NAGA Model

ระบบรายละเอียดเงินเดือนอิเล็กทรอนิกส์
(e-Salary)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
ลืมรหัสผ่าน..? Admin รร. สพป.นค.2

หากเป็นบุคลากรในหน่วยงาน ถ้ายังไม่มี Username และ Password สามารถ Login ด้วยเลขประจำตัวประชาชน


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ http://www.nongkhai2.go.th
ปรับปรุงระบบโดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (DLICT)

User online : 2