NAGA Model

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(Smart Area)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2


ลืมรหัสผ่าน..? Admin รร. สพป.นค.2 คู่มือการใช้งาน

หากเป็นบุคลากรในหน่วยงาน ถ้ายังไม่มี Username และ Password สามารถ Login ด้วยเลขประจำตัวประชาชน

LINE OA Smart Area Nongkhai2


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ http://www.nongkhai2.go.th
ปรับปรุงระบบโดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (DLICT)

User online : 8