ชื่อ-สกุล นายไพเราะ ชนชนะกุล
ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ
กลุ่ม กลุ่มอำนวยการ
หมายเลขโทรศัพท์ 0899377040
อีเมล์ pairohch@nongkhai2.go.th
หน้าที่ตามคำสั่ง