การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับผลการประเมิน PISA 2022 สำหรับครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (วันที่ 05/07/2565)

ที่
เลขที่
ชื่อ-สกุล
หน่วยงาน/โรงเรียน
ใบวุฒิบัตร/เกียรติบัตร
1 เลขที่ ๓๒๓๗/๒๕๖๕ นางสาววีณา  กมลรัตน์ 43020145 รุจีจินตกานนท์
2 เลขที่ ๓๒๓๘/๒๕๖๕ นางสาวจิตราภรณ์  โฆษิต ราชประชานุเคราะห์ 27
3 เลขที่ ๓๒๓๙/๒๕๖๕ นายอรรถพล  โฆษิต ราชประชานุเคราะห์ 27
4 เลขที่ ๓๒๔๐/๒๕๖๕ นายกฤษณะ  ทัพบำรุง 43020042 บ้านผือ
5 เลขที่ ๓๒๔๑/๒๕๖๕ นายวุฒิพงษ์  จิตอาคะ ราชประชานุเคราะห์ 27
6 เลขที่ ๓๒๔๒/๒๕๖๕ นายกฤษณะ  ทัพบำรุง 43020042 บ้านผือ
7 เลขที่ ๓๒๔๓/๒๕๖๕ นางนฤมล  เบญจมาศ 43020016 บ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์
8 เลขที่ ๓๒๔๔/๒๕๖๕ นางสาวสิริมาศ  รอดจุ้ย 43020016 บ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์
9 เลขที่ ๓๒๔๕/๒๕๖๕ นางสาวภัทราวดี  ชรินทร์ 43020141 สุทธสิริโสภา
10 เลขที่ ๓๒๔๖/๒๕๖๕ นางนีรนาท  บุญญาพิทักษ์ 43020141 สุทธสิริโสภา
11 เลขที่ ๓๒๔๗/๒๕๖๕ นายเทพฤทธิ์  แก้วถาวร 43020138 เวทีราษฎร์บำรุง
12 เลขที่ ๓๒๔๘/๒๕๖๕ นางสาวอัจฉราพร  คำภิเนตร 43020141 สุทธสิริโสภา
13 เลขที่ ๓๒๔๙/๒๕๖๕ นายธนกร  ผาสุวรรณ 43020050 บ้านดงกำพี้
14 เลขที่ ๓๒๕๐/๒๕๖๕ นายชนะ  สุทธิประภา 43020014 บ้านนาเพียงใหญ่
15 เลขที่ ๓๒๕๑/๒๕๖๕ นางสาวภวรรณตรี  บุญเลี้ยง 43020137 บ้านแบง
16 เลขที่ ๓๒๕๒/๒๕๖๕ นายธนพล  กุลภา 43020014 บ้านนาเพียงใหญ่
17 เลขที่ ๓๒๕๓/๒๕๖๕ นางวิไล  พรมภิมาตย์ 43020050 บ้านดงกำพี้
18 เลขที่ ๓๒๕๔/๒๕๖๕ ว่าที่ ร.ต.อานนท์  ป้องคำสิงห์ 43020138 เวทีราษฎร์บำรุง
19 เลขที่ ๓๒๕๕/๒๕๖๕ นางพรพิมล  รักษ์มณี 43020050 บ้านดงกำพี้
20 เลขที่ ๓๒๕๖/๒๕๖๕ นางสาวจุฑาวรรณ  คันธะรินทร์ 43020145 รุจีจินตกานนท์
21 เลขที่ ๓๒๕๗/๒๕๖๕ นางสาวสุภาพร  รัตนะ 43020047 บ้านคำปะกั้ง
22 เลขที่ ๓๒๕๘/๒๕๖๕ นางสาววีนัส  คำสิงห์ใส 43020014 บ้านนาเพียงใหญ่
23 เลขที่ ๓๒๕๙/๒๕๖๕ นางสาวสุภาภรณ์  สาธารณะ 43020047 บ้านคำปะกั้ง
24 เลขที่ ๓๒๖๐/๒๕๖๕ นายพิชิตชัย  พลทองสถิตย์ 43020137 บ้านแบง
25 เลขที่ ๓๒๖๑/๒๕๖๕ นายอลงกต  มาลายุทธศรี 43020137 บ้านแบง
26 เลขที่ ๓๒๖๒/๒๕๖๕ นางสาวรุ่งทิพย์  ผึ่งผาย 43020125 บ้านนาฮำ
27 เลขที่ ๓๒๖๓/๒๕๖๕ นางกนิษฐา  ศรีวิเศษ 43020124 รสลินคัคณางค์
28 เลขที่ ๓๒๖๔/๒๕๖๕ นายฉัตรชัย  หลอดอาษา 43020152 บ้านนายาง
29 เลขที่ ๓๒๖๕/๒๕๖๕ นายบัญชา  หอมทอง 43020124 รสลินคัคณางค์
30 เลขที่ ๓๒๖๖/๒๕๖๕ นางสาวนรินธ์ทิพย์  คลังแสง 43020124 รสลินคัคณางค์
31 เลขที่ ๓๒๖๗/๒๕๖๕ นางสาวอาภากร  พิมพ์ภูธร 43020125 บ้านนาฮำ
32 เลขที่ ๓๒๖๘/๒๕๖๕ นางวรินทร  สอนใหม่ 43020019 บ้านบัว
33 เลขที่ ๓๒๖๙/๒๕๖๕ นางสาวมิถุนา  สิงห์เปี้ย 43020125 บ้านนาฮำ
34 เลขที่ ๓๒๗๐/๒๕๖๕ นางสาวสุภารัตน์  สุทธิสาร 43020004 ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์
35 เลขที่ ๓๒๗๑/๒๕๖๕ นางสาวเจียรนัย  ภูชาดึก 43020047 บ้านคำปะกั้ง
36 เลขที่ ๓๒๗๒/๒๕๖๕ นางภัทรวาณี  บุญรุ่ง 43020019 บ้านบัว
37 เลขที่ ๓๒๗๓/๒๕๖๕ นางพิศพร  เจริญวัฒนศักดิ์ 43020059 บ้านเชียงอาด
38 เลขที่ ๓๒๗๔/๒๕๖๕ นางนิตยา  โพธิราช 43020059 บ้านเชียงอาด
39 เลขที่ ๓๒๗๕/๒๕๖๕ นางวารุณี  ปราบสาร 43020019 บ้านบัว
40 เลขที่ ๓๒๗๖/๒๕๖๕ นางสาวผกามาศ  ชาญวิรัตน์ 43020059 บ้านเชียงอาด
41 เลขที่ ๓๒๗๗/๒๕๖๕ นางสุดถวิล  ปัดถาทุม 43020122 เฝ้าไร่วิทยา
42 เลขที่ ๓๒๗๘/๒๕๖๕ นางสาวพรวิไล  บัวผัน 43020139 บ้านโนนสะอาด
43 เลขที่ ๓๒๗๙/๒๕๖๕ นางสาวกนกวรรณ  สุนทองห้าว 43020145 รุจีจินตกานนท์
44 เลขที่ ๓๒๘๐/๒๕๖๕ นายจุรินทร์  จุดโต 43020122 เฝ้าไร่วิทยา
45 เลขที่ ๓๒๘๑/๒๕๖๕ นางสาวลำดวน  สุทธิประภา 43020139 บ้านโนนสะอาด
46 เลขที่ ๓๒๘๒/๒๕๖๕ นางพิสมัย  กองธรรม 43020123 บ้านจับไม้
47 เลขที่ ๓๒๘๓/๒๕๖๕ นางสาวสงวน  เรียงพรม 43020139 บ้านโนนสะอาด
48 เลขที่ ๓๒๘๔/๒๕๖๕ นางสาวสาวิตรี  อเวรา 43020046 บ้านโพธิ์
49 เลขที่ ๓๒๘๕/๒๕๖๕ นางสาวเรวดี  สิงหามแห 43020046 บ้านโพธิ์
50 เลขที่ ๓๒๘๖/๒๕๖๕ นางสาวณัฐมน  ทรงสบาย 43020122 เฝ้าไร่วิทยา
51 เลขที่ ๓๒๘๗/๒๕๖๕ ว่าที่ร้อยตรีเสรี  ทองคำ 43020138 เวทีราษฎร์บำรุง
52 เลขที่ ๓๒๘๘/๒๕๖๕ นายสุรพล  เมยดง 43020152 บ้านนายาง
53 เลขที่ ๓๒๘๙/๒๕๖๕ นางสาวมลฤดี  วันศิริ 43020122 เฝ้าไร่วิทยา
54 เลขที่ ๓๒๙๐/๒๕๖๕ นายอธิวัฒน์  ใขไพวัน 43020046 บ้านโพธิ์
55 เลขที่ ๓๒๙๑/๒๕๖๕ นางสาวดาราพร  ทานัง 43020152 บ้านนายาง
56 เลขที่ ๓๒๙๒/๒๕๖๕ นางสาวณัฐภรณ์  ศิริธร 43020057 บ้านหนองอั้ว
57 เลขที่ ๓๒๙๓/๒๕๖๕ นายปรีชา  ไชยดี 43020166 บ้านโนนสวรรค์
58 เลขที่ ๓๒๙๔/๒๕๖๕ นางสุดาทิพย์  สนั่นเอื้อ 43020166 บ้านโนนสวรรค์
59 เลขที่ ๓๒๙๕/๒๕๖๕ นางสาวรัฐยากรณ์  ทองโท 43020166 บ้านโนนสวรรค์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 0-4247-1969 ต่อ 19 
User online : 3
สถิติการเข้าใช้งาน
วันนี้
8
เมื่อวานนี้
71
เดือนนี้
5,124
เดือนที่แล้ว
6,263
ปีปัจจุบัน
23,560
ปีที่ผ่านมา
33,761
ทั้งหมด
59,129
ตั้งแต่ 9 มีนาคม 2563