ชื่อ-สกุล นางสุจิณล์ฎา คุยลำเจียม
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่ม
กลุ่ม กลุ่มอำนวยการ
หมายเลขโทรศัพท์ 0862187052
อีเมล์ jinda_kui@hotmail.com
หน้าที่ตามคำสั่ง

นางสุจิณล์ฎา  คุยลำเจียม  ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป  ชำนาญการพิเศษ  

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ มีหน้าที่ ดังนี้

๑.ควบคุม กำกับดูแล ติดตามผลการดำเนินงาน วิเคราะห์สังเคราะห์ส่งเสริมพัฒนาเสนอความคิดเห็น

สรุปรายงานและให้ข้อเสนอแนะรวมทั้งควบคุม ตรวจสอบ กำกับ ติดตาม เร่งรัด ดูแล แนะนำ ให้คำปรึกษา อบรม สัมมนา แก่หน่วยงาน สถานศึกษาในสังกัด  และการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวในกลุ่มอำนวยการ ดังนี

๑.๑  ควบคุม กำกับ ดูแล งานสารบรรณกลาง งานการจัดระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ

สำนักงานอัตโนมัติ Smart Area บนเว็บไซต์  ทั้งภายในองค์กร สถานศึกษา และหน่วยงานภายนอก

๑.๒  ควบคุม กำกับ ดูแลงานช่วยอำนวยการ ดังนี้

๑.๒.๑  งานรับ-ส่งงานในหน้าที่ราชการกรณีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรณีย้าย ตาย ลาออก    ๑.๒.๒  งานมอบหมายหน้าที่การงาน การจัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่การงานให้บุคลากร

ในสังกัดปฏิบัติงาน

๑.๒.๓  งานเลขานุการผู้บริหารในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

๑.๒.๔  งานประชุมภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และงานประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด

๑.๓  ควบคุม กำกับ ดูแล งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม  ดังนี้

๑.๓.๑  งานการปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

๑.๓.๒  งานบริการอาคารสถานที่

๑.๓.๓  งานรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ

๑.๔  ควบคุม กำกับ ดูแล งานประเพณีราชพิธีและรัฐพิธี  ดำเนินการเกี่ยวกับงานประเพณี

วันสำคัญเกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการส่งเสริมประเพณีต่างๆ ทั้งส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคายเขต ๒ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

๑.๕  ควบคุม กำกับ ดูแล งานมาตรการประหยัดพลังงานค่าไฟฟ้า น้ำมันเชื้อเพลิง ประปา  และ

การรายงานข้อมูลในระบบ E-Report ของกระทรวงพลังงาน

 ๑.๖  ควบคุม กำกับดูแลงานยานพาหนะ ดังนี้

๑.๖.๑  การจัดหา การใช้ การบำรุงรักษา การซ่อมแซมยานพาหนะและน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะส่วนกลาง

๑.๖.๒  การจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลาง การขอจดทะเบียนและขอต่อ

ทะเบียน ประกันภัย ของรถยนต์ส่วนกลาง

 ๑.๗  ควบคุม กำกับ ดูแล การจัดระบบบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้

 ๑.๗.๑  งานการประเมินผลและการบริหารและการจัดการตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 ๑.๗.๒  งานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS)

 ๑.๗.๓  งานควบคุมภายใน

๑.๘  ควบคุม กำกับ ดูแล งานพัฒนาคุณภาพการให้บริการ และการประเมินความพึงพอใจของ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๑.๙  ควบคุม กำกับ ดูแล งานบริการประชาชนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐

และการยกเลิกสำเนา(No copy) และนโยบายการลดการใช้กระดาษในงานสารบรรณ

๑.๑๐  ควบคุม กำกับ งานประสานงาน ทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก

๑.๑๑  ควบคุม กำกับ งานประชาสัมพันธ์  ดังนี้

๑.๑๑.๑  งานการสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

๑.๑๑.๒  งานเผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสารของหน่วยงานต่อสาธารณชน

๑.๑๒  ควบคุม กำกับดูแล งานมาตรการประหยัดพลังงานค่าไฟฟ้า น้ำมันเชื้อเพลิง ประปา  และ

การรายงานข้อมูลในระบบ E-Report ของกระทรวงพลังงาน

๑.๑๓  ควบคุม กำกับ ดูแล งานสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

๑.๑๔  ควบคุม กำกับ ดูแล การดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมการมาปฏิบัติราชการของ

ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว   และการสแกนลายนิ้วมือมาปฏิบัติราชการ

๑.๑๕  ควบคุม กำกับ ดูแล การดำเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตลาทุกประเภท  การขออนุญาตไปราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว

๒.  ดำเนินงานการประเมินผลการบริหารและการจัดการตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

๓.  ดำเนินงานการจัดทำและรายงานผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS)

๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย