รายงานการใช้จ่ายงบประมาณจำแนกตามโครงการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
วันที่ 14 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563


   สรุปรวมทั้งหมด
โครงการ สพท. งบประมาณจาก สพฐ. งบประมาณจากหน่วยงานอื่น
งบประมาณจาก สพฐ.
ลำดับ
ปีงบประมาณ
โครงการกิจกรรม
งบประมาณ
ใช้จ่าย
คงเหลือ
% จ่าย
1
2563
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน) งบดำเนินงานเพื่อเป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการธุรการโรงเรียนที่จ้างเพิ่มให้ครบทุกโรงเรียน (ครั้งที่ 1) (สพฐ.)
1,755,000.00
0.00
1,755,000.00
0.00
2
2563
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน) งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการธุรการโรงเรียน (ครั้งที่ 2) ค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท (สพฐ.)
2,457,000.00
0.00
2,457,000.00
0.00
3
2563
จัดสรรงบประมาณรายการค่าตอบแทนพนักงานราชการ และงบดำเนินงานรายการเงินสมทบกองทุนประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนทดแทน ครั้งที่ 3 (สพฐ.)
4,193,700.00
0.00
4,193,700.00
0.00
4
2563
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2563 ค่าสาธารณูปโภค (งบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน) ครั้งที่ 4 (สพฐ.)
1,500,000.00
0.00
1,500,000.00
0.00
5
2563
จัดสรรงบประมาณ งบดำเนินงาน รายการค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 1 (สพฐ.)
867,000.00
0.00
867,000.00
0.00
6
2563
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 (งบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน) กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่าย งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุนทั่วไป ภาคเรียนที่ 2 70 % ฯลฯ (สพฐ.)
17,028,397.00
0.00
17,028,397.00
0.00
7
2563
จัดสรรงบประมาณรายจ่าย กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต (สพฐ.)
1,008,000.00
0.00
1,008,000.00
0.00
8
2563
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ.2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) กิจกรรมการจัดการศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ งบดำเนินงาน (สพฐ.)
425,250.00
0.00
425,250.00
0.00
9
2563
จัดสรรงบประมาณกิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ และกิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค (สพฐ.)
1,500,000.00
0.00
1,500,000.00
0.00
10
2563
จัดสรรงบประมาณ งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) รายการผูกพันเดิม เพื่อเป็นค่าก่อสร้าง อาคารเรียน อาคารประกอบ ฯลฯ (สพฐ.)
9,526,800.00