรรมเขียนเรียงความ ชั้น ป.๔-๖
โรงเรียนบ้านต้อน
112 เลขที่ ๓๔๑๓/๒๕๖๕ เด็กหญิงวิภาภรณ์ ประทำยาเต
ได้รับรางวัล เหรียญเงิน
กิจกรรมเขียนเรียงความ ชั้น ป.๔-๖
โรงเรียนบ้านหนองยาง
113 เลขที่ ๓๔๑๔/๒๕๖๕ เด็กชายตฤณ สิตไทย
ได้รับรางวัล เหรียญเงิน
กิจกรรมเขียนเรียงความ ชั้น ป.๔-๖
โรงเรียนบ้านเซิม
114 เลขที่ ๓๔๑๕/๒๕๖๕ เด็กชายธีรศักดิ์ ใจสุข
ได้รับรางวัล เหรียญเงิน
กิจกรรมเขียนเรียงความ ชั้น ป.๔-๖
โรงเรียนบ้านนาเพียงน้อยนาสมบูร์
115 เลขที่ ๓๔๑๖/๒๕๖๕ เด็กหญิงวิธิตา ปัจฉิมบูรณ์
ได้รับรางวัล เหรียญเงิน
กิจกรรมเขียนเรียงความ ชั้น ป.๔-๖
โรงเรียนบ้านใหม่
116 เลขที่ ๓๔๑๗/๒๕๖๕ เด็กหญิงนภสร ปราบมนตรี
ได้รับรางวัล เหรียญเงิน
กิจกรรมเขียนเรียงความ ชั้น ป.๔-๖
โรงเรียนบ้านนาสิงห์
117 เลขที่ ๓๔๑๘/๒๕๖๕ เด็กหญิงณัฐธิดาภรณ์ กำทรัพย์
ได้รับรางวัล เหรียญเงิน
กิจกรรมเขียนเรียงความ ชั้น ป.๔-๖
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
118 เลขที่ ๓๔๑๙/๒๕๖๕ เด็กหญิงนราพร ชัยเนตร
ได้รับรางวัล เหรียญเงิน
กิจกรรมเขียนเรียงความ ชั้น ป.๔-๖
โรงเรียนบ้านดงกำพี้
119 เลขที่ ๓๔๒๐/๒๕๖๕ เด็กหญิงกัญญาณัฐ สนใจ
ได้รับรางวัล เหรียญเงิน
กิจกรรมเขียนเรียงความ ชั้น ป.๔-๖
โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน
120 เลขที่ ๓๔๒๑/๒๕๖๕ เด็กหญิงชลธิชา จันทกาญจน์
ได้รับรางวัล เหรียญเงิน
กิจกรรมเขียนเรียงความ ชั้น ป.๔-๖
โรงเรียนบ้านโปร่งสำราญ
121 เลขที่ ๓๔๒๒/๒๕๖๕ เด็กหญิงธัญญานุช คุณกะ
ได้รับรางวัล เหรียญเงิน
กิจกรรมเขียนเรียงความ ชั้น ป.๔-๖
โรงเรียนบ้านนาเมย
122 เลขที่ ๓๔๒๓/๒๕๖๕ เด็กหญิงอนุศรา คำผาสุก
ได้รับรางวัล เหรียญเงิน
กิจกรรมเขียนเรียงความ ชั้น ป.๔-๖
โรงเรียนเพียงหลวง 13
123 เลขที่ ๓๔๒๔/๒๕๖๕ เด็กหญิงสิริญาภรณ์ โคตรพันธ์
ได้รับรางวัล เหรียญเงิน
กิจกรรมเขียนเรียงความ ชั้น ป.๔-๖
โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
124 เลขที่ ๓๔๒๕/๒๕๖๕ เด็กหญิงแพรวา สาริคาน
ได้รับรางวัล เหรียญเงิน
กิจกรรมเขียนเรียงความ ชั้น ป.๔-๖
โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์
125 เลขที่ ๓๔๒๖/๒๕๖๕ เด็กหญิงติณณา คงประสิทธิ์
ได้รับรางวัล เหรียญเงิน
กิจกรรมเขียนเรียงความ ชั้น ป.๔-๖
โรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจาน
126 เลขที่ ๓๔๒๗/๒๕๖๕ เด็กหญิงณัฐธิดา บัวใหญ่รักษา
ได้รับรางวัล เหรียญเงิน
กิจกรรมเขียนเรียงความ ชั้น ป.๔-๖
โรงเรียนสุทธสิริโสภา
127 เลขที่ ๓๔๒๘/๒๕๖๕ เด็กชายพิศิษฏ์ ศรีสมบูรณ์
ได้รับรางวัล เหรียญเงิน
กิจกรรมเขียนเรียงความ ชั้น ป.๔-๖
โรงเรียนบ้านร่องโนร่องแกมคำบอน
128 เลขที่ ๓๔๒๙/๒๕๖๕ เด็กหญิงชาลิสา สอาดนาดี
ได้รับรางวัล เหรียญเงิน
กิจกรรมเขียนเรียงความ ชั้น ป.๔-๖
โรงเรียนนิคมเจริญชัย
129 เลขที่ ๓๔๓๐/๒๕๖๕ เด็กหญิงอาลิสา บรรเทา
ได้รับรางวัล เหรียญเงิน
กิจกรรมเขียนเรียงความ ชั้น ป.๔-๖
โรงเรียนบ้านสามัคคีชัย
130 เลขที่ ๓๔๓๑/๒๕๖๕ เด็กชายสายชล ประชารุง
ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง
กิจกรรมเขียนเรียงความ ชั้น ป.๔-๖
โรงเรียนบ้านแบง
131 เลขที่ ๓๔๓๒/๒๕๖๕ เด็กหญิงอัจฉราพร เปสี
ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง
กิจกรรมเขียนเรียงความ ชั้น ป.๔-๖
โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๘
132 เลขที่ ๓๔๓๓/๒๕๖๕ เด็กหญิงกนกนาค จันทะเข้
ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง
กิจกรรมเขียนเรียงความ ชั้น ป.๔-๖
โรงเรียนบ้านบัว
133 เลขที่ ๓๔๓๔/๒๕๖๕ เด็กหญิงภัทรชริตา โสภักดี
ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง
กิจกรรมเขียนเรียงความ ชั้น ป.๔-๖
โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง
134 เลขที่ ๓๔๓๕/๒๕๖๕ เด็กหญิงชลลดา ต่วนเครือ
ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง
กิจกรรมเขียนเรียงความ ชั้น ป.๔-๖
โรงเรียนบ้านนิคมดงบัง
135 เลขที่ ๓๔๓๖/๒๕๖๕ เด็กหญิงศศิวิมล คะมาปะเต
ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง
กิจกรรมเขียนเรียงความ ชั้น ป.๔-๖
โรงเรียนทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี
136 เลขที่ ๓๔๓๗/๒๕๖๕ เด็กหญิงธันยชนก บุญเสิรฐ
ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง
กิจกรรมเขียนเรียงความ ชั้น ป.๔-๖
โรงเรียนบ้านนาตาล
137 เลขที่ ๓๔๓๘/๒๕๖๕ เด็กหญิงช่อชัยพฤกษ์ ทองเกลียว
ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง
กิจกรรมเขียนเรียงความ ชั้น ป.๔-๖
โรงเรียนบ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี
138 เลขที่ ๓๔๓๙/๒๕๖๕ เด็กหญิง รัตติกาล ประเสริฐสังข์
ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง
กิจกรรมเขียนเรียงความ ชั้น ป.๔-๖
โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่
139 เลขที่ ๓๔๔๐/๒๕๖๕ เด็กหญิงสิริรทรา พรหมบุญศรี
ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง
กิจกรรมเขียนเรียงความ ชั้น ป.๔-๖
โรงเรียนบ้านนายาง
140 เลขที่ ๓๔๔๑/๒๕๖๕ เด็กชายวะนิยมพงษ์ สิทธิมะแล้น
ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง
กิจกรรมเขียนเรียงความ ชั้น ป.๔-๖
โรงเรียนบ้านห้วยเปลวเหงือก
141 เลขที่ ๓๔๔๒/๒๕๖๕ เด็กหญิงฝนน้ำทิพย์ วิเชียรเลิศ
ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง
กิจกรรมเขียนเรียงความ ชั้น ป.๔-๖
โรงเรียนหนองจอกโนนสมบูรณ์
142 เลขที่ ๓๔๔๓/๒๕๖๕ เด็กหญิงจินตนาภัส โทบุตร
ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง
กิจกรรมเขียนเรียงความ ชั้น ป.๔-๖
โรงเรียนรสลินคัคณางค์
143 เลขที่ ๓๔๔๔/๒๕๖๕ เด็กหญิงนรินทิพย์ จันสุรีย์
ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง
กิจกรรมเขียนเรียงความ ชั้น ป.๔-๖
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
144 เลขที่ ๓๔๔๕/๒๕๖๕ เด็กหญิงศศิวิมล นุมัติ
ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง
กิจกรรมเขียนเรียงความ ชั้น ป.๔-๖
โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง
145 เลขที่ ๓๔๔๖/๒๕๖๕ เด็กหญิงอินทิรา ดำเนิน
ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง
กิจกรรมเขียนเรียงความ ชั้น ป.๔-๖
โรงเรียนรุจีจินตกานนท์
146 เลขที่ ๓๔๔๗/๒๕๖๕ เด็กหญิงอานุ้ย พรมวงษ์
ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง
กิจกรรมเขียนเรียงความ ชั้น ป.๔-๖
โรงเรียนชุมชุนบ้านชุมช้าง
147 เลขที่ ๓๔๔๘/๒๕๖๕ เด็กหญิงพัชราภา สิงห์โต
ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง
กิจกรรมเขียนเรียงความ ชั้น ป.๔-๖
โรงเรียนบ้านโพนแพง
148 เลขที่ ๓๔๔๙/๒๕๖๕ เด็กหญิงวรนุช พฤษชาติ
ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง
กิจกรรมเขียนเรียงความ ชั้น ป.๔-๖
โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา
149 เลขที่ ๓๔๕๐/๒๕๖๕ เด็กหญิงรวินท์วิภา ดาวเรื่อง
ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง
กิจกรรมเขียนเรียงความ ชั้น ป.๔-๖
โรงเรียนบ้านนาชุมช้าง
150 เลขที่ ๓๔๕๑/๒๕๖๕ เด็กหญิงอนุธิดา สุรวงษ์
ได้รับรางวัล เข้าร่วม
กิจกรรมเขียนเรียงความ ชั้น ป.๔-๖
โรงเรียนบ้านหนองแก้ว
151 เลขที่ ๓๔๕๒/๒๕๖๕ นางสาวกฤตพร ไชยวี
ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอน เหรียญทอง(ชนะเลิศ)
กิจกรรมเขียนเรียงความ ชั้น ป.๔-๖
โรงเรียนบ้านหนองแอก
152 เลขที่ ๓๔๕๓/๒๕๖๕ นางสาววิไลลักษณ์ อุราชา
ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอน เหรียญทอง(รองชนะเลิศอันดับ 1 )
กิจกรรมเขียนเรียงความ ชั้น ป.๔-๖
โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
153 เลขที่ ๓๔๕๔/๒๕๖๕ นางสาวอริสา เหล่าคุณ
ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอน เหรียญทอง(รองชนะเลิศอันดับ 2 )
กิจกรรมเขียนเรียงความ ชั้น ป.๔-๖
โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงนาขาม
154 เลขที่ ๓๔๕๕/๒๕๖๕ นางสาวพรรณภา สารบรรณ
ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอน เหรียญทอง
กิจกรรมเขียนเรียงความ ชั้น ป.๔-๖
โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง
155 เลขที่ ๓๔๕๖/๒๕๖๕ นายศุภกิจ ราชบุรี
ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอน เหรียญทอง
กิจกรรมเขียนเรียงความ ชั้น ป.๔-๖
โรงเรียนบ้านวัดหลวง
156 เลขที่ ๓๔๕๗/๒๕๖๕ นางสาวผกามาศ ชาญวิรัตน์
ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอน เหรียญทอง
กิจกรรมเขียนเรียงความ ชั้น ป.๔-๖
โรงเรียนบ้านเชียงอาด
157 เลขที่ ๓๔๕๘/๒๕๖๕ นางสาวมินตรา จันทะไทย์
ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอน เหรียญทอง
กิจกรรมเขียนเรียงความ ชั้น ป.๔-๖
โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
158 เลขที่ ๓๔๕๙/๒๕๖๕ นายอภิวัตร์ มีศรี
ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอน เหรียญเงิน
กิจกรรมเขียนเรียงความ ชั้น ป.๔-๖
โรงเรียนบ้านกลุ่มพัฒนา
159 เลขที่ ๓๔๖๐/๒๕๖๕ นางพัศนีย์ ดวงจำปา
ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอน เหรียญเงิน
กิจกรรมเขียนเรียงความ ชั้น ป.๔-๖
โรงเรียนบ้านต้อน
160 เลขที่ ๓๔๖๑/๒๕๖๕ นายก้องหล้า พรมดวงดี
ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอน เหรียญเงิน
กิจกรรมเขียนเรียงความ ชั้น ป.๔-๖
โรงเรียนบ้านหนองยาง
161 เลขที่ ๓๔๖๒/๒๕๖๕ นางสาวนิดหนึ่ง สิทธิบุ่น
ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอน เหรียญเงิน
กิจกรรมเขียนเรียงความ ชั้น ป.๔-๖
โรงเรียนบ้านเซิม
162 เลขที่ ๓๔๖๓/๒๕๖๕ นางสาวธมลวรรณ หงษ์ษา
ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอน เหรียญเงิน
กิจกรรมเขียนเรียงความ ชั้น ป.๔-๖
โรงเรียนบ้านนาเพียงน้อยนาสมบูร์
163 เลขที่ ๓๔๖๔/๒๕๖๕ นางสาววิจิตรา บุบผา
ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอน เหรียญเงิน
กิจกรรมเขียนเรียงความ ชั้น ป.๔-๖
โรงเรียนบ้านใหม่
164 เลขที่ ๓๔๖๕/๒๕๖๕ นางฤดีมาส ชื่นใจ
ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอน เหรียญเงิน
กิจกรรมเขียนเรียงความ ชั้น ป.๔-๖
โรงเรียนบ้านนาสิงห์
165 เลขที่ ๓๔๖๖/๒๕๖๕ นางสาวสุดารัตน์ สีโคตร
ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอน เหรียญเงิน
กิจกรรมเขียนเรียงความ ชั้น ป.๔-๖
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
166 เลขที่ ๓๔๖๗/๒๕๖๕ นางสาวมลิวัลย์ กองทิพย์
ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอน เหรียญเงิน
กิจกรรมเขียนเรียงความ ชั้น ป.๔-๖
โรงเรียนบ้านดงกำพี้
167 เลขที่ ๓๔๖๘/๒๕๖๕ นางสาววราภรณ์ สิงห์ทองทราย
ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอน เหรียญเงิน
กิจกรรมเขียนเรียงความ ชั้น ป.๔-๖
โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน
168 เลขที่ ๓๔๖๙/๒๕๖๕ นางสมใจ พิสัยพันธ์
ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอน เหรียญเงิน
กิจกรรมเขียนเรียงความ ชั้น ป.๔-๖
โรงเรียนบ้านโปร่งสำราญ
169 เลขที่ ๓๔๗๐/๒๕๖๕ นางสาวพรทิพย์ มิตพะมา
ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอน เหรียญเงิน
กิจกรรมเขียนเรียงความ ชั้น ป.๔-๖
โรงเรียนบ้านนาเมย
170 เลขที่ ๓๔๗๑/๒๕๖๕ นางสาวพิชฬฎาภักดิ์ ปัตทะนนท์
ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอน เหรียญเงิน
กิจกรรมเขียนเรียงความ ชั้น ป.๔-๖
โรงเรียนเพียงหลวง 13
171 เลขที่ ๓๔๗๒/๒๕๖๕ นางสาวจตุพร ปานิเสน
ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอน เหรียญเงิน
กิจกรรมเขียนเรียงความ ชั้น ป.๔-๖
โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
172 เลขที่ ๓๔๗๓/๒๕๖๕ นางสาววิยะดี นามคำ
ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอน เหรียญเงิน
กิจกรรมเขียนเรียงความ ชั้น ป.๔-๖
โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์
173 เลขที่ ๓๔๗๔/๒๕๖๕ นางสาวสุดสาคร จามพัฒน์
ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอน เหรียญเงิน
กิจกรรมเขียนเรียงความ ชั้น ป.๔-๖
โรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจาน
174 เลขที่ ๓๔๗๕/๒๕๖๕ นางสาวอัจฉราพร คำภิเนตร
ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอน เหรียญเงิน
กิจกรรมเขียนเรียงความ ชั้น ป.๔-๖
โรงเรียนสุทธสิริโสภา
175 เลขที่ ๓๔๗๖/๒๕๖๕ นางประวีณา สุวรรณมาโจ
ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอน เหรียญเงิน
กิจกรรมเขียนเรียงความ ชั้น ป.๔-๖
โรงเรียนบ้านร่องโนร่องแกมคำบอน
176 เลขที่ ๓๔๗๗/๒๕๖๕ นางจันท์ธิรา การะเกษ
ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอน เหรียญเงิน
กิจกรรมเขียนเรียงความ ชั้น ป.๔-๖
โรงเรียนนิคมเจริญชัย
177 เลขที่ ๓๔๗๘/๒๕๖๕ นางสาววารุณี จงรักษ์
ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอน เหรียญเงิน
กิจกรรมเขียนเรียงความ ชั้น ป.๔-๖
โรงเรียนบ้านสามัคคีชัย
178 เลขที่ ๓๔๗๙/๒๕๖๕ นายพิชิตชัย พลทองสถิตย์
ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอน เหรียญทองแดง
กิจกรรมเขียนเรียงความ ชั้น ป.๔-๖
โรงเรียนบ้านแบง
179 เลขที่ ๓๔๘๐/๒๕๖๕ นายปริญญา พิมพ์ประชา
ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอน เหรียญทองแดง
กิจกรรมเขียนเรียงความ ชั้น ป.๔-๖
โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๘
180 เลขที่ ๓๔๘๑/๒๕๖๕ นางวรินทร สอนใหม่
ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอน เหรียญทองแดง
กิจกรรมเขียนเรียงความ ชั้น ป.๔-๖
โรงเรียนบ้านบัว
181 เลขที่ ๓๔๘๒/๒๕๖๕ นางสาวมณีรัตน์ เครือสังข์
ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอน เหรียญทองแดง
กิจกรรมเขียนเรียงความ ชั้น ป.๔-๖
โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง
182 เลขที่ ๓๔๘๓/๒๕๖๕ นางสาวสุจิตรา กาบบัว
ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอน เหรียญทองแดง
กิจกรรมเขียนเรียงความ ชั้น ป.๔-๖
โรงเรียนบ้านนิคมดงบัง
183 เลขที่ ๓๔๘๔/๒๕๖๕ นางสาวนรินญา กิวิลา
ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอน เหรียญทองแดง
กิจกรรมเขียนเรียงความ ชั้น ป.๔-๖
โรงเรียนทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี
184 เลขที่ ๓๔๘๕/๒๕๖๕ นางสาวเมธาวี
ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอน เหรียญทองแดง
กิจกรรมเขียนเรียงความ ชั้น ป.๔-๖
โรงเรียนบ้านนาตาล
185 เลขที่ ๓๔๘๖/๒๕๖๕ นางสาวอภิญญา ธาตุวิสัย
ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอน เหรียญทองแดง
กิจกรรมเขียนเรียงความ ชั้น ป.๔-๖
โรงเรียนบ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี
186 เลขที่ ๓๔๘๗/๒๕๖๕ นางสาวโสภาวรรณ รักษาสิน
ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอน เหรียญทองแดง
กิจกรรมเขียนเรียงความ ชั้น ป.๔-๖
โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่
187 เลขที่ ๓๔๘๘/๒๕๖๕ นายฉัตรชัย หลอดอาษา
ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอน เหรียญทองแดง
กิจกรรมเขียนเรียงความ ชั้น ป.๔-๖
โรงเรียนบ้านนายาง
188 เลขที่ ๓๔๘๙/๒๕๖๕ นางสาวสุจริตรา พลยานนท์
ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอน เหรียญทองแดง
กิจกรรมเขียนเรียงความ ชั้น ป.๔-๖
โรงเรียนบ้านห้วยเปลวเหงือก
189 เลขที่ ๓๔๙๐/๒๕๖๕ นางสาวนชนัญฑร ทองแสน
ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอน เหรียญทองแดง
กิจกรรมเขียนเรียงความ ชั้น ป.๔-๖
โรงเรียนหนองจอกโนนสมบูรณ์
190 เลขที่ ๓๔๙๑/๒๕๖๕ นางกนิษฐา ศรีวิเศษ
ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอน เหรียญทองแดง
กิจกรรมเขียนเรียงความ ชั้น ป.๔-๖
โรงเรียนรสลินคัคณางค์
191 เลขที่ ๓๔๙๒/๒๕๖๕ นางสาวรัฐยากรณ์ ทองโท
ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอน เหรียญทองแดง
กิจกรรมเขียนเรียงความ ชั้น ป.๔-๖
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
192 เลขที่ ๓๔๙๓/๒๕๖๕ ว่าที่ร้อยตรีอานนท์ ป้องคำสิงห์
ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอน เหรียญทองแดง
กิจกรรมเขียนเรียงความ ชั้น ป.๔-๖
โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง
193 เลขที่ ๓๔๙๔/๒๕๖๕ นายธันวา แสนบุญมา
ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอน เหรียญทองแดง
กิจกรรมเขียนเรียงความ ชั้น ป.๔-๖
โรงเรียนรุจีจินตกานนท์
194 เลขที่ ๓๔๙๕/๒๕๖๕ นางหทัยรัตน์ ประทุมธีป
ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอน เหรียญทองแดง
กิจกรรมเขียนเรียงความ ชั้น ป.๔-๖
โรงเรียนชุมชุนบ้านชุมช้าง
195 เลขที่ ๓๔๙๖/๒๕๖๕ นายทศกัณฐ์ ปราบราบ
ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอน เหรียญทองแดง
กิจกรรมเขียนเรียงความ ชั้น ป.๔-๖
โรงเรียนบ้านโพนแพง
196 เลขที่ ๓๔๙๗/๒๕๖๕ นางสาวณัฐมน ทรงสบาย
ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอน เหรียญทองแดง
กิจกรรมเขียนเรียงความ ชั้น ป.๔-๖
โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา
197 เลขที่ ๓๔๙๘/๒๕๖๕ นายชานนท์ ทองเต็ม
ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอน เหรียญทองแดง
กิจกรรมเขียนเรียงความ ชั้น ป.๔-๖
โรงเรียนบ้านนาชุมช้าง
198 เลขที่ ๓๔๙๙/๒๕๖๕ นายทรงพล นันทพล
ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอน เข้าร่วม
กิจกรรมเขียนเรียงความ ชั้น ป.๔-๖
โรงเรียนบ้านหนองแก้ว
199 เลขที่ ๓๕๐๐/๒๕๖๕ เด็กหญิงเสาวณีย์ ถานบำรุง
ได้รับรางวัล เหรียญทอง (ชนะเลิศ)
กิจกรรมแต่งคำประพันธ์ ชั้น ม.1-3
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
200 เลขที่ ๓๕๐๑/๒๕๖๕ เด็กหญิงมนิจดา ดวงสมร
ได้รับรางวัล เหรียญทอง (รองชนะเลิศอันดับ1)
กิจกรรมแต่งคำประพันธ์ ชั้น ม.1-3
โรงเรียนบ้านบัว
201 เลขที่ ๓๕๐๒/๒๕๖๕ เด็กหญิงกชพร ยอดจันทร์
ได้รับรางวัล เหรียญทอง (รองชนะเลิศอันดับ2)
กิจกรรมแต่งคำประพันธ์ ชั้น ม.1-3
โรงเรียนบ้านดงกำพี้
202 เลขที่ ๓๕๐๓/๒๕๖๕ เด็กหญิงศุภาพิชญ์ แสงเพชร
ได้รับรางวัล เหรียญเงิน
กิจกรรมแต่งคำประพันธ์ ชั้น ม.1-3
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
203 เลขที่ ๓๕๐๔/๒๕๖๕ เด็กหญิงนันธิกานต์ สุกใส
ได้รับรางวัล เหรียญเงิน
กิจกรรมแต่งคำประพันธ์ ชั้น ม.1-3
โรงเรียนบ้านนายาง
204 เลขที่ ๓๕๐๕/๒๕๖๕ เด็กชายเสฎฐวุฒิ ชนะพันธ์
ได้รับรางวัล เหรียญเงิน
กิจกรรมแต่งคำประพันธ์ ชั้น ม.1-3
โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง
205 เลขที่ ๓๕๐๖/๒๕๖๕ เด็กหญิงอริสา แข็งฤทธิ์
ได้รับรางวัล เหรียญเงิน
กิจกรรมแต่งคำประพันธ์ ชั้น ม.1-3
โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่
206 เลขที่ ๓๕๐๗/๒๕๖๕ เด็กหญิงภัทรวดี พิมพ์โคตร
ได้รับรางวัล เหรียญเงิน
กิจกรรมแต่งคำประพันธ์ ชั้น ม.1-3
โรงเรียนบ้านแบง
207 เลขที่ ๓๕๐๘/๒๕๖๕ เด็กหญิงกันติยา คล้อยจันทึก
ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง
กิจกรรมแต่งคำประพันธ์ ชั้น ม.1-3
โรงเรียนบ้านเชียงอาด
208 เลขที่ ๓๕๐๙/๒๕๖๕ เด็กชายธนากร ผาเป้า
ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง
กิจกรรมแต่งคำประพันธ์ ชั้น ม.1-3
โรงเรียนรสลินคัคณางค์
209 เลขที่ ๓๕๑๐/๒๕๖๕ เด็กชายอศวเทพ กระจ่างจิตต์
ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง
กิจกรรมแต่งคำประพันธ์ ชั้น ม.1-3
โรงเรียนรุจีจินตกานนท์
210 เลขที่ ๓๕๑๑/๒๕๖๕ เด็กหญิงชุติกาญจน์ ธินารัตน์
ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง
กิจกรรมแต่งคำประพันธ์ ชั้น ม.1-3
โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา
211 เลขที่ ๓๕๑๒/๒๕๖๕ นางสาวรัฐยากรณ์ ทองโท
ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอน เหรียญทอง (ชนะเลิศ)
กิจกรรมแต่งคำประพันธ์ ชั้น ม.1-3
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
212 เลขที่ ๓๕๑๓/๒๕๖๕ นาวรินทร สอนใหม่
ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอน เหรียญทอง (รองชนะเลิศอันดับ1)
กิจกรรมแต่งคำประพันธ์ ชั้น ม.1-3
โรงเรียนบ้านบัว
213 เลขที่ ๓๕๑๔/๒๕๖๕ นางสาววีรวรรณ ประสาร
ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอน เหรียญทอง (รองชนะเลิศอันดับ2)
กิจกรรมแต่งคำประพันธ์ ชั้น ม.1-3
โรงเรียนบ้านดงกำพี้
214 เลขที่ ๓๕๑๕/๒๕๖๕ นางสาวสุดารัตน์ สีโคตร
ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอน เหรียญเงิน
กิจกรรมแต่งคำประพันธ์ ชั้น ม.1-3
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
215 เลขที่ ๓๕๑๖/๒๕๖๕ นายฉัตรชัย หลอดอาษา
ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอน เหรียญเงิน
กิจกรรมแต่งคำประพันธ์ ชั้น ม.1-3
โรงเรียนบ้านนายาง
216 เลขที่ ๓๕๑๗/๒๕๖๕ นายอานนท์ ป้องคำสิงห์
ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอน เหรียญเงิน
กิจกรรมแต่งคำประพันธ์ ชั้น ม.1-3
โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง
217 เลขที่ ๓๕๑๘/๒๕๖๕ นางสาววีนัส คำสิงห์ใส
ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอน เหรียญเงิน
กิจกรรมแต่งคำประพันธ์ ชั้น ม.1-3
โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่
218 เลขที่ ๓๕๑๙/๒๕๖๕ นายพิชิตชัย พลทองสถิตย์
ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอน เหรียญเงิน
กิจกรรมแต่งคำประพันธ์ ชั้น ม.1-3
โรงเรียนบ้านแบง
219 เลขที่ ๓๕๒๐/๒๕๖๕ นางสาวผกามาศ ชาญวิรัตน์
ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอน เหรียญทองแดง
กิจกรรมแต่งคำประพันธ์ ชั้น ม.1-3
โรงเรียนบ้านเชียงอาด
220 เลขที่ ๓๕๒๑/๒๕๖๕ นางสาวนรินธ์ทิพย์ คลังแสง
ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอน เหรียญทองแดง
กิจกรรมแต่งคำประพันธ์ ชั้น ม.1-3
โรงเรียนรสลินคัคณางค์
221 เลขที่ ๓๕๒๒/๒๕๖๕ นางสาวจุฑาวรรณ คันธะรินท์
ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอน เหรียญทองแดง
กิจกรรมแต่งคำประพันธ์ ชั้น ม.1-3
โรงเรียนรุจีจินตกานนท์
222 เลขที่ ๓๕๒๓/๒๕๖๕ นางสาวณัฐมล ทรงสบาย
ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอน เหรียญทองแดง
กิจกรรมแต่งคำประพันธ์ ชั้น ม.1-3
โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา
223 เลขที่ ๓๕๒๔/๒๕๖๕ เด็กหญิงวณัชพร ผันผ่อน
ได้รับรางวัล เหรียญทอง (ชนะเลิศ)
กิจกรรมอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้บันได ๖ ขั้น ชั้น ม.1-3
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
224 เลขที่ ๓๕๒๕/๒๕๖๕ เด็กหญิงปิยาภา เสนาภักดี
ได้รับรางวัล เหรียญทอง (รองชนะเลิศอันดับ1)
กิจกรรมอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้บันได ๖ ขั้น ชั้น ม.1-3
โรงเรียนบ้านโพธิ์
225 เลขที่ ๓๕๒๖/๒๕๖๕ เด็กหญิงพนัสนันท์ สังข์บัวแก้วจรูญ
ได้รับรางวัล เหรียญทอง (รองชนะเลิศอันดับ2)
กิจกรรมอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้บันได ๖ ขั้น ชั้น ม.1-3
โรงเรียนบ้านดงกำพี้
226 เลขที่ ๓๕๒๗/๒๕๖๕ เด็กหญิงชไบภรณ์ โยสิน
ได้รับรางวัล เหรียญทอง
กิจกรรมอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้บันได ๖ ขั้น ชั้น ม.1-3
โรงเรียนบ้านบัว
227 เลขที่ ๓๕๒๘/๒๕๖๕ เด็กหญิงวรินทร์ดา ภู่นอก
ได้รับรางวัล เหรียญทอง
กิจกรรมอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้บันได ๖ ขั้น ชั้น ม.1-3
โรงเรียนรสลินคัคณางค์
228 เลขที่ ๓๕๒๙/๒๕๖๕ เด็กหญิงสุรีรัตน์ บัวใหญ่
ได้รับรางวัล เหรียญเงิน
กิจกรรมอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้บันได ๖ ขั้น ชั้น ม.1-3
โรงเรียนบ้านแบง
229 เลขที่ ๓๕๓๐/๒๕๖๕ เด็กหญิงธนพรรณ สาบัญตา
ได้รับรางวัล เหรียญเงิน
กิจกรรมอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้บันได ๖ ขั้น ชั้น ม.1-3
โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง
230 เลขที่ ๓๕๓๑/๒๕๖๕ เด็กหญิงอาทิตยา สว่างภพ
ได้รับรางวัล เหรียญเงิน
กิจกรรมอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้บันได ๖ ขั้น ชั้น ม.1-3
โรงเรียนบ้านเชียงอาด
231 เลขที่ ๓๕๓๒/๒๕๖๕ เด็กหญิงวาริษา สีกระยอม
ได้รับรางวัล เหรียญเงิน
กิจกรรมอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้บันได ๖ ขั้น ชั้น ม.1-3
โรงเรียนรุจีจินตกานนท์
232 เลขที่ ๓๕๓๓/๒๕๖๕ เด็กชายอนุชิต ศรอาจ
ได้รับรางวัล เหรียญเงิน
กิจกรรมอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้บันได ๖ ขั้น ชั้น ม.1-3
โรงเรียนบ้านนายาง
233 เลขที่ ๓๕๓๔/๒๕๖๕ เด็กหญิงศุภานัน จันสุรีย์
ได้รับรางวัล เหรียญเงิน
กิจกรรมอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้บันได ๖ ขั้น ชั้น ม.1-3
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
234 เลขที่ ๓๕๓๕/๒๕๖๕ เด็กหญิงอุทัยวรรณ์ ภูจันทร์มา
ได้รับรางวัล เหรียญเงิน
กิจกรรมอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้บันได ๖ ขั้น ชั้น ม.1-3
โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา
235 เลขที่ ๓๕๓๖/๒๕๖๕ เด็กหญิงอรพรรณ เงินกลม
ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง
กิจกรรมอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้บันได ๖ ขั้น ชั้น ม.1-3
โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่
236 เลขที่ ๓๕๓๗/๒๕๖๕ นางสาวสงวน เรียงพรม
ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอน เหรียญทอง (ชนะเลิศ)
กิจกรรมอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้บันได ๖ ขั้น ชั้น ม.1-3
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
237 เลขที่ ๓๕๓๘/๒๕๖๕ นางสาวสาวิตรี อเวรา
ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอน เหรียญทอง (รองชนะเลิศอันดับ1)
กิจกรรมอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้บันได ๖ ขั้น ชั้น ม.1-3
โรงเรียนบ้านโพธิ์
238 เลขที่ ๓๕๓๙/๒๕๖๕ นายธนกร ผาสุวรรณ
ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอน เหรียญทอง (รองชนะเลิศอันดับ2)
กิจกรรมอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้บันได ๖ ขั้น ชั้น ม.1-3
โรงเรียนบ้านดงกำพี้
239 เลขที่ ๓๕๔๐/๒๕๖๕ นายธนสิทธิ์ สว่างมนต์
ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอน เหรียญทอง
กิจกรรมอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้บันได ๖ ขั้น ชั้น ม.1-3
โรงเรียนบ้านบัว
240 เลขที่ ๓๕๔๑/๒๕๖๕ นางสาวนรินธ์ทิพย์ คลังแสง
ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอน เหรียญทอง
กิจกรรมอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้บันได ๖ ขั้น ชั้น ม.1-3
โรงเรียนรสลินคัคณางค์
241 เลขที่ ๓๕๔๒/๒๕๖๕ นายพิชิตชัย พลทองสถิต
ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอน เหรียญเงิน
กิจกรรมอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้บันได ๖ ขั้น ชั้น ม.1-3
โรงเรียนบ้านแบง
242 เลขที่ ๓๕๔๓/๒๕๖๕ ว่าที่ ร.ต.อานนท์ ป้องคำสิงห์
ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอน เหรียญเงิน
กิจกรรมอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้บันได ๖ ขั้น ชั้น ม.1-3
โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง
243 เลขที่ ๓๕๔๔/๒๕๖๕ นางสาวผกามาศ ชาญวิรัตน์
ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอน เหรียญเงิน
กิจกรรมอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้บันได ๖ ขั้น ชั้น ม.1-3
โรงเรียนบ้านเชียงอาด
244 เลขที่ ๓๕๔๕/๒๕๖๕ นางสาวจุฑาวรรณ คันธะรินทร์
ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอน เหรียญเงิน
กิจกรรมอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้บันได ๖ ขั้น ชั้น ม.1-3
โรงเรียนรุจีจินตกานนท์
245 เลขที่ ๓๕๔๖/๒๕๖๕ นายฉัตรชัย หลอดอาษา
ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอน เหรียญเงิน
กิจกรรมอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้บันได ๖ ขั้น ชั้น ม.1-3
โรงเรียนบ้านนายาง
246 เลขที่ ๓๕๔๗/๒๕๖๕ นางสาวรัฐยากรณ์ ทองโท
ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอน เหรียญเงิน
กิจกรรมอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้บันได ๖ ขั้น ชั้น ม.1-3
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
247 เลขที่ ๓๕๔๘/๒๕๖๕ นางสาวณัฐมน ทรงสบาย
ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอน เหรียญเงิน
กิจกรรมอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้บันได ๖ ขั้น ชั้น ม.1-3
โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา
248 เลขที่ ๓๕๔๙/๒๕๖๕ นางสาววีนัส คำสิงห์ใส
ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอน เหรียญทองแดง
กิจกรรมอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้บันได ๖ ขั้น ชั้น ม.1-3
โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 0-4247-1969 ต่อ 19 
User online : 3
สถิติการเข้าใช้งาน
วันนี้
4
เมื่อวานนี้
14
เดือนนี้
14
เดือนที่แล้ว
1,508
ปีปัจจุบัน
1,522
ปีที่ผ่านมา
28,584
ทั้งหมด
65,675
ตั้งแต่ 9 มีนาคม 2563