ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Education Area Management Support System : AMSS++)


สำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) โรงเรียน


ขอเชิญชวนบุคลากรในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 2 รับข่าวสารจาก สพฐ.ผ่านทาง Line

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 http://www.nongkhai2.go.th