ชื่อ-สกุล นางสาวมัทธิดา พงษ์สุวรรณ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
กลุ่ม กลุ่มอำนวยการ
หมายเลขโทรศัพท์ 0878672377
อีเมล์ muttida@nongkhai2.go.th
หน้าที่ตามคำสั่ง

มีหน้าที่ ดังนี้

             ๑. ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

             ๒. งานบริการด้านข้อมูลข่าวสาร  การจัดทำเอกสารและสื่ออื่นเพื่อเผยแพร่ การจัดให้มีศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร

             ๓. งานสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ การจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ ของสำนักงานรวมถึงการประสานงานกับหน่วยงานอื่น สื่อมวลชน หนังสือพิมพ์  โทรทัศน์  วารสารและสื่อต่างๆตามความเหมาะสม

             ๔. งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร   การประกวดแข่งขันต่างๆ การจัดป้ายนิเทศ  แผนภูมิ เพื่อเผยแพร่กิจกรรมและผลงานสำคัญ การประชุมสัมมนาของสำนักงานหรือโรงเรียนในสังกัด

   ๕.  ดำเนินการประสาน ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว สะดวกและทันต่อเหตุการณ์

             ๖.  งานการดำเนินการเกี่ยวกับประชุมทางไกล “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”

   ๗. ปฏิบัติงานแทน นางสุนันท์  ภูอากิจ   กรณีไม่อยู่ ลา ไปราชการ หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการได้

             ๘. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย