รายงานการใช้จ่ายงบประมาณจำแนกตามโครงการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
วันที่ 14 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563


   สรุปรวมทั้งหมด
โครงการ สพท. งบประมาณจาก สพฐ. งบประมาณจากหน่วยงานอื่น
งบประมาณจากหน่วยงานอื่น
ลำดับ
ปีงบประมาณ
โครงการกิจกรรม
งบประมาณ
ใช้จ่าย
คงเหลือ
% จ่าย
1
2563
รายการถังเก็บน้ำ 2000 ลิตร สำหรับโรงเรียน 4 โรงเรียน 1.ร.ร.บ้านโนนสะอาด 2.ร.ร.บ้านนาคำมูลชมภูพร 3.ร.ร.หมู่บ้านตัวอย่าง 4.ร.ร.บ้านเหล่าโพธิ์ศรี รวม ร.ร.ละ 8300 บาท (อื่นๆ)
33,200.00
0.00
33,200.00
0.00
   
รวม
33,200.00
0.00
33,200.00
0.00