ชื่อ-สกุล นางสุนันท์ ภูอากิจ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่ม กลุ่มอำนวยการ
หมายเลขโทรศัพท์ 0835994866
อีเมล์ mypitchapa@gmail.com
หน้าที่ตามคำสั่ง

  ๑.  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานช่วยอำนวยการ   และทำหน้าที่เลขานุการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒

  ๒.  งานการรับ-ส่งงานในหน้าที่ราชการกรณีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ย้าย ตาย ลาออก เกษียณอายุราชการ

  ๓.  ดำเนินการเกี่ยวกับการรับ-ส่งงานในหน้าที่ราชการระหว่างผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้ง ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น กับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งหรือผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 ๔.  งานเลขานุการผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการ ดังนี้

      ๔.๑  ดำเนินการประสาน ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว สะดวกและทันต่อเหตุการณ์

     ๔.๒  ดำเนินการตรวจสอบ กลั่นกรองความถูกต้องของเอกสาร หนังสือราชการ  แฟ้มงาน การบันทึกข้อวินิจฉัย หากมีข้อผิดพลาดให้ส่งคืนเจ้าของเรื่องเพื่อแก้ไขก่อนนำเสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลงนามหรือพิจารณา

     ๔.๓  งานการติดต่อประสานงานเรื่องที่เกี่ยวข้องในการเดินทางไปราชการของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  เช่น ค่าพาหนะ การเดินทาง ที่พัก การเขียนรายงานการเดินทางไปราชการ  การยืมเงินไปราชการ การจดบันทึกและจัดทำตารางการนัดหมายการไปราชการและการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการไปราชการ  และการจัดทำสรุปการรายงานไปราชการของผู้อำนวยการสำนักงาน     เขตพื้นที่การศึกษา

     ๔.๔  งานการประชุมภายในของผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒

    ๔.๕  งานการดำเนินการเกี่ยวกับประชุมทางไกล “พุธเช้า ข่าว สพฐ.

๕..  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย