ชื่อ-สกุล นายชัชวาล รูปขันธ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
กลุ่ม กลุ่มอำนวยการ
หมายเลขโทรศัพท์ 0846006990
อีเมล์ b.roopkhan@gmail.com
หน้าที่ตามคำสั่ง

 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

                   ๑.  ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่สารบรรณกลางและธุรการกลุ่มอำนวยการ

                   ๒.  ดำเนินการตรวจสอบหนังสือราชการที่จัดส่งจากหน่วยงานอื่นผ่านทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์   โปรแกรมระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงาน  Smart   Area  หนังสือที่ส่งมาจากระบบของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย (ระบบ E-Office ศธจ.หนองคาย PMSS สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย)    ถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือหนังสือ/จดหมายจากหน่วยงานอื่น  ก่อนนำเสนอผู้อำนวยการกลุ่ม หรือรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ควบคุมดูแล   เพื่อพิจารณามอบหมายให้ดำเนินการต่อไป

                   ๓.  ดำเนินการลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือราชการของหน่วยงานโดยใช้โปรแกรมระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  Smart   Area

                   ๔.  งานการออกคำสั่ง ประกาศ การออกเลขที่เกียรติบัตร การจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งเวียนหนังสือราชการให้บุคลากรในกลุ่มอำนวยการทราบและดำเนินการ

     ๕.  งานอนุโมทนา การจำหน่ายสิ่งของและการจำหน่ายของที่ระลึก

    ๖.  งานการรายงานข้อเท็จจริงกรณีการเกิดอัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ในโรงเรียนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

                   ๗..  ปฏิบัติงานแทน นางสาวณัฐธยาน์  สิงหศิริ และนางสาวหนูดาว  บุญจันทร์  กรณีไม่อยู่ ลา ไปราชการ หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการได้

                   ๘.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย