รายงานการใช้จ่ายงบประมาณจำแนกตามโครงการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
วันที่ 14 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563


   สรุปรวมทั้งหมด
โครงการ สพท. งบประมาณจาก สพฐ. งบประมาณจากหน่วยงานอื่น
โครงการ สพท.
ลำดับ
ปีงบประมาณ
โครงการกิจกรรม
งบประมาณ
ใช้จ่าย
คงเหลือ
% จ่าย
1
2563
โครงการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ประจำปี 2563 (สพท.)
20,000.00
0.00
20,000.00
0.00
2
2563
โครงการนิเทศแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (สพท.)
300,000.00
0.00
300,000.00
0.00
3
2563
โครงการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยสังกัด สพป.หนองคาย เขต 2 (สพท.)
62,000.00
0.00
62,000.00
0.00
4
2563
โครงการประชุมพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติให้ได้รับรางวัลประเภทต่างๆประจำงบประมาณ 2563 (สพท.)
9,900.00
0.00
9,900.00
0.00
5
2563
โครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ (สพท.)
5,000.00
0.00
5,000.00
0.00
6
2563
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (สพท.)
30,000.00
0.00
30,000.00
0.00
7
2563