ชื่อ-สกุล นางสาวสมัญญา ธารเอี่ยม
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่ม กลุ่มอำนวยการ
หมายเลขโทรศัพท์ 0934280848
อีเมล์ nemsamanyath@gmail.com
หน้าที่ตามคำสั่ง
๑.   ปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ ฌส.คบ.
๒.   ปฏิบัติงานสวัสดิการ (งานฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา ฌส.คบ.)
๓.   จัดทำทะเบียนสมาชิกและตรวจสอบรายละเอียดจำนวนสมาชิก ฌส.คบ. ให้เป็นปัจจุบัน
๔.   ประชาสัมพันธ์และรับสมัครสมาชิกใหม่ กรณีการบรรจุข้าราชการใหม่
๕.   แจ้งสมาชิกที่ย้ายไปสังกัดหน่วยงานอื่นให้เข้าใจเกี่ยวกับการรักษาสภาพการเป็นสมาชิก
๖.   ประสานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวกับการหัก และนำส่งเงินของสมาชิก ได้แก่
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ,
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๑, โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย   
      เพื่อจัดเก็บเงินช่วยเหลือสมาชิกกรณีมีสมาชิกถึงแก่กรรม
๗.   ดำเนินการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือสมาชิกที่ถึงแก่กรรม
๘.   การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านระบบ Smart Area และเว็บไซต์ของหน่วยงาน
๙.   งานรับ-ส่งไปรษณีย์   การบรรจุหีบห่อเอกสาร พัสดุภัณฑ์ต่างๆ
       นำส่งหนังสือราชการ พัสดุ คุรุภัณฑ์ จากทุกกลุ่มงานในสังกัด ที่เกี่ยวข้อง 
๑๐.  งานการออกหนังสือรับรองเงินเดือนหรือหนังสือผ่านสิทธิตามแผนงานและโครงการของ
       ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย และธนาคารอาคารสงเคราะห์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๑๑.  งานการแจ้งเวียนหนังสือราชการ และการสำเนาหนังสือราชการ กฎ ระเบียบ คำสั่ง
๑๒.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย