รายงานการใช้จ่ายงบประมาณจำแนกตามโครงการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
วันที่ 06 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564


   สรุปรวมทั้งหมด
โครงการ สพท. งบประมาณจาก สพฐ. งบประมาณจากหน่วยงานอื่น
งบประมาณจาก สพฐ.
ลำดับ
ปีงบประมาณ
โครงการกิจกรรม
งบประมาณ
ใช้จ่าย
คงเหลือ
% จ่าย
1
2564
รายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพี่เลี้่ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ระยะเวลา 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) (สพฐ.)
1,476,000.00
920,610.00
555,390.00
62.37
2
2564
งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ) ค่าเดินทางไปนิเทศ กำกับติดตาม และประเมินผลเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตรูปแบบ Active Leaning (สพฐ.)
5,000.00
0.00
5,000.00
0.00
3
2564
กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 3 รายการ (สพฐ.)
17,937,103.00
17,937,103.00
0.00
100.00
4
2564
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ) เพื้่อเป็นค่าตอบแทนจ้างบุคลกรวิทยาศาสตร์ อัตราเดือน 15000 บาท ระยะเวลา 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) (สพฐ.)
1,041,480.00
773,200.00
268,280.00
74.24
5
2564
ค่าใช้จ่ายการประชุม กิจกรรมการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติที่ สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ งบรายรายอื่น ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษา NT ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพ (สพฐ.)
4,680.00
4,680.00
0.00
100.00
6
2564
ประชุมปฏิบัติการพัฒนาแบบวัดความสนใจในอาชีพ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในรูปแบบอิเล็คทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 25-28 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมบียอน สวีท บางพลัด จำนวน 6000 บาท (สพฐ.)
6,000.00
5,503.52
496.48
91.73
7
2564
กิจกรรมค่าตอบแทนพนักงาน จำนวน 2 เดือน (มกราคม -กุมภาพันธ์ 2564) รายการเงินสมทบกองทุนประสังคม 2 เดือน (มกราคม - กุมภาพันธ์ 2564) งบบุคลากร 39 อัตรา รวม 2206800 งบดำเนินงาน รวม 99900 บาท (สพฐ.)
2,306,700.00
2,275,448.06
31,251.94
98.65
8
2564
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) รายการงบปีเดียว (สพฐ.)
18,022,000.00
6,643,900.00
11,378,100.00
36.87
9
2564
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ราคาต่อหน่วย 10 ล้านบาทขึ้นไป (รายการผูกพันเดิม) ให้กับโรงเรียนเวทีราษฏร์บำรุง (สพฐ.)
4,726,500.00
1,985,200.00
2,741,300.00
42.00
10
2564
รายจ่ายงบประมาณเพื่อเป็นค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 3 เดือน(ตุลาคม-ธันวาคม2563) (สพฐ.)
432,000.00
432,000.00
0.00
100.00
11
2564
ค่าตอบแทนการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 1 ระยะเวลา 5 เดือน (พ.ย.2563-มีนาคม2564) โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (สพฐ.)
340,000.00
103,096.76
236,903.24
30.32
12
2564
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาทใหกับโรงเรียนเพียงหลวง 13 (ประชาบำรุง)จำนวน 2 รายการ (สพฐ.)
1,248,100.00
0.00
1,248,100.00
0.00
13
2564
กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสำหรับโรงเรียนปกติ ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา งบดำเนินงาน (สพฐ.)
2,340,000.00
0.00
2,340,000.00
0.00
14
2564
กิจกรรมคืนครูให้นักเรียน สำนักเรียนพิการ รายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ข้าราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ระยะเวลา 4 เดือน (ธันวาคม 2563 - มีนาคม 2564) (สพฐ.)
108,000.00
0.00
108,000.00
0.00
15
2564
รายการก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.101/26 แบบ 3 ห้องเรียน 1 ห้องธุรการ (ใต้ถุนโล่ง) โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ งบทั้งสิ้น 2,304,000 บาท ก่อหนี้ผูกพัน 1,890,000 บาท (สพฐ.)
414,000.00
0.00
414,000.00
0.00
16
2564
ค่าเช่าบ้านครั้งที่ 2 (สพฐ.)
144,000.00
0.00
144,000.00
0.00
17
2564
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายงานค่าใช้จ่ายในการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ร้อยละ 30 จำนวน 3 รายการ (สพฐ.)
5,814,755.00
0.00
5,814,755.00
0.00
18
2564
กิจกรรมการสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสมทบเงินกองทุนทดแทน ประจำปี 2564 (มกราคม-ธันวาคม 2564) (สพฐ.)
31,000.00
0.00
31,000.00
0.00
19
2564
กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ เพื่อสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ School as learning Community) (สพฐ.)
140,900.00
0.00
140,900.00
0.00
20
2564
กิจกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก งบรายจ่ายอื่น โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน กรณรวมและเลิกสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563 ครั้งที่ 3 (สพฐ.)
210,300.00
0.00
210,300.00
0.00
21
2564
กิจกรรม ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ งบดำเนินงาน รายการค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ 2564 (สพฐ.)
144,000.00
0.00
144,000.00
0.00
22
2564
กิจกรรมการจัดการศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย (สพฐ.)
38,360.00
0.00
38,360.00
0.00
23
2564
งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ)เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสำหรับคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ครั้งที่ 1-4 (สพฐ.)
113,800.00
0.00
113,800.00
0.00
24
2564
กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ งบดำเนิน (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ) (สพฐ.)
6,440.00
0.00
6,440.00
0.00
25
2564
กิจกรรมพัฒนาคลังเครื่องมือมาตรฐานเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการคลังเครื่องมือมาตรฐาน เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศควรรษที่ 21 เพื่อใช้ในการดำเนินการประเมินคุณภาพของผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (สพฐ.)
90,835.00
0.00
90,835.00
0.00
   
รวม
57,141,953.00
31,080,741.34
26,061,211.66
54.39